Kasvinsuojeluaineiden myyntimäärät

Kasvinsuojeluaineiden myyntimäärätiedot julkaistaan vuosittain tammi-helmikuussa noin vuoden viiveellä. Tilastotietoa myyntimääristä on kerätty Suomessa jo vuodesta 1953. Tukes vastaa myyntimäärien tilastoinnista.

Maa- ja puutarhataloudessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden myyntimäärä on asettunut viime vuosina reilun 1500 tehoainetonnin tietämille.

 • Eniten myydään rikkakasvien torjuntaan tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita eli herbisidejä. Herbisideistä eniten myyty yksittäinen tehoaine on glyfosaatti.
 • Kasvitautien torjuntaan käytettäviä fungisideja myydään noin 200 tehoainetonnia.
 • Tuhohyönteisten torjunta-aineita eli insektisidejä myydään vähiten, vain noin 20 – 30 tehoainetonnia.
 • Kasvunsääteiden myyntimäärä on noin 50-100 tehoainetonnia.

Kasvinsuojeluaineiden myynti maa- ja puutarhataloudessa on kasvanut vuodesta 1953. Korkeimmillaan myynti oli 80-luvun taitteessa noin 2500 tehoainetonnia. Merkittävä pudotus oli 90-luvun puolivälissä, jolloin myyntimäärä oli alle 1000 tehoainetonnia. Nykyään myynti on tasoittunut noin 1500 tehoainetonnia.

Kuva 1. Maa- ja puutarhataloudessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden myyntimäärät vuodesta 1953 alkaen (excel-tiedosto, 28 kt).

Metsätaloudessa käytettävien aineiden osuus kasvinsuojeluaineiden kokonaismyynnistä on kasvanut 2000-luvun alusta alkaen voimakkaasti. Kun vuonna 2000 metsätaloudessa käytettävien aineiden osuus oli vain alle prosentin, vuonna 2018 niiden osuus oli 74 %. Suurin osa myynnistä metsätalouskäyttöön on juurikäävän torjunnassa käytettävää ureaa, joka tuli markkinoille vuonna 2003. Juurikäävän torjunta on pakollista Etelä-Suomessa suurimmalla osalla kasvukauden aikaisista havupuuvaltaisten metsien hakkuista.

Kasvinsuojeluaineiden kokonaismyyntimäärä Suomessa seuraa metsätalouskäyttöön tarkoitettujen aineiden myyntikäyrää. Maa- ja puutarhataloudessa käytettävien aineiden myynti on viime vuosina ollut noin 1000-2000 tehoainetonnia. Metsätalouskäyttöön tarkoitettujen aineiden myynti on noussut vuodesta 2002 alkaen lähes 4000 tehoainetonniin.

Kuva 2. Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden myyntimäärät vuosina 2000 - 2018 (excel-tiedosto, 19 kt).

Kasvinsuojeluaineiden myyntimäärät Suomessa vuonna 2018

Myynti maatalous- ja puutarhakäyttöön vuonna 2018:

 • Valmisteiden kokonaismyyntimäärä oli 3687,1 tonnia.
 • Valmisteiden sisältämien tehoaineiden kokonaismyyntimäärä oli 1 243,5 tonnia.
 • Tehoaineiden kokonaismyyntimäärä pieneni edellisestä vuodesta 6 %.
 • Rikkakasvien torjuntaan tarkoitettujen aineiden myynnin osuus tehoaineiden kokonaismyynnistä oli 79 %.
 • Rikkakasvien torjuntaan tarkoitettujen aineiden myyntimäärä tehoaineeksi laskettuna oli 982 eli 24 tonnia vähemmän kuin edellisvuonna.
 • Eniten myyty tehoaine oli glyfosaatti, jonka myyntimäärä oli 630 tonnia eli 31 tonnia vähemmän kuin edellisvuonna.

Myynti metsätalouskäyttöön vuonna 2018:

 • Valmisteiden kokonaismyyntimäärä oli 10 670 tonnia.
 • Valmisteiden sisältämien tehoaineiden kokonaismyyntimäärä oli 3658 tonnia.
 • Tehoaineiden myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna 537 tonnilla. Valmisteiden myyntimäärä kasvoi vuoteen 2017 verrattuna 1 709 tonnilla.
 • Eniten myytiin juurikäävän torjunnassa käytettävää ureaa, jonka osuus tehoaineiden kokonaismyynnistä oli lähes 100 %.

