Kemikaalit leluissa

EU:n leludirektiivin mukaan lelut eivät saa aiheuttaa ihmisten terveydelle haittavaikutuksia, jotka johtuvat altistumisesta lelujen sisältämille kemiallisille aineille tai seoksille. Seuraavien kemikaalien käytölle leluissa on eritysvaatimuksia:

 • syöpävaaralliset, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet eli CMR-aineet
 • tietyt aineet, kuten bisfenoli A ja useat palonestoaineet pienille lapsille tarkoitetuissa leluissa ja suuhun pantavaksi tarkoitetuissa leluissa
 • nitrosamiinit ja nitrosoituvat aineet pienille lapsille tarkoitetuissa leluissa ja suuhun pantavaksi tarkoitetuissa leluissa
 • allergisoivat hajusteet
 • 19 vaarallista ainetta, joista useimmat metalleja.

CMR-aineet

CMR-aineet eivät saa ylittää alla olevia pitoisuusrajoja leluissa ja lelujen osissa. Pitoisuusrajoina sovelletaan kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan EU-asetuksen, CLP-asetuksen, kyseessä olevien vaarakategorioiden yleisiä pitoisuusrajoja, jos ko. aineelle ei ole erityisiä pitoisuusrajoja. Aineiden luokitukset ja mahdolliset erityiset pitoisuusrajat löytyvät ECHAn luokitusten ja merkintöjen luettelosta.

Pitoisuusrajat CMR-aineille leluissa
Aineen CLP-luokitus CLP:n yleinen pitoisuusraja*
Syöpävaarallinen (Carc.) tai perimää vaurioittava (Muta)
kategoria 1A ja 1B
0,1 %
Syöpävaarallinen (Carc.) tai perimää vaurioittava (Muta)
kategoria 2
1%
Lisääntymiselle vaarallinen (Repr.) kategoriat 1A ja 1B 0,3%
Lisääntymiselle vaarallinen (Repr.) kategoria 2 3%
* Pitoisuusrajana käytetään tietylle aineelle erityistä pitoisuusrajaa, jos sellainen on.

Rajoitus ei koske lasten ulottumattomissa olevia lelun osia.

Poikkeuksena CMR-aineeksi luokitellun nikkelin käyttö on sallittua ruostumattomassa teräksessä, josta valmistetaan esim. lelupolkupyörien runkoja, sekä sähkövirran johtamiseen tarkoitetuissa lelujen osissa. Poikkeusta ei sovelleta nikkelipinnoitteisiin.

Lelujuna

Pienten lasten käyttöön tarkoitetut lelut ja muut suuhun pantavaksi tarkoitetut lelut

Alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön tarkoitetuissa leluissa ja muissa suuhun pantavaksi tarkoitetuissa leluissa eräiden aineiden pitoisuus leluissa ei saa ylittää raja-arvoja, jotka on annettu leludirektiivin lisäyksessä C. Nämä aineet ovat:

 • TCEP
 • TCPP
 • TDCP
 • bisfenoli A
 • formamidi
 • 1,2-bentsisotiatsol- 3(2H)-oni
 • seuraavien reaktiomassa: 5-kloori-2- metyyli-4-isotiatsolin-3-oni [EY- numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H- isotiatsolin-3-oni [EY-numero 220-239-6] (3:1-seos)
 • 5-kloori-2-metyyli- isotiatsolin-3(2H)- oni
 • 2-metyyli-isotiatsolin-3(2H)-oni 

Nitrosamiinit ja nitrosoituvat aineet

Alle 36 kuukauden ikäisten lasten leluista tai muista suuhun pantavista leluista ei saa irrota nitrosamiineja yli 0,05 mg/kg eikä nitrosoituvia aineita yli 1 mg/kg. Nitrosamiineja on löydetty luonnostaan esim. kumista. 

