Räjähteiden siirto Suomessa ja Euroopan talousalueella

Jotta voit siirtää räjähteitä Suomessa tai Suomen ja Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvan maan välillä, tarvitset Tukesilta siirtoon oikeuttavan asiakirjan, eli siirtotodistuksen. Räjähteiden vastaanottajan pitää hakea Tukesilta siirtotodistus ja toimittaa räjähteiden lähettäjälle jäljennös siirtotodistuksesta. Siirtotodistus pitää toimittaa räjähteiden lähettäjälle ennen siirtoa.

Räjähteen vastaanottajalla on oltava siirtotodistus myös siinä tapauksessa, että hän noutaa räjähteet itse.

Tukes myöntää siirtotodistuksen räjähdealalla toimivalle toiminnanharjoittajalle

 • jolla on kemikaaliturvallisuuslain mukaisesti oikeus hankkia räjähteitä ja
 • jonka rekisteröity toimiala tai sivutoimiala liittyy räjähdealaan
 • joka on tehnyt Tukesille ilmoituksen rekisteröintiä varten.

Siirtotodistuksesta peritään maksu Tukesin hinnaston mukaisesti.

Räjähteiden hankintaan on kemikaaliturvallisuuslain mukaan oikeutettu:

 • se, jolla on räjähteiden valmistuslupa
 • se, jolla on räjähteiden varastointilupa
 • se, jolla on muu oikeus varastoida räjähteitä kaupan yhteydessä, kuten ampuma-aselain mukainen lupa ampuma-aseiden patruunoiden kauppaan
 • räjäytys- ja louhintatöitä tekevä liike, jonka palveluksessa on panostaja, joka vastaa räjähteistä, ja jolla on voimassa oleva panostajan lupakirja.

Tukesille tehtävässä rekisteri-ilmoituksessa pitää antaa Suomessa tai ETA-alueella tapahtuvaa siirtoa varten täytettävässä lomakkeessa mainitut tiedot. Näitä ovat mm. toiminnanharjoittajan Y-tunnus, joka vaaditaan myös panostuspalveluja tarjoavalta yksityiseltä panostajalta. Siirtotodistus voidaan myöntää ainoastaan Suomessa räjähdealalla toimivalle luonnolliselle tai oikeushenkilölle, jonka rekisteröity toimiala tai sivutoimiala liittyy räjähdealaan.

Siirtotodistus on pyydettäessä esitettävä Tukesille ja poliisille.

Siirtotodistuksilla osoitetaan hallussa olevan räjähde-erän luvallisuus siirron, varastoinnin ja säilytyksen yhteydessä. Räjähteiden siirtoon liittyy yleensä myös niiden kuljetus. Siirtotodistukset eivät korvaa vaarallisten aineiden kuljetussäädösten edellyttämiä kuljetusasiakirjoja.

Siirtosäännöksistä vapautetut räjähteet

Räjähteiden siirtoa koskevat säännökset eivät koske pyroteknisiä välineitä, ampuma-aseiden patruunoita, aseen hallussapitoon saadulla luvalla hankittua ruutia eikä puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen tai poliisin käyttöön tarkoitettuja räjähteitä.

Räjähteiden siirto Suomessa

Räjähteiden siirto paikasta toiseen Suomessa edellyttää Tukesille tehtävää ilmoitusta. Ilmoituksen voit tehdä sähköisen asioinnin lomakkeella.

HUOM! Poikkeavan tilanteen vuoksi hakemusten käsittelyajat saattavat pitkittyä. Lisätietoja: [email protected] ja [email protected]

Rekisteröinti-ilmoituksessa siirtotodistuksen hakija esittää yhteystietonsa ja selvityksen oikeudestaan hankkia räjähteitä. Esimerkiksi kopio voimassaolevasta panostajan lupakirjasta on osoitus oikeudesta hankkia räjähteitä.

Vaatimus siirtotodistuksesta ei koske tehdasalueen, varastoalueen tai työmaan sisällä tapahtuvia siirtoja.

