Ohjeita ilotulitteiden myyntiin ja varastointiin

Tämä ohje koskee ilotulitteiden myyntiä ja kaupan varastointia. Ohjeita räjähteiden varastointiin (pysyvä ja tilapäinen) löytyy Räjähteiden varastointi -sivulta.

Määritelmät

Luovutus- ja myyntipiste tarkoittaa paikkaa tai toimipistettä, jossa kuluttajalle luovutetaan F2- ja F3 -luokan ilotulitteita. Jokaisesta luovutuspisteestä pitää tehdä erillinen ilmoitus paikalliselle pelastuslaitokselle.

Kauppa tarkoittaa liiketilaa tai liikekiinteistön osaa, jossa luovutuspiste sijaitsee.

Yleistä myynnistä

Ilotulitteiden luovutus ja myynti on kielletty 1.12. - 26.12. välisenä aikana, ellei ostajalla ole erillistä lupaa tuotteiden käytölle (pelastusviranomaisen hyväksyntä). Tätä ei sovelleta tähtisädetikkuihin, paukkuserpentiiniin, kakkusuihkuihin eikä muihin F1-luokan ilotulitteisiin.

Ilotulitteiden kauppiaan tulee tehdä kemikaaliturvallisuuslain 63 §:ssä tarkoitettu ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään kuukausi ennen luokkien F2, F3 ja P1 pyroteknisten tuotteiden myynnin ja siihen liittyvän varastoinnin aloittamista. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava:

 1. ilotulitteiden kauppiaan nimi, kotipaikka ja osoite sekä Y-tunnus
 2. paikka, jossa toimintaa harjoitetaan
 3. varastoinnin tarkoitus, varastoitavien räjähteiden enimmäismäärät ja lajit kussakin paloteknisessä varastossa
 4. varastojen rakenne, palosuojaus ja sijainti rakennuksessa tai kiinteistössä
 5. varastojen ja myyntipisteen sijainti rakennuksessa muuhun rakennuksen toimintaan nähden
 6. rakennuksen sijainti muuhun ympäristöön nähden
 7. kohteen oleminen laitoksen pelastussuunnitelmassa tai vastaavassa asiakirjassa
 8. räjähteiden varastoinnin vastaava hoitaja ja hänen mahdolliset varahenkilönsä
 9. muut mahdolliset menettelyt, joilla toiminnanharjoittaja varmistuu myynnin ja varastoinnin turvallisuudesta.

Ilmoitukseen on liitettävä asemapiirros, josta käy selville liikkeen sijainti, lähiympäristö 100 metrin säteellä rakennuksineen sekä liikerakennuksen ulkopuolelle suunniteltujen varastosuojien sijainti. Lisäksi ilmoituksessa tulee olla piirustukset, joista käy selville varastosuojien sijainti sekä rakennepiirustukset, jos varastosuojan rakenne ei täytä standardin SFS 4399 vaatimuksia. Ilmoitus on kohdekohtainen.

Ilmoitusta ilotulitteiden varastoinnista ei tarvitse tehdä ja vastuuhenkilöä ei tarvitse nimetä, jos varastointi koskee ainoastaan luokan F1 ilotulitteita tai luokan P1 pyroteknisiä tuotteita. Luokan F1 ilotulitteiden käyttö ei myöskään edellytä ilmoitusta pelastusviranomaiselle.

Ilotulitteita saa luovuttaa ja myydä vain pelastuslaitoksen hyväksymästä myyntipisteestä. Ilotulitteet luovutetaan myyntipisteessä suoraan asiakkaalle ja ilotulitteiden luovutus ovelta ovelle, ajoneuvosta tai varastokontista ei ole sallittua. Ilotulitteita ei saa luovuttaa alle 18-vuotiaalle eikä päihtyneelle henkilölle. Ilotulitteiden luovutus- tai myyntipisteessä täytyy olla aina luovutustapahtuman aikana paikalla räjähteiden kaupan ja sen yhteydessä tapahtuvan varastoinnin vastaavan hoitajan tentin suorittanut henkilö.

