Ohjeita ilotulitteiden myyntiin ja varastointiin

Tämä ohje koskee ilotulitteiden myyntiä ja kaupan varastointia. Ohjeita räjähteiden varastointiin (pysyvä ja tilapäinen) löytyy Räjähteiden varastointi -sivulta.

Määritelmät

Luovutus- ja myyntipiste tarkoittaa paikkaa tai toimipistettä, jossa kuluttajalle luovutetaan F2- ja F3 -luokan ilotulitteita. Jokaisesta luovutuspisteestä pitää tehdä erillinen ilmoitus paikalliselle pelastuslaitokselle.

Kauppa tarkoittaa liiketilaa tai liikekiinteistön osaa, jossa luovutuspiste sijaitsee.

Yleistä

Ilotulitteiden myynnissä ja kaupan varastoinnissa huomioitavia yleisiä asioita:

 • Ilotulitteiden varastoinnin aloittamisesta on tehtävä ilmoitus paikalliselle pelastuslaitokselle vähintään kuukausi ennen varastoinnin aloittamista.
 • Ilmoitus on kohdekohtainen. Myyntipisteen siirtyessä uuteen paikkaan on tehtävä uusi ilmoitus.
 • Ilmoitus voi olla kertaluonteinen tai määräaikainen paikallisen pelastuslaitoksen ohjeesta riippuen, mutta muutoksista myyntipisteen tai liikehuoneiston tiloissa ja varastoinnissa on ilmoitettava. Pelastusviranomainen suorittaa myyntipisteeseen tarkastuksen ja tekee päätöksen kaupan varaston asianmukaisuudesta. Pelastusviranomaisen pitää kieltää tai keskeyttää myynti, jos se havaitsee merkittäviä puutteita.
 • Ilmoituksessa on mainittava vastuuhenkilö(t) ja varastoinnin järjestely. Kaupan varastointi kattaa myös kaupan pihamaalla olevan, väliaikaisvarastointiin tarkoitetun kontin, joka on mainittava ilmoituksessa.
 • Ilotulitteiden luovutus on kielletty 1.12. - 26.12. välisenä aikana, ellei ostajalla ole erillistä lupaa tuotteiden käytölle (pelastusviranomaisen hyväksyntä). Tätä ei sovelleta tähtisadetikkuihin, paukkuserpentiiniin, kakkusuihkuihin, eikä muihin F1-luokan ilotulitteisiin.
 • Ilmoitusta ilotulitteiden varastoinnista ei tarvitse tehdä ja vastuuhenkilöä ei tarvitse nimetä, jos varastointi koskee ainoastaan luokan F1 ilotulitteita tai luokan P1 pyroteknisiä tuotteita. Luokan F1 ilotulitteiden käyttö ei myöskään edellytä ilmoitusta pelastusviranomaiselle.
 • Luokkien F2 ja F3 ilotulitteita saa luovuttaa kuluttajalle ainoastaan pelastusviranomaisen hyväksymästä myyntipisteestä. Ilotulitteiden luovutus ovelta ovelle, ajoneuvosta tai varastokontista ei ole sallittua.
 • Ilotulitteita ei saa luovuttaa päihtyneelle tai alle 18-vuotiaalle.

Kaupan myyntipiste

Kaupan myyntipisteessä huomioitavia asioita:

