Paloilmoitinlaitteistot

Paloilmoitinlaitteiston tarkoitus on

 • havaita palosta aiheutuva vaaratilanne mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja
 • suorittaa paloilmoitus valvomassaan kiinteistössä joko akustisin tai optisin merkinannoin ja
 • tehdä ilmoitus hätäkeskukseen pelastuslaitoksen hälyttämiseksi.

Kiinteistön hälytys tapahtuu usein myös äänievakuointijärjestelmän avulla. Paloilmoitinlaitteistoon on usein yhdistetty esim. sammutus- ja savunpoistolaitteistojen ilmoitustiedot.

Laitevalinta ja suunnittelu

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että suunniteltava rakennus täyttää olennaiset rakenteelliset vaatimukset, kuten paloturvallisuusvaatimukset.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän pitää nimetä rakennushankkeelleen pääsuunnittelijan ja alakohtaiset, työn laajuuden edellyttämät, työhön pätevät suunnittelijat. Suunnittelija asettaa rakennuttajan toimeksiantotietojen perusteella vaatimukset toteutettavalle laitteistolle. Suunnittelijan pitää huomioida suunnittelussa ja mitoituksessa rakennuksen käyttötarkoitus, valittavan laitteiston ominaisuudet ja laitteiston rakentamista valvovien viranomaisten asettamat vaatimukset.

Suunnittelijan pitää kirjata paloilmoittimen rakentamisvaatimukset ja laitevalinnat paloilmoittimesta laadittavaan toteutuspöytäkirjaan ja toimittaa sen rakentamista ohjaavalle alueen pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen voi asettaa lisävaatimuksia toteutettavalle paloilmoitinlaitteistolle.

Asennustoiminta

Rakennuttajan valitsema paloilmoitinlaitteiston asennusliike vastaa paloilmoitinlaitteiston asennuksesta kohteessa.

Asennukseen voi osallistua myös muu liike, joka kuitenkin tekee työtä asennusliikkeen valvonnassa ja vastuulla. Asennusliikkeen vastuuhenkilön on huolehdittava, että paloilmoitinlaitteiston rakentamiselle asetetut vaatimukset täyttyvät siten kuin toteutuspöytäkirjaan, lupaehtoihin ja hankinta-asiakirjoihin on kirjattu.

Asennusliikkeen pitää laatia asennustodistus tekemästään työstä ennen käyttöönottotarkastusta.

Asennusliikkeet, vastuuhenkilöt ja tutkinnot

Paloilmoitinlaitteistojen asennus- ja huoltotöitä saavat tehdä vain päteviksi todistetut ja vaatimukset täyttävät asennusliikkeet. Näet listan liikkeistä täällä.  

Vastuuhenkilöille on asetettu koulutusta, tutkintoa ja työkokemusta koskevia pätevyysvaatimuksia. Asennusliikkeen vastuuhenkilöksi nimettävän on oltava vakituisessa työsuhteessa ao. liikkeeseen, ks. tarkemmat ohjeet pätevyysvaatimuksista ja pätevyystodistuksen hakemisesta.

Liikkeiden on tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus Tukesille valvontaa varten sekä nimettävä pätevyysvaatimukset täyttävä vastuuhenkilö huolehtimaan paloilmoitinlaitteistoihin liittyvistä tehtävistä.

Paloilmoitinlaitteistoihin liittyviä tutkintoja järjestää Inspecta Oy. Tutkintoon osallistuville ei ole pätevyysvaatimuksia. Tutkinnon läpäisseille ja muut pätevyysvaatimukset täyttäville Tukes voi hakemuksesta myöntää alaan liittyvän pätevyystodistuksen.

Alihankkija on toimija, jolla ei itsellään ole oikeutusta suorittaa paloilmoittimiin tai sammutuslaitteistoihin liittyvää asennus- tai huoltotyötä. Kyseinen toimija tekee työtä pätevän, Tukesin liikerekisteriin merkityn työhön nimetyn asennusliikkeen valvonnassa ja vastuulla.

Laitteiden vaatimustenmukaisuus

Sen, joka saattaa markkinoille tai luovuttaa toiselle pelastustoimen laitteen, on varmistettava ja voitava luotettavasti osoittaa, että laitteet täyttävät niille säädetyt vaatimukset.

Pelastustoimen laite on vaatimustenmukainen, jos valmistaja on antanut vaatimustenmukaisuudesta asianmukaisen vakuutuksen ja tehnyt laitteeseen sitä koskevan merkinnän tai jos arviointilaitos on osoittanut vaatimustenmukaisuuden.

Jos pelastustoimen laite kuuluu CE-merkinnän kiinnittämistä edellyttävien säädösten soveltamisalaan, CE-merkinnällä siihen liittyvine valmistajalle säädettyine velvollisuuksineen osoitetaan, että laite on näiden säädösten mukainen.

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen direktiivin perusteella

Käytännössä vaatimustenmukaisuuden osoitustapa riippuu sovellettavasta direktiivistä. Jos sovellettavia direktiivejä on useita, kyseeseen voi tulla koko direktiivi tai osa siitä riippuen esim. tuotteen toimintatavasta, energialähteestä tai sijoituspaikasta.

