Suojaetäisyydet

Vaadittavat suojaetäisyydet, vaarallisuusluokka 1.1

Varaston pitää olla riittävän etäällä varaston ulkopuolisista suojattavista kohteista. Vaadittava etäisyys riippuu räjähteen vaarallisuusluokituksesta ja suojeltavasta kohteesta.

Pysyvän ja tilapäisen varaston etäisyysvaatimukset ovat samat.

Vaadittava etäisyys lasketaan vaarallisuusluokan 1.1 räjähteille kaavalla s = k∛m, jossa k on suojattavasta kohteesta riippuva kerroin ja m on varastoitava nettoräjähdemäärä kiloissa. Etäisyys on metrejä.

Kertoimen k arvon saat alla olevasta taulukosta.

Maanpäällisten varastojen suojaetäisyyslaskelmissa käytettävät k- kertoimen arvot

Suojattavan kohteen luokka Suojattava kohde
A sairaala, vankeinhoitolaitos, hoitokoti, vanhainkoti, lastentarha tai muu vastaavasta laitos, jossa olevat ihmiset tarvitsevat ulkopuolista apua evakuointitilanteessa
B koulu, vähintään 10 talouden asutustaajama, liikuntapaikka, kokoontumispaikka tai muu huoneisto, jossa ihmisiä tavallisesti oleskelee, julkinen rakennus tai ulkopuolisen toimijan vaarallisten kemikaalien laajamittainen tuotantolaitos
C yksittäinen asuttu rakennus, muu tehdas
D yleinen liikenneväylä, satama-alue, lentokentän kiitorata tai maakaasun siirtoputkiston paineenvähennysasema
E vähän liikennöity yleinen liikenneväylä

K-kertoimen arvot

Suojattava kohde K-arvo vaarallisuusluokan ja sirpalevaaran mukaan
  1.1 ja 1.5 1.2 ja 1.6
  ei sirpalevaaraa sirpalevaara ei sirpalevaaraa sirpalevaara
A 60 60 58 76
B 30 30 58 76
C 22 22 58 76
D 15 15 39 51
E 10 10 39 51

Muokatulla kaavalla m = (s/k)3 voit laskea suurimman sallitun räjähdemäärän, jos tiedät etäisyyden varaston ja suojattavan kohteen välillä ja käytät kyseisen kohteen k-arvoa.

Varaston on kuitenkin oltava vähintään annettujen minimietäisyyksien päässä kaikista ulkopuolisista suojattavista kohteista. Katso taulukko Varaston vähimmäisetäisyydet ulkopuolisiin kohteisiin, muut kuin kaupan varastot.

Etäisyydet lasketaan suojattavaa kohdetta lähimmästä varaston seinästä. Jos varasto käsittää useamman varastorakennuksen, lasketaan etäisyys kustakin varastosta erikseen. Varastojen on oltava riittävän kaukana toisistaan.

Varastorakennusten keskinäisen etäisyyden pitää olla vähintään kaavalla s = k∛m laskettu etäisyys. Muussa tapauksessa etäisyys ulkopuolisiin kohteisiin lasketaan varaston yhteisräjähdemäärän mukaan. Kaavassa k on varastorakennuksen suojauksesta riippuva kerroin ja m on varastoitava nettoräjähdemäärä kiloissa. K-arvot löytyvät oheisesta taulukosta K-kertoimen arvot. Louhintaräjähteiden ja räjäytysnallien varastorakennusten välinen etäisyys lasketaan vain räjäytysnalleista. Räjäytysnallien räjähtäminen ei saa välittyä louhintaräjähteisiin. Louhintaräjähteiden räjähdyksessä vaikutukset ovat niin suuret, että räjäytysnallien räjähdyksellä ei ole enää merkitystä.

Laskettuja suojaetäisyysarvoja -taulukosta löytyy valmiita etäisyyksiä eri k-arvoille.

Esimerkki: Louhintaräjähteen pysyvä varastointi, suojaetäisyyksien laskeminen

Louhintaräjähteitä suunnitellaan varastoitavaksi 16 000 kg. Etäisyys suunnitellusta varaston paikasta lähimpään asuttuun rakennukseen on 450 metriä ja valtatiehen 275 metriä.