 • Luokkien F2 ja F3 ilotulitteet saavat olla myyntipisteessä vain kaapissa. Ilotulitteita ei saa säilyttää myymälän muissa tiloissa, ellei pelastusviranomainen ole hyväksynyt tilaa säilytykseen sopivaksi (palamaton 60 minuuttia, oma palo-osasto, ei muita tuotteita ja esitetty ilmoituksessa).
 • Kaapin rakenteen pitää olla ulkopinnaltaan palamaton ja kaapin pitää kestää paloa vähintään 30 minuuttia.
 • Kaappi pitää merkitä räjähteiden varoituslipukkeella ja kaapissa olevien tuotteiden vaarallisuusluokan osoittavalla merkinnällä. Merkintöjen pitää olla havaittavissa kaikissa tilanteissa (ovet auki ja kiinni).
 • Kaapit on sijoitettava siten, että ne ovat käytön aikana valvottavissa ja ne pitää lukita käyttölukon lisäksi lujarakenteisella lukolla myyntipisteen aukioloaikojen ulkopuolella.
 • Kaappeja saa olla myyntipisteessä enemmän kuin yksi, mutta luokkien F2 ja F3 ilotulitteiden yhteenlaskettu pyromassa saa olla enintään 50 kg/luovutuspiste. Kaapeissa ei saa säilyttää muita räjähteitä ilotulitteiden kanssa.
 • Luokan F1 pyroteknisiä tuotteita saa lisäksi säilyttää liikehuoneistossa yhteensä 50 kg eikä niitä tarvitse säilyttää kaapissa.
 • Kiinteistössä muualla kuin myymälähuoneistossa, tai muissa rakennuksissa kuin myymälärakennuksessa sijaitsevassa varastossa saa varastoida enintään 100 kg luokkien F2 ja F3 ilotuotteita varastosuojaa kohti.
 • Kaappi ja myyntipiste pitää sijoittaa siten, että asiakkailla on esteetön poistumismahdollisuus tilasta. Myyntipisteen ja kaapin pitää olla mahdollisimman erillään muusta toiminnasta eikä niitä saa sijoittaa ulko-oven ja varauloskäynnin eteen tai käytäville sellaisten kulkuväylien tukkeeksi, joita myös muut asiakkaat käyttävät. Kaapit eivät myöskään saa olla alle metrin etäisyydellä lämmityslaitteista eikä niiden läheisyydessä saa olla helposti syttyviä aineita.
 • Myyntipisteessä täytyy olla aina luovutustapahtuman aikana paikalla pyroteknisen tentin (räjähteiden kaupan ja sen yhteydessä tapahtuvan varastoinnin vastaava hoitaja, pyrotekniset välineet) suorittanut henkilö. Henkilön ei tarvitse olla vastuuhenkilö, mutta hänen täytyy olla tentin suorittanut ja vastuuhenkilön pitää olla hyväksynyt hänet kyseiseen tehtävään. Vastuuhenkilöllä tarkoitetaan varastoinnin vastaavaksi hoitajaksi nimettyä henkilöä.
 • Kaapin läheisyyteen on varattava sammutin.
 • Ilotulitteiden myyntipiste ja sen yhteydessä tapahtuva varastointi on kirjattava liikehuoneiston pelastussuunnitelmaan.
 • Myyntipisteessä pitää olla kirjallinen ohje kuluttajalle viallisen tuotteen palautuksesta. Ohje voi olla esimerkiksi selvästi näkyvillä oleva ohje myyntipisteessä tai myyntipisteestä tuotteiden mukaan annettava ohje.
 • Kuluttajalle pitää järjestää mahdollisuus palauttaa vialliset tuotteet kohtuullisessa ajassa myös kausiluontoisen myyntipisteen loputtua. Myyjällä pitää myös itsellään olla kirjallinen ohje viallisten tuotteiden turvalliseen säilyttämiseen ja jatkokäsittelyyn.
 • Viallisten ilotulitteiden säilytykseen pätee samat ohjeet kuin ehjien ilotulitteiden säilytykseen. Vialliset tuotteet on merkittävä siten, että niitä ei sekoiteta asianmukaisiin tuotteisiin.