Myyntipisteessä pitää olla kirjallinen ohje kuluttajalle viallisen tuotteen palautuksesta. Kuluttajalle pitää järjestää mahdollisuus palauttaa vialliset tuotteet kohtuullisessa ajassa myös kausiluontoisen myyntipisteen loputtua. Myyjällä pitää myös itsellään olla kirjallinen ohje viallisten tuotteiden turvalliseen säilyttämiseen ja jatkokäsittelyyn. Viallisten ilotulitteiden säilytykseen pätee samat ohjeet kuin ehjien ilotulitteiden säilytykseen. Vialliset tuotteet on merkittävä siten, että niitä ei sekoiteta asianmukaisiin tuotteisiin. Viallisten tuotteiden palautus on suositeltavaa järjestää kyseiseen kauppaan vähintään viikon ajan kausiluontoisen myyntipisteen loputtua.

Tulkintoja myyntipisteistä

Tulkittava asia Tukesin tulkinta
Alle 18 vuotiaiden työskentely myyntipisteellä Päihtyneet tai alle 18-vuotiaat eivät saa pitää hallussaan tai käsitellä ilotulitteita.
Myyntipisteen täydentäminen toisen myyntipisteen kaapeista, varastosta tai kontista Yhdestä myyntipisteestä ei voi täydentää toista.
Myyntipisteiden sijoittaminen kauppakeskusten käytäväalueille Pelastusviranomaisen päätettävissä harkinnan ja olosuhteiden mukaan.

Kaupan vastaava hoitaja

Ilotulitteiden myynnistä vastaavan hoitajan tulee riittävästi tuntea ilotulitteiden ominaisuuksia sekä kauppaa ja varastointia koskevat määräykset. Hänellä tulee olla riittävät valtuudet ja käytännön mahdollisuudet tehtäviensä hoitamiseen liikkeessä. Vastaajalta hoitajalta edellytetään myös kirjallista suostumusta tehtäväänsä.

Vastaavan hoitajan tulee suorittaa Tukesin vastaavan hoitajan pätevyyskoe. Hyväksytystä kokeesta annetaan todistus, johon merkitään, millaisten tuotteiden kaupan hoitajana henkilö voi toimia. Todistus on voimassa 10 vuotta.

Räjähteiden kaupan ja sen yhteydessä tapahtuvan varastoinnin vastaavan hoitajan tentin voi suorittaa sähköisesti Tukesin eTentti-oppimisympäristössä.

Yleistä varastoinnista

Ilotulitteita saa varastoida myymälärakennuksessa myymälähuoneen myyntipisteen varastossa ja tämän lisäksi samassa myymälärakennuksessa olevissa erillisissä varastosuojissa. 

Myymälärakennuksen ulkopuolella pihamaalla sijaitsevassa konttivarastossa saa varastoida samanaikaisesti enintään neljän viikon ajan lyhytaikaista tarvetta varten kuljetuspakkauksissa olevia ilotulitteita. Varastoitavista määristä on säädetty asetuksessa 819/2015 ja teknisistä turvallisuusratkaisuista asetuksessa 1101/2015.

Varastointi myymälähuoneessa

Luokkien F2 ja F3 ilotulitteet saavat olla myyntipisteessä vain kaapissa. Kaappeja saa olla myyntipisteessä enemmän kuin yksi, mutta luokkien F2 ja F3 ilotulitteiden yhteenlaskettu pyromassa saa olla enintään 50 kg/luovutuspiste. Kaapeissa ei saa säilyttää muita räjähteitä ilotulitteiden kanssa. Näiden lisäksi saa myymälähuoneessa olla enintään 50 kg luokan F1 ilotulitteita. 

Myymälässä olevan kaapin tulee olla standardin SFS 4399 periaatteiden mukainen (kestää paloa 30 min) ja kaapin merkintöjen tulee vastata standardin 4399 tasoa. Palonkestoaika on riippuvainen kaapin rakennusmateriaaleista. Myyntipisteessä olevaan varoitustauluun tai varastokaapin oveen kiinnitetään  merkinnät:

 • Teksti, josta ilmenee kaapissa varastoitavien räjähteiden laji ja enimmäismäärät.
 • Varoituslipuke, jossa on valkoisella pohjalla musta räjähtävä pommin kuva punaisessa kehyksessä.

