Vastuu tuotteen turvallisuudesta

Toiminnanharjoittaja vastaa yleisten kulutustavaroiden turvallisuudesta ja siitä, että kulutustavaroissa on tarvittavat käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät.

Kuluttajaturvallisuuslaissa toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan sitä, joka:

 • valmistaa
 • tuo maahan
 • vie maasta
 • kuljettaa Suomen kautta
 • pitää kaupan
 • tarjoaa
 • myy tai muutoin luovuttaa tai
 • välittää kulutustavaroita.

Kuluttajaturvallisuuslaki koskee myös ilmaiseksi tai kylkiäisinä jaettavia tavaroita sekä yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja välittäjiä, eli agentteja.

Toiminnanharjoittaja voi olla ihminen tai yksityinen tai julkinen oikeushenkilö, kuten yritys, yhteisö tai kunta.

Kuluttajaturvallisuuslain velvollisuuksia ei kuitenkaan sovelleta yksityishenkilöihin, jotka luovuttavat tavaroita muussa kuin elinkeinotoiminnassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ihmistä, joka myy kirpputorilla omia, käytettyjä tavaroitaan.

Taulukko: Vastuut roolien mukaan

Velvollisuudet Valmistaja Valtuutettu edustaja/agentti Maahantuoja Jakelija/ kauppias

Olla selvillä tuotetta koskevista vaatimuksista, myös erityislainsäädännöstä.

On vastuussa.

On vastuussa. On vastuussa. On vastuussa.

Varmistaa, että tuotteesta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.

On vastuussa. On vastuussa. On vastuussa. On vastuussa.
Tuntea ja arvioida tuotteeseen sekä sen ennakoitavissa oleviin käyttötapoihin liittyvät riskit. On vastuussa. On vastuussa. On vastuussa. On vastuussa.
Varmistaa, että tuotteen mukana on turvallisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet, varoitukset ja tiedot, suomeksi ja ruotsiksi, ellei yleisesti tunnetuilla symboleilla. On vastuussa. On vastuussa. On vastuussa. On vastuussa.
Varmistaa, etteivät tuotteesta annetut tiedot, markkinointitapa, markkinointimateriaali tai kuvat johda kuluttajia harhaan ja käyttämään tuotetta vaarallisella tavalla. On vastuussa. On vastuussa. On vastuussa. On vastuussa.
Varmistaa, ettei tuote ole myynnissä ja esillä sellaisessa paikassa, joka voi johtaa harhaan tuotteen käyttötarkoituksen suhteen. Esim. myrskylyhty koriste- ja sisustustavaroiden joukossa tai koriste-esine lelujen joukossa. - - - On vastuussa.
Ilmoittaa tuotteessa nimensä, rekisteröidyn tuotenimensä tai rekisteröidyn tavaramerkkinsä. Yhden toimijan nimi riittää. On vastuussa. - On vastuussa. -
Ilmoittaa tuotteessa sen kauppatavan mukainen nimi, ellei se pakkausta avaamatta käy selvästi ilmi. On vastuussa. On vastuussa. On vastuussa. On vastuussa.
Jos epäilee tuotteen aiheuttavan vaaraa, ryhtyy toimenpiteisiin vaaran ehkäisemiseksi. On vastuussa. On vastuussa. On vastuussa. On vastuussa.

Jos epäilee tuotteen aiheuttavan vaaraa, ilmoittaa Tukesille ja tekee yhteistyötä viranomaisen kanssa. Tarkkojen yksilöintitunnisteiden, kuten tyyppi-, erä- tai sarjanumeron, avulla mahdolliset tuotevirheet ja turvallisuuspuutteet voidaan rajata koskemaan vain tiettyä erää.

On vastuussa. On vastuussa. On vastuussa. On vastuussa.

Yleinen huolellisuusvelvollisuus

Yleinen huolellisuusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että toiminnanharjoittajan pitää:

 • varmistua siitä, ettei tuotteesta aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle
 • omata riittävät ja oikeat tiedot tuotteesta ja arvioida tuotteeseen liittyvät riskit
 • antaa tuotteen mukana sen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset tiedot, varoitukset ja ohjeet
 • ilmoittaa oma-aloitteisesti valvontaviranomaisille, jos hän saa tietoonsa, että tuote aiheuttaa vaaraa.