Biologiset torjunta-aineet vuonna 2018:

 • Biologisten tehoaineiden ilmoitetussa pitoisuusyksikössä (cfu/g - m/m %) on tapahtunut vaihtelua vuosien 2011 - 2016 välillä, minkä vuoksi nämä tilastot eivät ole erityisen edustavia.

Oheisessa taulukossa on kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden myyntimäärä 2018 ja valmisteiden myyntimäärien vertailu ryhmiteltynä käyttökohteittain ja kasvinsuojeluaineryhmittäin Suomessa vuosina 2017 ja 2018 (excel 12 kt).

Rikkakasvien torjunta-aineet maa- ja puutarhataloudessa

Eri herbisidiryhmien myyntimäärät ovat muuttuneet merkittävästi viimeisen 40 vuoden aikana. Glyfosaatin myyntimäärä on kasvanut tasaisesti 70-luvulta lähtien. Nykyään glyfosaattia myydään karkeasti 500 - 900 tehoainetonnia vuosittain. Fenoksihappoherbisidien myyntimäärä on vastaavasti laskenut. Suurin muutos tapahtui 90-luvun taitteessa, jolloin tehoaineista poistettiin rikkakasveihin tehoamattomat kemialliset isomeerit. Fenoksihappoherbisidien myyntimäärä on laskenut 80-luvun alkupuolen reilusta 1000 tehoainetonnista noin 200 – 450 tehoainetonniin. Muihin herbisideihin kuuluvat mm. pienannosherbisidit eli sulfonyyliureat, joiden hehtaarikohtainen käyttömäärä on hyvin pieni.

Summakaavio herbisidien myyntimäärien muutoksista vuodesta 1976. Punaisella oleva glyfosaatin myyntimäärä on noussut nollasta noin 500-900 tehoainetonniin, harmaalla oleva fenoksihappoherbisidien myyntimäärä on laskenut vuosikymmenten saatossa. Muiden herbisidien osuus on vähäinen. Herbisidejä myydään nyt noin 1,5-2 kertaa vähemmän kuin 80-luvulla.

Kuva 4: Fenoksihappojen ja glyfosaatin myynti Suomessa 1976 – 2018 (excel, 23 kt)

Näin tilastot kerätään

Kasvinsuojeluaineiden luvanhaltijoiden on ilmoitettava valmisteidensa myyntimäärät vuosittain Tukesiin. Tukes käsittelee myyntitiedot ja julkaisee niistä yhteenvedon verkkosivuillaan.

EU:n tilastotoimisto Eurostat julkaisee kaikkien EU-maiden myyntimäärätiedot tietokannassaan. Tukes toimittaa keräämänsä myyntimäärätiedot Eurostatiin. Tiedot on toimitettava EU:n torjunta-ainetilastoja koskevan asetuksen mukaisesti ryhmiteltynä. Eurostat ei tilastoi erikseen metsätalouskäyttöön hyväksyttyjen valmisteiden myyntimääriä, mutta Suomessa ne tilastoidaan omana ryhmänään. Eurostatin tilastoissa metsätaloudessa käytettävän urea-tehoaineen myyntimäärät tilastoidaan nykyään ryhmään ’Kasvitautien torjunta-aineet’, kun ne aiemmin tilastoitiin ryhmään ’Muut kasvinsuojeluaineet’.

Lainsäädäntö

EU:n kasvinsuojeluaineasetus (1107/2009)

EU-asetus torjunta-aineita koskevista tilastoista (1185/2009)

Katso myös

Tietoa kasvinsuojeluaineiden käyttömääristä Suomessa:

Luonnonvarakeskus Luke, kasvinsuojeluaineiden käyttömäärät

Tilastoa kasvinsuojeluaineiden myynnistä EU-maissa:

Eurostatin vuosikirja: Agriculture, forestry and fishery statistics - 2016