Kaappien välittömässä läheisyydessä tulee olla myös avotulen ja tupakoinnin kieltävät taulut. Merkintöjen pitää näkyä kaapin oven asennosta riippumatta. Kaapin läheisyyteen on varattava sammutin. On suositeltavaa varata sammuttimen lisäksi myös sammutuspeite. Myyjille olisi hyvä järjestää alkusammuttimen ja sammutuspeitteen käytön opastus ennen myynnin aloittamista.  Alkusammutuskalustolla on tarkoitus tukahduttaa ilotulitteita uhkaava ulkopuolinen palo ja kaapin ovet tulee tällöin sulkea.

Myyntialue on tarvittaessa rajattava selkeästi esimerkiksi myyntipöydillä ja kulkuesteillä. Kaappi ja myyntipiste pitää sijoittaa siten, että asiakkailla on esteetön poistumismahdollisuus tilasta. Myyntipisteen ja kaapin pitää  olla mahdollisimman erillään muusta toiminnasta eikä niitä saa sijoittaa ulko-oven ja varauloskäynnin eteen tai käytäville sellaisten kulkuväylien tukkeeksi, joita myös muut asiakkaat käyttävät. Kaapit eivät myöskään saa olla alle metrin etäisyydellä lämmityslaitteista eikä niiden läheisyydessä saa olla helposti syttyviä aineita.

Myyntipiste, jossa esillä varoituslipukkeet, kirjalliset ohjeet viallisten tuotteiden käsittelystä, vaarallisuusluokka, kaapin lukitus ja sammutusvälineet. Pöydällä F1-tuotteet, muut tuotteet kaapissa.

Myyntipiste on syytä sijoittaa siten, että ostokset ostettuaan asiakas ohjataan suoraan ulos kaupasta tai liikkeestä. Asiakkaan ei ole tarkoituksenmukaista kulkea ilotulitteiden kanssa kaupan muissa tiloissa. Ilotulitteet on hyvä myydä ensisijaisesti myyntipisteessä, erillisellä ilotulitekassalla, mutta myynti selvästi määrätyillä, yleisillä kassoilla on myös sallittu.

Jokainen myyntipiste on oma kokonaisuutensa. Myyntipaikan sijoitus, laitteet ja toiminta myyntipaikalla on mietittävä tarkkaan sekä kaikki myynnistä aiheutuvat riskit on arvioitava. Tarvittaessa arviointi on esitettävä myös pelastusviranomaiselle.

Kauppiaalla on suositeltavaa olla selkeä ohjeistus, miten toiminta ja tuotetäydennys tapahtuu sekä miten huolehditaan, ettei sallittua pyromassan määrää ylitetä.

Tulkintoja myyntipisteen varastokaappien lukituksesta:

Tulkittava asia Tukesin tulkinta
Varastokaappien ovien tuplalukitukset Myymälässä tai myyntipisteellä kaappien ovien ei tarvitse olla tuplalukittuina silloin, kun myymälä tai myyntipiste on miehitetty.

Varastosuojat

Räjähteet on varastoitava niin, ettei yleisö pääse niihin käsiksi, ja varastosuojat on pidettävä lukittuina. Varastosuojaan ei saa viedä avotulta, tulentekovälineitä eikä sellaisia esineitä, jotka saattavat aiheuttaa kipinöitä tai muuta palovaaraa. Jos varastotilassa on ilotulitteiden ohella muitakin räjähteitä, pitää ilotulitteet varastoida omissa, 30 minuuttia paloa kestävissä SFS 4399 periaatteiden mukaisissa kaapeissaan.

Myymälärakennuksessa, muualla kuin myymälähuoneessa, varastoitavat räjähteet tulee varastoida varastosuojassa, joka on muodostettu omaksi palotekniseksi osastokseen. Osastojen rakennusosien pitää ilotulitevarastossa olla vähintään luokkaa EI 60 palamaton. Näitä varastosuojia voi myymälärakennuksessa olla useita. Niissä kussakin voi varastoida enintään 100 kg ilotulitteita (netto). Suositeltavaa on sijoittaa varastosuoja rakennuksessa pohja- tai kellarikerrokseen.

