Pohjavesirajoitukset

Tiettyjä valmisteita ei saa käyttää pohjavesialueella, eli pohjavesialue I tai pohjavesialue II. Käyttökielto pohjavesialueella löytyy valmisteen myyntipäällyksestä. Rajoitus ehkäisee maassa helposti kulkeutuvaa kasvinsuojeluainetta tai sen hajoamistuotetta joutumasta pohjaveteen ja sitä kautta juomaveteen.

Kasvinsuojeluainerekisteristä voit hakea valmisteet, joiden käyttö on kokonaan kielletty tai joiden käyttöä on rajoitettu pohjavesialueilla.

Muista myös, että sellaisia kasvinsuojeluaineita, joilla on pohjavesirajoitus, et saa käyttää kaivojen ja lähteiden läheisyydessä, vaikka ne eivät sijaitsisikaan pohjavesialueella.

Pohjavesirajoitus on yleensä vakiomuotoinen ja sisältää seuraavat kohdat:

  • Kasvinsuojeluaine ja/tai sen hajoamistuote voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla, pohjavesialueluokat I ja II.
  • Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30 - 100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke.
  • Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Vakiomuotoista pohjavesirajoitusta on pyritty muotoilemaan viljelyyn paremmin sopivaksi, mikäli on ollut käytettävissä tutkimustietoa kyseisen kasvinsuojeluaineen käyttäytymisestä ympäristössä käytännön viljelyoloissa Suomessa. Esimerkiksi joillakin sokerijuurikkaalle hyväksytyillä valmisteilla käyttöä pohjavesialueilla on rajoitettu ottaen huomioon pellon salaojitus, maalaji ja valmisteen käyttömäärä.

Suomessa pohjavesialueet on kartoitettu ja luokiteltu vedenhankintaa varten. Saat tiedon siitä, sijaitsevatko peltosi pohjavesialueilla:

Pohjavesirajoitus perustuu ympäristönsuojelulakiin, jonka mukaan Suomessa on ehdoton pohjaveden pilaamiskielto. Siitä ei voi poiketa missään olosuhteissa. Kasvinsuojeluaineet kuuluvat aineisiin, joita ei saa päästää pohjavesiin.