1.7.2013 lähtien valmistajan on pitänyt laatia vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen sijaan suoritustasoilmoitus kaikille rakennustuotteille, jotka kuuluvat yhdenmukaistetun standardin piiriin. Lisäksi valmistajan on tarvittaessa/vaadittaessa hankittava ilmoitetun tuotesertifiointilaitoksen myöntämä sertifikaatti tuotteen suoritustason pysyvyydestä ja CE-merkitä tuote.

Lainsäädäntö: EU:n rakennustuoteasetus

 Ennen 1.7.2013 rakennustuotedirektiivin mukaan CE-merkityt rakennustuotteet ovat rakennustuoteasetuksen mukaisia, mutta valmistajan on korvattava rakennustuotedirektiivissä vaadittu vaatimustenmukaisuusvakuutus suoritustasoilmoituksella.

Pelastustoimen laitelain (10/2007) soveltamisalueeseen liittyvät, voimassaolevat yhdenmukaistetut (harmonisoidut) standardit löytyvät hEN Helpdeskin sivuilta tai SFS:n sivuilta.  

 

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisen erikoistapaukset:

 • tuotteet, joita eivät koske direktiivit eivätkä harmonisoidut tuotestandardit
 • laitteistot, joiden vaatimustenmukaisuudelle ja sen osoittamiselle ei ole asetettu yksityiskohtaisia säädösperusteisia vaatimuksia.

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä näidenkin tuotteiden osalta kirjallinen vaatimustenmukaisuuden osoitus ja annettava se Tukesille pyydettäessä. Lisäksi valmistaja tai maahantuoja antavat vaatimustenmukaisuudesta vakuutuksen, jossa mainitaan vähintään:

 • kuvaus tuotteesta
 • merkintä tuotteen yksilöimiseksi
 • valmistajan ja/tai maahantuojan ja/tai markkinoille asettajan nimi ja osoite
 • tuotteen ominaisuuksien testaus ja niiden tulokset
 • viittaus sovellettuihin standardeihin
 • käytetyt tekniset eritelmät
 • kuinka toimintavarmuus on todettu
 • tuotteen yhteensopivuudesta varmistuminen liitännäisten laitteiden kanssa
 • tuotteen käytölle asetetut rajoitteet
 • asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet on laadittu
 • vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys
 • allekirjoittajan asema yrityksessä
 • yrityksen yhteystiedot.

Harmonisoidut EN-tuotestandardit

Ajantasaisimmat listat standardeista löydät aina hEN Helpdesk -nettisivuilta, josta standardeja voi hakea vapaahakuna tai laajennetusta hausta.

Jos laajennetun haun TC: kohdan valikosta valitsee CEN/TC72, tuloksina tulevat paloilmoitin- ja palovaroitinstandardit. Jos samasta kohdasta valitsee CEN/TC191, tuloksina tulevat standardit alueilta sprinkleri, kaasusammutus, palopostit ja savunpoisto. Valitsemalla CEN/TC 295 tulevat standardit alueelta tulisijat ja puulämmitteiset kiukaat.

Laitteiston käyttöönotto ja tarkastukset

Ennen kuin paloilmoitinlaitteisto otetaan käyttöön, Tukesin hyväksymän päteväksi todetun tarkastuslaitoksen on tehtävä sille käyttöönottotarkastus.

Hätäkeskukseen liittäminen

Kiinteistön rakennuttajan/haltijan on tehtävä paloilmoitinlaitteiston ilmoitustietojen liittämisestä hälytyksensiirtosopimus alueen hätäkeskuksen ja valitsemansa teleoperaattorin kanssa.

Kiinteistön omistajan/haltijan on järjestettävä hätäkeskukseen välitettävien ilmoitustietojen vikavalvonta valitsemansa operaattorin ja/tai muun palveluntarjoajan kanssa.

Käyttö ja kunnossapito

Kiinteistön haltijan tai omistajan on pidettävä paloilmoitinlaitteistot käyttökunnossa ja järjestettävä laitteistoissa käytettyjen komponenttien huolto- ja tarkastustoiminta siten, että kunnossapitotoimet täyttävät laissa esitetyt asianmukaisuutta koskevat vaatimukset.

Lainsäädäntö: Pelastuslaki 379/2011, 12 §,nähtävillä myös Tukesin edilex.fi-palvelussa

Asianmukaisuus toteutuu nimeämällä paloilmoitinlaitteistolle sen hoidosta vastuullinen henkilö ja laatimalla laitteistolle laitteistotoimittajan huolto-ohjeisiin perustuva kunnossapito-ohjelma, jota on myös noudatettava. Määräaikaistarkastusten tarkastusväli on yleensä kolme vuotta. Aika määritetään esimerkiksi valmistajan toimittamassa huolto-ohjeistuksessa.

Kiinteistön käyttö on sovitettava paloilmoitinlaitteiston ominaisuuksiin siten, että paloilmoitinlaitteiston luotettava ja häiriötön käyttö on mahdollista.

Lainsäädäntö: Laki pelastustoimen laitteista 10/2007, nähtävillä myös Tukesin edilex.fi-palvelussa