Siirtotodistus on voimassa viisi vuotta, jollei erityistä syytä muuhun ole. Jos yksityisen elinkeinonharjoittajan panostajan pätevyyskirja umpeutuu alle viiden vuoden sisällä, kirjoitetaan siirtotodistus päättymään samaan aikaan pätevyyskirjan kanssa. Jos liikkeen vastuuhenkilönä toimiva panostaja vaihtuu kesken siirtotodistuksen voimassaolon, pitää uusi vastuuhenkilö ja hänen pätevyytensä selvittää Tukesille mahdollisimman nopeasti. Voit tehdä ilmoituksen muutoksesta sähköpostilla kirjaamo (at) tukes.fi. Liitä sähköpostiin kopio uuden vastuuhenkilön pätevyyskirjasta.

Huomioi, että panostajalain (423/2016) siirtymäsäännöksen mukaan ennen 1.9.2016 myönnettyjen lupakirjojen voimassaolo päättyy 1.9.2021 riippumatta lupakirjaan merkitystä voimassaolosta.

HUOM. Myös räjähteiden siirtotodistusta koskevista muutoksista voit ilmoittaa sähköisen asioinnin lomakkeen kautta.

Räjähteiden siirto Suomen ja ETA-alueeseen kuuluvan maan välillä (vanha menettely)

Räjähteiden siirto Euroopan unionin alueella vaatii räjähteiden vastaanottajalta räjähteiden kansainvälisen siirto­todistuksen. Siirto tulee hyväksyttää vastaanottajamaan, kauttakulkumaiden ja lähtömaan toimivaltai­silla viranomaisilla. Tukes voi antaa siirtotodistuksen monikertasiirtona tai kertasiirtona. Siirtotodistus annetaan määräaikaisena, ja sen voimassaoloaika on enintään 2 vuotta. Kun räjähdesiirto päättyy Suomeen, räjähteiden vastaanottaja toimittaa siirtoilmoituksen Tukesille siirtotodistuslomakkeella. Ilmoituksessa on esitettävä seuraavat tiedot:

 • räjähteiden lähettäjän, vastaanottajan ja siirron järjestäjien nimet ja osoitteet
 • räjähteiden määrät
 • räjähteiden kauppanimet, kuvaukset, käyttötarkoitukset ja YK-numerot
 • räjähteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat tiedot, jos räjähteet luovutetaan ensimmäistä kertaa jakeluun tai käyttöön Euroopan talousalueella
 • kuljetustapa ja -reitti sekä rajanylityspaikat Euroopan talousalueella
 • kerta- vai monikertasiirto
 • haluttu voimassaoloaika, maksimi on 2 vuotta hyväksynnästä.

Kansainvälisen siirron rekisteröinti-ilmoitukseen käytetään EU:ssa käyttöön määrättyä lomaketta Räjähdystarvikkeiden kuljetus yhteisössä. EU on asettanut lomakkeelle tietyt tekniset vaatimukset, minkä vuoksi Tukesin verkkosivuilla oleva lomake ei ole ladattavissa ilmoituksen sähköistä käsittelyä varten, vaan voit tilata Word-lomakepohjan Tukesista. Lomakepohjan voi täyttää tietokoneella. Lähetä täytetty lomake sähköpostilla tai jos se ei onnistu, perinteisellä kirjepostilla Tukesiin.

Kun räjähteitä tuodaan Suomeen, tuojan on ennen siirtoa toimitettava lähettäjälle siirtotodistus, jossa on Tukesin hyväksymismerkinnät. Siirtotodistus on merkki siitä, että kyseinen räjähde saadaan tuoda Suomeen. Lähettäjämaan viranomainen tekee myös hyväksymismerkintänsä lomakkeeseen, jotta räjähde voidaan siirtää maasta ulos.

Jos räjähteiden siirto, tuonnin tai viennin yhteydessä, tapahtuu muiden ETA-maiden kautta, siirtoon on saatava kaikkien kauttakulkumaiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksyminen. Siirtotodistus on siirron aikana pyydettäessä esitettävä asianomaisen maan viranomaiselle.

Kun räjähteen siirto alkaa Suomessa ja päättyy Euroopan talousalueen ulkopuolella olevaan maahan tai tulee Suomeen kulkematta Euroopan talousalueen kautta, siirrolle on haettava siirtotodistus Tukesilta. Haettava siirtotodistus koskee kuljetuksen osuutta, joka tapahtuu Suomessa.