Allergisoivat hajusteet

Seuraavat allergisoivat hajusteet ovat kiellettyjä leluissa. Niiden jäämäpitoisuus lelussa ei saa olla yli 100 mg/kg:

 • isohirvenjuuriöljy (Inula helenium)
 • allyyli-isotiosyanaatti
 • bentsyylisyanidi
 • 4-tert-butyylifenoli
 • savikkaöljy (Chenopodium)
 • syklaamialkoholi
 • dietyylimaleaatti
 • dihydrokumariini
 • 2,4-dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi
 • 3,7-dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7- dihydrogeranioli)
 • 4,6-dimetyyli-8-tert-butyylikumariini
 • dimetyylisitrakonaatti
 • 7,11-dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-oni
 • 6,10-dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2-oni
 • difenyyliamiini
 • etyyliakrylaatti
 • viikunanlehti, tuoreena ja valmisteena
 • trans-2-heptenaali
 • trans-2-heksenaalidietyyliasetaali
 • trans-2-heksenaldimetyyliasetaali
 • hydroabietyylialkoholi
 • 4-etoksifenoli
 • 6-isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli
 • 7-metoksikumariini
 • 4-metoksifenoli
 • 4-(p-metoksifenyyli)-3-buten-2-oni
 • 1-(p-metoksifenyyli)-1-penten-3-oni
 • metyyli-trans-2-butenoaatti
 • 6-metyylikumariini
 • 7-metyylikumariini
 • 5-metyyli-2,3-heksaanidioni
 • kostuksen juurista saatava öljy (Saussurea lappa Clarke)
 • 7-etoksi-4-metyylipropaani
 • heksahydrokumariini
 • käsittelemätön perunbalsami (Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch -kasvin kuoren neste)
 • 2- pentylideenisykloheksanoni
 • 3,6,10-trimetyyli-3,5,9-undekatrien-2-oni
 • rautayrttiöljy (Lippia citriodora Kunth)
 • ambrettemyski (4-tert-butyyli-3-metoksi-2,6-dinitrotolueeni)
 • 4-fenyyli-3-buten-2-oni
 • amyylisinnamaali*
 • amyylisinnamyylialkoholi*
 • bentsyylialkoholi*
 • bentsyylisalisylaatti*
 • sinnamyylialkoholi*
 • sinnamaali*
 • sitraali*
 • kumariini*
 • eugenoli*
 • geranioli*
 • hydroksisitronellaali*
 • hydroksimetyylipentyylisyklohekseenikarboksi-aldehydi*
 • isoeugenoli*
 • valkohankajäkälän uutteet*
 • Evernia furfuracea -uutteet*

Jos seuraavaa allergisoivaa hajustetta on lelussa tai sen osissa yli 100 mg/kg, sen nimi on kerrottava lelussa, leluun kiinnitettävässä lapussa tai pakkauksessa tai käyttöohjeissa:

 • anisyylialkoholi
 • bentsyylibentsoaatti
 • bentsyylisinnamaatti
 • sitronelloli
 • farnesoli
 • heksyylikanelialdehydi
 • lilial
 • d-limoneeni
 • linalo-oli
 • metyyliheptiinikarbonaatti
 • 3-metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-3- buten-2-oni

*-merkittyjen sekä yllä lueteltujen allergisoivien hajusteiden käyttö on sallittua yli 3-vuotiaiden hajulautapeleissä, kosmetiikkapakkauksissa ja makupeleissä, jos pakkauksessa on asianmukaiset varoitukset hajusteista ja lelun sopimattomuudesta alle kolmevuotiaille. Lisäksi on huomioitava kosmetiikka- ja elintarvikelainsäädännön vaatimukset.

Lelumeikkejä

Vaarallisten aineiden migraatiorajat

Seuraaville vaarallisten aineiden migraatiolle eli irtoamiselle lelusta on annettu raja-arvot leludirektiivin liitteen II osan III kohdassa 13.

 • alumiini
 • kadmium
 • lyijy
 • strontium
 • antimoni
 • kromi III
 • mangaani
 • tina
 • arseeni
 • kromi VI
 • elohopea
 • orgaaniset tinayhdisteet
 • barium
 • koboltti
 • nikkeli
 • sinkki
 • boori
 • kupari
 • seleeni

Jokaiselle aineelle raja-arvo on annettu

 • kuivassa, hauraassa, jauhemaisessa tai notkeassa leluraaka-aineessa, joista vapautuu jauhemaista raaka-ainetta leikin aikana
 • nestemäisessä tai tahmeassa leluraaka-aineessa
 • raaputetussa leluraaka-aineessa.

Poikkeuksena ovat lelut ja lelujen osat, jotka eivät voi aiheuttaa imemisestä, nuolemisesta, nielemisestä tai pitkittyneestä ihokontaktista johtuvia vaaroja.

Kemikaalivaatimuksia leluille muussa lainsäädännössä

 

 

 

 

Katso myös