Hissin uudistaminen

Hissin uudistaminen nousee esiin usein seuraavista syistä:

  • hissin toistuva vikaantuminen
  • käyttökatkokset
  • kunnossapitokustannusten kasvaminen
  • melu
  • epätarkka pysähtyminen.

Hissin uudistaminen poistaa edellä mainittuja ongelmia ja parantaa turvallisuutta. Myös rakennuksen esteettömyys paranee, kun hissiin vaihdetaan automaattiovet ja hissin liikerataa jatketaan tarvittaessa kellari- ja ullakkotiloihin.

Korjaaminen

Korjaamisella tarkoitetaan hissin tai hissin osan korjaamista alkuperäistä vastaavaksi tai hissin osan vaihtamista alkuperäistä vastaavaan. Kun kyseessä on hissin korjaaminen, voidaan noudattaa hissin rakentamisaikana voimassa olleita vaatimuksia.

Muutostyöt

Muutostyöllä tarkoitetaan hissikomponentin tai isomman laitekokonaisuuden korvaamista alkuperäisestä poikkeavalla osalla tai rakenteella. Muutostöissä on uusittavien laitekokonaisuuksien oltava nykyisin voimassa olevien teknisten vaatimusten mukaisia, eli hissidirektiivin mukaisia.

Muutostöissä lisätään olemassa olevaan hissiin uusien vaatimusten mukaisia komponentteja ja laitekokonaisuuksia ja silloin on tarpeen selvittää muutostöiden vaikutus koko hissilaitteiston toimintaan. Muutostyön tekijän on arvioitava riskit ja varmistettava, että hissin turvallisuus ei heikenny miltään osin.

Peruskorjaus

Peruskorjauksessa hissi uusitaan osittain. Tyypillisesti peruskorjauksessa uusittavia kohteita ovat sähkö- ja ohjausjärjestelmä, käyttöjärjestelmä, hälytysjärjestelmä, kori ja ovet. Jos ainoastaan hissitilojen rakenteet, kuten kuilu ja konehuone, säilytetään ennallaan ja kaikki muu muutetaan, ei kyse ole peruskorjauksesta, vaan uuden hissin rakentamisesta. Peruskorjauksessa on säilytettävä oleellisia hissin rakenteita.

Uusi hissi vanhan tilalle

Turvallisuuden kannalta paras vaihtoehto on asentaa vanhan hissin tilalle uusi hissi. Silloin koko uusi hissi on nykyisten vaatimusten mukainen.

Uuden hissin rakentamisessa voidaan hyödyntää alkuperäisen hissin rakenteita, kunhan ne täyttävät nykyisin voimassa olevat vaatimukset.

Vanhan hissin tilalle asennettavaan uuteen hissiin sovelletaan pääosin samoja vaatimuksia kuin muihinkin uusiin hisseihin. Joitain poikkeuksia teknisissä vaatimuksissa kuitenkin on, ne on esitetty standardissa SFS-EN 81-21.

Hissin toimittajan velvollisuuksista ja hissin vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta säädetään hissiturvallisuuslaissa. Hissille tehdään ennen käyttöönottoa hissidirektiivin 2014/33/EU mukaiset vaatimustenmukaisuuden varmistamistoimet, esim. lopputarkastus, ja hissiin kiinnitetään CE-merkintä ja hissistä annetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Usein kysyttyä