Hissin tarkastaminen

Hissille tehdään sen elinkaaren aikana erilaisia tarkastuksia. Uusi hissi tarkastetaan käyttöönoton yhteydessä, käytössä olevalle hissille tehdään määräaikaistarkastuksia ja myös hissille tehdyt muutostyöt tarkastetaan.

Hissiturvallislaissa säädetään myös eräiden konedirektiivin soveltamisalueeseen kuuluvien laitteiden tarkastamisesta: liukuportaat, liukukäytävä, kevythissi, henkilöpaternosterhissi ja sähkökäyttöinen nosto-ovi.

Tätä sivua laajemmin tarkastuksista on Tukes-ohjeessa Hissin huolto, muutostyöt ja tarkastukset.

Määräaikaistarkastus

Määräaikaistarkastusten ajankohdat:

  • Henkilöhissi: ensimmäisen kerran kahden vuoden aikana käyttöönotosta ja sen jälkeen joka toinen vuosi.
  • Liukuportaat, liukukäytävä, kevythissi ja henkilöpaternosterhissi: ensimmäisen kerran kahden vuoden aikana käyttöönotosta ja sen jälkeen joka toinen vuosi.
  • Sähkökäyttöinen nosto-ovi, jonka ovipinta ei kierry rullalle akselin ympäri ja joka ei ole yksityiskäytössä ja jonka nostokorkeus on suurempi kuin 2,9 metriä: ensimmäisen kerran neljän vuoden aikana käyttöönotosta ja sen jälkeen neljän vuoden välein.

Määräaikaistarkastuksessa tarkastaja varmistaa laitteen käytön turvallisuuden ja asianmukaisen kunnossapidon. Tarkastuksessa tarkastaja käy läpi laitteen teknisiä osia ja toimintaa ja tarkistaa, että laitteen huolto-ohjelma on laitteelle soveltuva ja että huolto-ohjelmaa on noudatettu.

Laitteen haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että laitteelle tehdään määräaikaistarkastukset.

Määräaikaistarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät valtuutetut laitokset. Nosto-ovia voivat tarkastaa myös valtuutetut tarkastajat.

Uusintatarkastus

Jos tarkastaja havaitsee määräaikaistarkastuksessa vakavia puutteita, hissi määrätään tarkastettavaksi uudelleen. Uusintatarkastus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa. Hissin käyttöä ei ole pakko keskeyttää, mutta puutteet on korjattava kiireellisesti.

Uuden hissin tarkastus

Ennen kuin uusi hissi otetaan käyttöön, hissin toimittajan on huolehdittava, että hissin vaatimustenmukaisuus ja turvallisuus varmistetaan (hissidirektiivi 2014/33/EU). Käytännössä hissille tehdään käyttöönoton yhteydessä joko lopputarkastus tai sitä perusteellisempi yksikkökohtainen tarkastus.
    
Kun hissin vaatimustenmukaisuus on varmistettu, kiinnittää hissin toimittaja hissiin CE- merkinnän ja antaa hissistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Uusien hissien tarkastuksia voivat tehdä ilmoitetut laitokset. Suomen osalta työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa laitoksen Euroopan komissiolle, jonka jälkeen ilmoitettu laitos on oikeutettu tekemään hisseille hissidirektiivin mukaisia tarkastuksia EU:n alueella.

Varmennustarkastus

Liukuportaiden, liukukäytävien ja kevythissien turvallisuuden varmistamiseksi niille tehdään varmennustarkastus kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Määräaikaistarkastusten piiriin kuuluvalle nosto-ovelle tehdään varmennustarkastus kuuden kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Varmennustarkastus on uusittava, jos laite siirretään uuteen käyttöpaikkaan.

Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että laitteelle tehdään varmennustarkastus.

Varmennustarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät valtuutetut laitokset. Nosto-ovia voivat tarkastaa myös valtuutetut tarkastajat.

Muutostöiden tarkastus

Hissin muutostyöllä tarkoitetaan, että hissin osa tai isompi laitekokonaisuus korvataan alkuperäisestä poikkeavalla osalla tai rakenteella.

Muutostyöt voidaan jakaa merkittäviin ja vähäisiin.

Merkittävä muutos on muutos

  • jonka kohteena on hissin nimellisnopeus, nimelliskuorma, korin paino tai nostokorkeus tai
  • jossa tiettyjä turvallisuuteen liittyviä hissin osia lisätään, muutetaan tai korvataan toisen tyyppisellä.

Laajoista merkittävistä muutostöistä käytetään myös nimityksiä peruskorjaus tai modernisointi. Vähäisiä muutostöitä ovat muut kuin edellä tarkoitetut merkittävät muutostyöt.

Kun hissiin on tehty merkittäviä muutostöitä, muutetut osat tai rakenteet on tarkastutettava valtuutetulla laitoksella ennen hissin käyttöönottoa. Tarkastuksessa noudatetaan soveltuvin osin hissin yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuvaa menetelmää (hissidirektiivin liite VIII).

Hissin vähäisten muutostöiden vaatimustenmukaisuudesta vastaa työn tehnyt yritys. Ennen kuin hissi otetaan käyttöön, yritys tekee työlle ns. oman työn tarkastuksen. Yritys päivittää muutostyöt hissin teknisiin dokumentteihin ja kirjaa muutostyöt huoltokirjaan. Valtuutettu laitos tarkastaa muutokset seuraavan määräaikaistarkastuksen yhteydessä.

Usein kysyttyä