Räjähteiden siirto Suomen ja ETA-alueeseen kuuluvan maan välillä (uusi sähköinen menettely)

Räjähteiden sähköinen siirtotodistusjärjestelmä SCEPYLT (räjähteiden valvonta- ja suojausjärjestelmä terro­rismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi) otettiin käyttöön Suomessa tammikuussa 2020. Järjestelmä korvaa vanhan paperisen räjähteiden kansainvälisen siirtotodistuksen niissä tapauksissa, kun räjähteiden siirto tapahtuu kokonaan järjestelmään liittyneiden maiden alueella. Muussa tapauksessa käytetään vanhaa siirtomenettelyä.

SCEPYLT-siirtotodistusmenettelyä voi käyttää, jos räjähteiden siirto tapahtuu ainoastaan seuraavien maiden alueella:

 • Portugali, Espanja, Ranska, Belgia, Luxemburg, Alankomaat, Saksa, Ruotsi ja Suomi.

Sähköinen siirtotodistusmenettely toimii siten, että räjähdelähetyksen vastaanottaja lähettää siirto­todistus­lomakkeella maansa toimivaltaiselle viranomaiselle samat tiedot siirrosta kuin tähänkin saakka joko postit­se tai sähköpostitse. Jos siirto päättyy Suomeen, voi vastaanottaja Suomessa pyytää tietokoneella täytettävän Word-lomakepohjan Tukesista. Se tulee lähettää täytettynä takaisin Tukesiin joko sähköpostilla tai jos se ei onnistu, niin perinteisellä kirjepostilla.

Viranomainen vie tämän jälkeen tiedot SCEPYLT-järjestelmään ja käynnistää viranomaishyväksyn­nän räjähdelähetyksen siirtoon liittyvien maiden kesken.

Lähettäjämaan viranomainen tulostaa siirtotodistuksen ja lähettää sen vastaanottajalle. Alkuperäinen viranomaistulostus tulee olla siirtojen mukana (ei kopioita), joten asiakirjan säilytykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Kirjanpitovelvoite

Jos luovutat räjähteitä, sinun on pidettävä siitä kirjaa.

Räjähteiden siirtoon liittyen räjähteiden valmistukseen, varastointiin, käyttöön siirtoon tai kauppaan oikeutetun yrityksen tai henkilön, eli räjähdealan yrityksen, on pidettävä yllä tiedostoa, josta on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

•    saapuneet räjähteet ja niiden lähettäjien nimet
•    lähetetyt räjähteet ja niiden vastaanottajien nimet ja siirtotodistusten numerot
•    varastossa olevat räjähteet
•    omassa toiminnassa käytetyt räjähteet.

Tiedosto on säilytettävä vähintään kolme vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona siirto tapahtui. Tiedosto on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.

Räjähteiden valvonta-asetuksessa säädetään räjähdealan yrityksen kirjanpidosta tarkemmin.

Räjähteiden tuonti- ja vientiluvat

Kun räjähde tuodaan ETA-alueen ulkopuolisesta maasta, räjähteen maahantuonnille on haettava kemikaaliturvallisuuslain mukainen maahantuontilupa Tukesilta. Lisäksi tarvitaan räjähteiden siirtoon liittyvä siirtotodistus. Räjähteiden valvonta-asetuksessa on säädetty maahantuontilupaa koskevassa hakemuksessa esitettävät asiat.

Siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähteiden vientiin ei ole vientilupamenettelyä ETA-alueen maan tai ETA-alueen ulkopuolisen maan ollessa viennin kohde.

Sotilaskäyttöön tarkoitettujen räjähteiden vientiä koskien ovat voimassa puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksista annetussa laissa (242/90) tarkoitetut menettelyt. Näiden räjähteiden viennin toimivaltainen viranomainen on puolustusministeriö. Siirtotodistusmenettelyjä ei sovelleta puolustusvoimien käyttöön tarkoitettuihin räjähteisiin.

Yhteystiedot

Lisätietoja räjähteiden siirtoa ja maahantuontia koskevista säädöksistä saa Tukesin Tuotteet-yksiköstä (rajahteet (at) tukes.fi). Yksiköstä voi myös tilata räjähteiden kansainvälisessä siirrossa tarvittavia lomakepohjia.