Louhintaräjähteet ovat vaarallisuusluokan 1.1 räjähteitä, mutta eivät ole sirpalevaarallisia.

Yksittäinen asuttu rakennus kuuluu taulukon a mukaan ”suojattavan kohteen ryhmään” C ja k-kertoimen arvoksi tulee taulukosta arvo 22. Vastaavasti valtatie kuuluu ryhmään D ja k-kertoimen arvo on 15. Lasketaan kaavalla s = k∛m minimietäisyys asuinrakennukseen ja valtatiehen. 

s = 22 ∛16000     s = 555 metriä asuinrakennukseen. Eli etäisyys on liian pieni.

s = 15 ∛16000     s = 378 metriä. Eli etäisyys tiehenkin on liian pieni.

Lasketaan seuraavaksi kaavalla m = (s/k)3 millainen räjähdemäärä voi yhdessä varastossa olla maksimissaan.

m = (450/22)3 = 8 555 kg (asuinrakennus) ja m = (275/15)3 = 6 160 kg (tie)

Yhdessä varastossa voisi siten olla vain 6160 kg räjähteitä.

Mahdollista voisi olla myös rakentaa kaksi erillistä varastorakennusta. Ratkaisu riippuu tietysti asuinrakennuksen, tien ja räjähdevarastojen keskinäisistä sijoituksista. Kahden 6000 kg olevan räjähdevaraston keskinäisen etäisyyden tulee olla kaavan s = 3 ∛6000 mukaan vähintään 55 metriä. Jos kumpikin varasto varustetaan suojavallilla, riittää keskinäiseksi etäisyydeksi s = 1,5 ∛6000  = 27,5 metriä.

Vaadittavat suojaetäisyydet, vaarallisuusluokka 1.3

Vaarallisuusluokan 1.3 räjähteille vaadittava minimietäisyys on 30 % vaarallisuusluokan 1.1 räjähteiltä vaadittavasta minimietäisyydestä. Minimietäisyydet kaikkiin ulkopuolisiin kohteisiin ovat kuitenkin vähintään 100 metriä.

Vaadittavat suojaetäisyydet, vaarallisuusluokka 1.4

Vaarallisuusluokan 1.4 räjähteille ei ole laskentakaavaa suojaetäisyydeksi ulkopuolisiin kohteisiin.

Vaadittavaksi minimietäisyydeksi on kuitenkin määrätty heitteiden vaaraa aiheuttavilla tai yli 1000 kg oleville varastoilla 100 metriä kaikista kohteista. Räjähdemäärän ollessa 100 – 1000 kg on etäisyyden oltava vähintään 50 metriä. Alle 100 kg olevien räjähdevarastojen tai vaarallisuusluokan 1.4S räjähteillä minimietäisyysvaatimus on 25 metriä.

Varaston vähimmäisetäisyydet ulkopuolisiin kohteisiin, muut kuin kaupan varastot

Räjähteen vaarallisuusluokka ja määrä (kg) Kohde ja sen vähimmäisetäisyys
    Asemakaavoitettu alue, yksittäinen asuttu rakennus tai muu rakennus, tehdas tai paikka, jossa ihmisiä oleskelee Yleinen, muu kuin vähän liikennöity liikenneväylä, rautatie, laivaväylä tai maakaasun paineenvähennysasema tai muu yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämätön kohde

Vaarallisuusluokka 1.1 ja 1.5

sirpalevaara 300 m 200 m
ei sirpalevaaraa 100 m 100 m

Vaarallisuusluokka 1.2 ja 1.6

sirpalevaara 300 m 200 m
ei sirpalevaaraa 100 m 100 m
Vaarallisuusluokka 1.3 määrä 100 - 1000 kg 50 m 50 m
heitteiden vaara tai määrä yli 1000 kg 100 m 100 m

Vaarallisuusluokka 1.4

Vaarallisuusluokan 1.4S räjähteet tai alle 100 kg oleva muu vaarallisuusluokan 1.4 varasto 25 m 25 m