Suositukset

 • Ilotulitteet on hyvä myydä ensisijaisesti erillisellä ilotulitekassalla, mutta myynti selvästi määrätyillä, yleisillä kassoilla on myös sallittu. Kassat voivat rahastaa myös muita tuotteita.
 • Myyntipiste on syytä sijoittaa siten, että ostokset ostettuaan asiakas kulkee suoraan ulos kaupasta tai liikkeestä. Asiakkaan ei ole tarkoituksenmukaista kulkea ilotulitteiden kanssa kaupan muissa tiloissa.
 • Kauppiaalla pitää olla selkeä ohjeistus, miten toiminta ja tuotetäydennys tapahtuu sekä miten huolehditaan, ettei sallittua pyromassan määrää ylitetä.
 • Kaapin läheisyyteen on hyvä varata sammuttimen lisäksi myös sammutuspeite.
 • Myyjille on hyvä järjestää alkusammuttimen ja sammutuspeitteen käytön opastus ennen myynnin aloittamista.  Alkusammutuskalustolla on tarkoitus tukahduttaa ilotulitteita uhkaava ulkopuolinen palo ja kaapin ovet tulee tällöin sulkea.
 • Viallisten tuotteiden palautus pitää järjestää kyseiseen kauppaan vähintään viikon ajan kausiluontoisen myyntipisteen loputtua.

Pihamaalla oleva kontti

Pihamaalla olevan kontin suhteen huomioitavia seikkoja:

 • Kaupan pihalla voi olla useita kontteja. Yhdessä kontissa saa kuitenkin varastoida ainoastaan kyseisen luovutuspisteen ilotulitteita.
 • Pihamaalla olevan kontin seinät ja ovet pitää olla eristetty ja ovissa tulee olla asianmukainen lukitus, kuten lattarauta tai kotelolla suojattu lukko, normaalilukituksen lisäksi.
 • Kontti on merkittävä siten, että sen sisällön vaarallisuus on selvästi esitetty.
 • Jos kontissa varastoidaan myös vaarallisuusluokan 1.3 ilotulitteita, saa ko. tuotteita olla enintään 200 kg ja ilotulitteiden kokonaismäärä saa olla enintään 500 kg.
 • Kontin sisällä pitää olla sammutin.
 • Kontti on huomioitava liiketilan pelastussuunnitelmassa.

Kontin suojatäisyydet

Kaupan pihalla olevan, ilotulitteiden tilapäiseen varastointiin tarkoitetun kontin sijoituksessa huomioitavia asioita:

 • Kontti on sijoitettava vähintään 15 metrin päähän kaupan seinästä. Etäisyyttä on pidennettävä, jos kontin viereisellä seinällä on suuri palokuorma. Etäisyyttä saa pienentää enintään 10 metriin, jos myymälärakennuksen kontin puoleinen seinä on palonkestävä tai koko myymälärakennus on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla.
 • Konttien välinen etäisyys on vähintään 10 metriä.
 • Kontin etäisyys pysäköintialueesta, yleisestä tiestä tai rautatiestä on vähintään 10 metriä.
 • Kontin etäisyys asuinrakennuksesta, koulusta, urheiluhallista tai polttoaineiden jakelupisteestä on vähintään 50 metriä.
 • Kontin etäisyys vanhainkodista, sairaalasta, päiväkodista tai muusta hoitolaitoksesta on vähintään 100 metriä.
 • Kontin ovet on suunnattava niin, että tulipalon sattuessa ilotulitteiden heitteistä aiheutuu mahdollisimman vähän vaaraa.
 • Pelastuslaitoksen pitää pystyä lähestymään konttia onnettomuustilanteessa mahdollisimman helposti.
 • Kontin sijoituksessa on huomioitava myös muut lähellä olevat rakennukset ja paloriskiä aiheuttavat kohteet.

Suositukset

 • Konttien määrää rajoittavana suosituksena on yksi kontti toimijaa kohden (tasapuolisuus kaikkia toimijoita kohtaan).
 • Kontin sisällä oleva sammutin on suositeltavaa sijoittaa kontin ulko-oven läheisyyteen, jotta se on helposti saatavilla.