Tehoainejäämät (MRL) 

Kasvinsuojeluaineita käytetään viljelmillä kasvintuhoojien torjumiseen ja kasvin kasvun säätöön, jotta ruoaksi saatava sato olisi mahdollisimman suuri ja turvallinen. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on tarkasti säädeltyä. Vaikka kasvinsuojeluainetta käytetään oikein, kasvinsuojeluaineen sisältämän tehoaineen jäämiä saattaa jäädä käsiteltyihin tuotteisiin. 

Kasvinsuojeluaineen sisältämälle tehoaineelle asetetaan tarvittaessa kattavan arvioinnin perusteella jäämien enimmäismäärä eli MRL (Maximum Residue Level). MRL tarkoittaa elintarvikkeessa tai rehussa olevan jäämäpitoisuuden laillista ylärajaa. MRL ilmoitetaan milligrammoina ainetta elintarvikekiloa kohti (mg/kg).

Enimmäismäärien tulee olla turvallisia kuluttajalle

Jäämien enimmäismäärät perustuvat hyvään maatalouskäytäntöön. Hyvä maatalouskäytäntö tarkoittaa kasvinsuojeluaineen sallittua käyttöohjeiden mukaista käyttötapaa. 

Ravinnon kautta tapahtuvaa altistumista jäämille arvioidaan yhdistämällä ruoankulutustiedot jäämäpitoisuuteen. Jäämäpitoisuus on saatu kenttäkokeista, joissa sato on käsitelty kasvinsuojeluaineen hyvän maatalouskäytännön mukaisesti. Saatua tulosta altistumisesta verrataan tehoaineelle asetettuihin toksikologisiin viitearvoihin. 

ADI (Acceptable Daily Intake) eli hyväksyttävä päiväsaanti tarkoittaa arviota elintarvikkeessa olevasta aineen määrästä, jolle ihminen voi altistua päivittäin koko elämänsä ajan ilman havaittavaa riskiä terveydelle. ADI ilmoitetaan milligrammoina henkilön painokiloa kohti vuorokaudessa. 

ARfD (Acute Reference Dose) eli akuutin altistumisen viiteannos tarkoittaa arviota elintarvikkeessa olevasta aineen määrästä, joka voidaan nauttia lyhyenä aikana, tavallisesti yhden vuorokauden aikana, ilman havaittavaa riskiä. ARfD ilmoitetaan milligrammoina henkilön painokiloa kohti. 

ADI ja ARfD perustuvat eläinkokeissa havaittuun aineen alhaisimpaan annostasoon, jolla ei ole todettu haittavaikutuksia. Kun näitä arvoja määritetään, käytetään turvallisuuskerrointa, joka kattaa lajien ja yksilöiden väliset erot herkkyydessä mahdollisille haittavaikutuksille. Turvallisuuskerroin on tavallisesti 100.  

Jäämien enimmäismäärää asetettaessa nämä toksikologiset viitearvot eivät saa ylittyä. Jotkut tehoaineet on arvioitu niin turvallisiksi, ettei niille tarvitse asettaa lainkaan toksikologisia viitearvoja ja MRL:a. 

MRL:t asetetaan useimmiten huomattavasti matalammaksi kuin kuluttajaturvallisuus edellyttäisi. MRL:n ylittyminen ei siis automaattisesti tarkoita vaaraa kuluttajien terveydelle. 

Ruokavirasto koordinoi Suomessa kasvinsuojeluainejäämien valvontaa.

Näin MRL asetetaan EU:ssa

Kasvinsuojeluaineen käyttö tietylle käyttökohteelle voidaan hyväksyä vasta, kun sen sisältämälle tehoaineelle on voimassa MRL, joka kattaa kasvinsuojeluaineen käytöstä mahdollisesti aiheutuvat jäämät elintarvikkeissa. Jos olemassa oleva MRL vaatii muuttamista, hakijan tulee toimittaa MRL-hakemus. 

Hakijoita ovat esim. yritykset, jotka hakevat kasvinsuojeluaineelle lupaa. Hakija toimittaa MRL-hakemuksen ja laajan tutkimusaineiston joko sille jäsenvaltiolle, josta hakee kasvinsuojeluaineen hyväksyntää, tai tehoaineen nimetylle esittelijävaltiolle. Jäsenvaltio laatii arviointiraportin. Arviointiraportti toimitetaan edelleen EU:n elintarviketurvallisuusviranomaiselle EFSA:lle, josta EFSA laatii perustellun lausunnon. 

EFSA:n lausunnon valmistuttua komissio laatii asetusehdotuksen MRL:n muuttamiseksi. MRL:a ehdotetaan muutettavaksi ainoastaan, jos tiukat tutkimusvaatimukset täyttyvät ja EFSA ei ole todennut riskiä kuluttajan terveydelle. Jäsenvaltioiden edustajat äänestävät asetusehdotuksesta. Tämän jälkeen asetusehdotus lähetetään vielä Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkasteltavaksi. Hyväksytty asetus julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.

EU:n MRL-tietokanta

EU:ssa asetetut MRL:t löytyvät komission ylläpitämästä MRL-tietokannasta.

Linkki MRL-tietokantaan

MRL-hakemus

Tukes vastaa MRL-hakemusten arvioinnista Suomessa. Jos haluat toimittaa MRL-hakemuksen meille, ota yhteyttä: [email protected]

Ohjeet MRL-hakemuksen laatimiselle löytyvät komission nettisivuilta.