Hissin vaatimustenmukaisuus

Uusi hissi

Uuden hissin on täytettävä hissidirektiivin olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset (hissidirektiivi 2014/33/EU) ja vaatimukset, joista on kansallisesti säädetty valtioneuvoston asetuksessa hissien turvallisuudesta (1433/2016).

Uusi hissi täyttää vaatimukset, kun

  • hissi on yhdenmukaistettujen standardien mukainen. Hissidirektiivin alla yhdenmukaistettuja standardeja on tällä hetkellä 16, perusstandardi on SFS-EN 81-20. Hissi voi poiketa standardeista, mutta silloin on osoitettava, mm. riskinarvioinnin keinoin, että standardista poikkeavalla ratkaisulla saavutetaan standardin osoittama turvallisuustaso.
  • hissin toimittaja on tehnyt hissille vaatimustenmukaisuuden arvioinnin käyttämällä hissidirektiivissä säädettyjä arviointimenettelyjä. Suomessa yleisimmin käytetty menettely on tehdä tyyppitarkastetulle hissille lopputarkastus (hissidirektiivin liitteet IV ja V) tai sitten tyyppitarkastamattomalle hissille yksikkökohtainen tarkastus (hissidirektiivin liite VIII). Tarkastuksia tekevät ilmoitetut laitokset.
  • Kun hissin vaatimustenmukaisuus ja siten myös turvallisuus on varmistettu, kiinnittää hissin toimittaja hissiin CE-merkinnän ja antaa hissistä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella hissin toimittaja vakuuttaa, että hissi on hissidirektiivin mukainen. Hissin EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisällöstä säädetään hissidirektiivissä (liite II, kohta B).

Vanha hissi

Hissin pitää olla hissin rakentamisaikana voimassa olleiden säädösten mukainen. Hissidirektiivi tuli voimaan 1999 ja sitä ennen käyttöönotettuihin hisseihin sovelletaan vanhempia kansallisia säädöksiä. Esimerkiksi vuonna 1995 käyttöönotetun hissin turvallisuusvaatimukset ovat Sähkötarkastuskeskuksen hissimääräysten A8-1994 mukaiset.Vanhat kansalliset säädökset ja määräykset löytyvät Tukesin verkkosivuilta.

Kun hissiin tehdään muutostöitä, on uusittavien laitekokonaisuuksien oltava nykyisin voimassa olevien teknisten vaatimusten mukaisia, eli hissidirektiivin mukaisia. Hissin muutostyöt eivät saa heikentää hissin turvallisuutta miltään osin.