Varastosuojan läheisyydessä ulkopuolella tulee olla sammutin. Varastosuojan ovessa tai oven vieressä tulee olla ”pommin kuva”, teksti ”Räjähteitä – Explosiva varor” sekä tupakoinnin ja avotulen tekemisen kieltävä taulu.

Varastosuojan sähköasennuksissa on noudatettava räjähdysvaarallisten tilojen sähköturvallisuusmääräyksiä. Tilassa saa olla vain välttämättömiä sähkölaitteita. Sähkölaitteiden kotelointiluokka on oltava vähintään IP54. Varastosuojan sähköjohtojen jännitteellisyys tulee olla havaittavissa ulkopuolella olevasta merkkivalosta tai kytkimestä.

Tulkintoja varastosuojan lukituksesta:

Tulkittava asia Tukesin tulkinta
Varastosuojan ovien tuplalukitukset Varastosuojat tulee pitää tuplalukittuna aina kun siellä ei asioida, eli myös päivän aikana.

Varastointi myymälärakennuksen ulkopuolella pihamaalla

Myymälärakennuksen ulkopuolella pihamaalla sijaitsevassa varastokontissa saa varastoida samanaikaisesti enintään neljän viikon ajan lyhytaikaista tarvetta varten kuljetuspakkauksissa olevia luokkien F1, F2 ja F3 ilotulitteita enintään 500 kg siten, että niistä enintään 200 kg on vaarallisuusluokkaan 1.3 kuuluvia.

Ilotulitteet voi jakaa useampaan konttiin, mutta enimmäismäärä ei muutu varastokonttien lukumäärän kasvaessa.

Varastokontin tulee täyttää standardin SFS 4398 kohdassa 2.4 tarkoitetulle konttivarastolle asetetut vaatimukset. Verkkoaidan saa jättää pois. Kontin ympärille tulee kuitenkin jäädä vähintään 1 metri tyhjää tilaa.

Ilmastointi on järjestettävä siten, ettei kontin ulkopuolelta ole mahdollista saada vieraita esineitä sisälle. Seinät ja ovet eristetään sisäpuolelta vähintään 100 mm vuorivillalla tai vastaavalla palamattomalla materiaalilla. Eriste, katto ja lattia peitetään vähintään 10 mm paksulla muottivanerilla tai vastaavalla materiaalilla (koolaus x 100 mm).

Varasto lukitaan kaksoislukituksella. Lukitus katsotaan asianmukaiseksi, kun siinä käytetään suojakotelollista luokan 3 lukkoa ja lisäksi vähintään luokan 2 lukkoa. Muutkin lukitusratkaisut ovat mahdollisia, jos niillä saavutetaan sama suojaustaso. Kontti varustetaan sopivilla nostokoukuilla.

Tulkintoja varastokontin lukituksesta:

Tulkittava asia Tukesin tulkinta
Ovien tuplalukitukset Varastokontit tulee pitää tuplalukittuna aina kun siellä ei asioida, eli myös päivän aikana.

Pihamaalla oleva varastokontti ei saa aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Kontilta edellytetään seuraavia suojaetäisyyksiä:

 1. Kontin etäisyys myymälärakennuksesta on oltava vähintään 15 metriä. Kontin etäisyyttä tulee pidentää, jos kontin viereisellä seinällä on suuri palokuorma. Etäisyyttä voidaan vastaavasti pienentää enintään 10 metriin saakka, jos myymälärakennuksen kontin puoleinen seinä on palonkestävä tai koko myymälärakennus on suojattu auto- maattisella sammutuslaitteistolla. Kontin etäisyyden tulee olla kuitenkin aina rakennuskorkeutta suurempi.
 2. Kontin etäisyys toisesta varastokontista on vähintään 10 metriä.
 3. Etäisyys autojen pysäköintipaikoista on vähintään 10 metriä.
 4. Etäisyys yleisestä tiestä ja rautatiestä on vähintään 10 metriä.
 5. Kontin ja lähimmän polttonesteiden jakelulaitteen välinen etäisyys on vähintään 50 metriä.
 6. Etäisyys asuinrakennukseen, kouluun tai urheiluhalliin on vähintään 50 metriä.
 7. Etäisyys vanhainkotiin, sairaalaan, päiväkotiin tai muuhun hoitolaitokseen on vähintään 100 metriä.

