Tuotteita koskeva sääntely EU-tasolla

Useista eri tuoteryhmistä on voimassa EU-tason sääntelyä, jossa vahvistetaan tuotteille yhtenäisiä vaatimuksia. Vaatimuksia sisältyy tuotesektorikohtaisiin asetuksiin ja direktiiveihin. Näillä tuotevaatimuksilla tavoitellaan tuotesektorista riippuen esimerkiksi ihmisten terveyden, turvallisuuden, ympäristön, omaisuuden tai muun yleisen edun suojelua.

Kussakin jäsenvaltiossa markkinavalvontaviranomaiset valvovat sitä, täyttävätkö markkinoilla olevat tuotteet niille lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Markkinavalvonnassa viranomaiset eivät tarkasta tai hyväksy jokaista tuotetta, vaan markkinavalvonta on jälkikäteistä ja riskinarviointiin perustuvaa valvontaa markkinoilla. Vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta on valmistajilla, maahantuojilla ja myyjillä.

Markkinavalvontaa koskevia menettelyjä ja muita sääntöjä on yhdenmukaistettu uudella markkinavalvontaa koskevalla EU-asetuksella (EU) 2019/1020, jota sovelletaan yhteensä 70 eri tuotedirektiivin tai -asetuksen kattamien tuotesektorien valvontaan. Näihin 70 säädökseen kuuluu suurin osa EU-tason tuotesääntelystä, lukuun ottamatta esimerkiksi elintarvikkeita tai lääkkeitä koskevaa lainsäädäntöä.