Leluja koskeva lainsäädäntö

Lapset ovat haavoittuvainen käyttäjäryhmä, joten lelujen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota kansainvälisellä tasolla.

Leluja koskee eurooppalainen leludirektiivi 2009/48/EY. Suomessa markkinoille saatettujen lelujen pitää täyttää lelujen turvallisuudesta annetun lain (1154/2011, lelulaki) vaatimukset. Lelulailla on saatettu voimaan leludirektiivin vaatimukset kansallisella tasolla.

Lelulaki ei kata kaikkia vaaroja, joten leluihin sovelletaan myös täydentävää lainsäädäntöä. On tärkeää, että lelu täyttää kaikki sille lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

EU:n ja Suomen lainsäädännöt erilaisille lelutyypeille ja lelujen ominaisuuksille

EU:n ja Suomen lainsäädännöt erilaisille lelutyypeille ja lelujen ominaisuuksille

Säädökset EU-lainsäädäntö Suomen lainsäädäntö
TSD

Direktiivi 2009/48/EY lelujen turvallisuudesta, Toy Safety Directive

Laki lelujen turvallisuudesta, ns. lelulaki, 1154/2011

Valtioneuvoston asetus 1218/2011 lelujen rakenne, koostumus ja varoitukset

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista 1352/2011

Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011

REACH Asetus 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Suomessa sovelletaan EU-asetusta sellaisenaan: kemikaalilaki 599/2013

CLP

Asetus 1272/2008 Kemikaalien, eli aineiden ja seosten, luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packaging of Chemicals)

Suomessa sovelletaan EU-asetusta sellaisenaan: kemikaalilaki 599/2013
RoHS

Direktiivi 2011/65/EY rajoittaa kadmiumin, lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromattujen bifenyylien, eli PBB, ja polybromattujen difenyylieetterien, eli PBDE, käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (Restriction of Hazardous Substances)

Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 387/2013

Ympäristöministeriön asetus 419/2013, jolla käyttörajoituksista ja eräistä poikkeuksista on säädetty tarkemmin

Kosmetiikka-asetus Asetus 1223/2009 kosmeettisista valmisteista Suomessa sovelletaan EU-asetusta sellaisenaan: laki kosmeettisista valmisteista 492/2013
POPs Asetus 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, eli ympäristömyrkyistä POP-yhdisteet (Persistent Organic Pollutant) Suomessa sovelletaan EU-asetusta sellaisenaan: kemikaalilaki 599/2013
EMC Direktiivi 2014/30/EY Sähkömagneettinen yhteensopivuus (Electromagnetic Compatibility)

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016

Valtioneuvoston asetus 1436/2016 sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta

LVD

Pienjännitedirektiivi 2014/35/EY (Low Voltage Directive)

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016

Valtioneuvoston asetus 1437/2016 sähkölaitteiden turvallisuudesta

Akut ja paristot

Akku- ja paristodirektiivi 2006/66/EY

Jätelaki 646/2011

Valtioneuvoston asetus 520/2014 akuista ja paristoista

Pakkaukset ja pakkausjätteet Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi 94/62/EY

Jätelaki 646/2011

Valtioneuvoston asetus 518/2014 pakkauksista ja pakkausjätteistä

WEEE Direktiivi 2012/19/EY sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle

Jätelaki 646/2011

Valtioneuvoston asetus 519/2014 sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

Valvovat viranomaiset: Tukes, merkinnät ja Pirkanmaan ELY-keskus, tuottajavastuu

RED Radiolaitedirektiivi 2014/53/EY

Laki Tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta 917/2014

Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista 457/2016

Valtioneuvoston asetus radiolaitteiden  vaatimustenmukaisuudesta 600/2016

Valvova viranomainen: Viestintävirasto