Tulkintoja varastokontin etäisyyksistä:

Tulkittava asia Tukesin tulkinta
Varastokontin etäisyys voimalinjaan 1.3- tai 1.4-luokan räjähteille ei ole säädöksissä suoria vaatimuksia. Räjähdevarastot tulee kuitenkin sijoittaa siten, että voimalinjat eivät voi myrskyssäkään kaatua varastojen päälle tai joutua kosketuksiin näiden kanssa.
Varastokontin etäisyys kevyenliikenteen väylään Tähän voidaan soveltaa yleisen tien etäisyyttä – 10 metriä.
Varastokontin etäisyys sähköauton latauspaikkaan Minimietäisyys 10 metriä. Sovelletaan samaa etäisyyttä kuin pelastuslaitosten ohjeessa räjähdysvaarallisiksi luokitelluista kohteista, vaikka varastokonttia ei ole luokiteltu ATEX-tilaksi.
Varastokontin etäisyys nestekaasukaappiin Vähintään 15 metriä (sama kuin myymälärakennus).
Varastokontin etäisyys viereiseen tonttiin ja siellä oleviin rakennuksiin Viereinen tontti 5 m ilman viereisen tontin maanomistajan kirjallista lupaa ja asuinrakennus 50 m; muut rakennukset (joille ei ole määritetty erillistä etäisyyttä) tapauskohtainen harkinta riskiperusteisesti muiden suojaetäisyyksien pohjalta. Viereisen tontin maanomistajan luvalla 5 metrin etäisyydestä voidaan poiketa. Jos turvallisuus edellyttää, voidaan kontti myös sijoittaa naapurin tontille naapuritontin omistajan luvalla. Kontin sijoitushakemuksessa tulee näissä tapauksissa esittää kirjallinen lupa naapuritontin omistajalta.

Kontin oviaukot on suunnattava siten, että kontin tulipalossa ilotulitteiden heitteistä aiheutuu mahdollisimman vähän vaaraa.

Kontin sijoitus on otettava huomioon liiketilan pelastussuunnitelmassa. Kontin on oltava mahdollisimman helposti lähestyttävissä vaihtoehtoisista suunnista pelastuslaitoksen kalustolla ja se on oltava helposti siirrettävissä.

Konttien sijoituksessa on otettava huomioon myös muut lähellä olevat rakennukset ja niiden turvallisuusjärjestelyt. Varastosuojan ovessa tai oven vieressä tulee olla ”pommin kuva” ja teksti ”Räjähteitä – Explosiva varor” sekä tupakoinnin ja avotulen tekemisen kieltävä taulu.
Kontin sisällä oleva sammutin on suositeltavaa sijoittaa kontin ulko-oven läheisyyteen, jotta se on helposti saatavilla.

Muita tulkintoja varastokonteista:

Tulkittava asia Tukesin tulkinta
Varastokontin vierestä ajaminen autolla Kontin vierestä saa ajaa autolla, kunhan huolehditaan kontin suojauksesta tarvittaessa (esim. törmäyssuojaukset), huomioidaan käytettävyys ja huolehditaan, että eristetylle alueelle ei pysäköidä.
Toimijalla useampi varastokontti myymälän piha-alueella Lähtökohtaisesti yksi varastokontti/toimija (tasa-puolisuus kaikkia toimijoita kohtaan). Esim. voi olla useampi, jos ei muita toimijoita. Varastokonttien lukumäärää kasvattamalla ei voi kuitenkaan kasvattaa ilotulitteiden varastointimäärää.

Ilotulitemyynnin varastointimäärät myyntipiste­kohtaisesti

Varastointipaikka Varastointimäärä, netto
Myymälähuoneen kaapit (kaikki kaapit yhteensä) 50 kg
Varastosuoja (per varastosuoja) 100 kg
Varastokontti (kaikki kontit yhteensä) 500 kg, joista enintään 200 kg on vaarallisuusluokkaan 1.3 kuuluvia