Lelun valmistaja, valtuutettu edustaja, maahantuoja vai jakelija

Kuka olet ja mitä tulee huomioida?

Valmistaja

Valmistaja on vastuussa siitä, että lelu täyttää kaikki vaatimukset.

Valmistaja

 • Suunnittelee ja valmistaa lelun vaatimustenmukaisesti ottaen huomioon sen käyttötarkoituksen ja käyttöiän.
 • Tekee lelulle riskiarvioinnin.
 • Tekee EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, eli EC Declaration of Conformity. Esimerkki EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.
 • Kokoaa tekniset asiakirjat ja säilyttää niitä 10 vuoden ajan lelun markkinoille saattamisesta.
 • Kiinnittää leluun tai sen pakkaukseen
  • yksilölliset tunnistetiedot, kuten tyyppi-, erä-, sarja- tai mallinumero, joka tulee olla yhdenmukainen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tietojen kanssa
  • valmistajan tiedot: nimi ja osoite
  • CE-merkinnän.
 • Varmistaa, että lelun mukana on turvallisen käytön kannalta oleelliset ohjeet ja tiedot, mikäli tarpeen.
 • Varmistaa, että saman lelun jatkuvassa valmistuksessa tuote pysyy vaatimustenmukaisena.
 • Suorittaa/teetättää testauksen tarvittaessa.
 • Tutkii ja rekisteröi kaikki tuotetta koskevat reklamaatiot.
 • Ilmoittaa viranomaiselle, jos valmistamassaan lelussa on turvallisuusriski.
 • Tekee pyydettäessä yhteistyötä viranomaisen kanssa.
 • Tunnistaa toimitusketjussa olevat muut toimijat.

Valtuutettu edustaja

Valmistaja voi tehdä kirjallisen toimeksiantosopimuksen, jolla valtuutettu edustaja vastaa sovituista valmistajan velvollisuuksista. Sopimuksessa pitää olla aina ainakin seuraavat velvollisuudet:

 • säilyttää tekniset asiakirjat ja vaatimustenmukaisuusvakuutus 10 vuoden ajan lelun markkinoille saattamisesta
 • ilmoittaa viranomaiselle, jos lelussa on turvallisuusriski
 • tehdä pyydettäessä yhteistyötä viranomaisen kanssa
 • tunnistaa toimitusketjussa olevat muut toimijat.

Valmistaja ei voi siirtää teknisten asiakirjojen laatimista valtuutetulle edustajalle.  Vastuu valtuutetun edustajan toimista on valmistajalla.

Maahantuoja

Maahantuoja on taho, joka tuo leluja Euroopan talousalueelle alueen ulkopuolisilta valmistajilta. Maahantuoja myös toimittaa leluja eteenpäin muille toimijoille tai suoraan kuluttajille.

Maahantuoja

 • varmistaa, että valmistaja on täyttänyt heitä koskevat velvollisuudet ennen kuin asettaa tuotteen markkinoille
 • varmistaa, että maahantuojan tiedot (nimi ja osoite) on merkitty leluun tai sen pakkaukseen
 • varmistaa, että lelu ei ole kärsinyt kuljetuksen tai varastoinnin aikana
 • suorittaa/teetättää testauksen tarvittaessa
 • säilyttää kopion vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta 10 vuoden ajan lelun markkinoille saattamisesta
 • tutkii ja rekisteröi kaikki tuotetta koskevat reklamaatiot
 • ilmoittaa viranomaiselle, mikäli lelussa on turvallisuusriski
 • tekee pyydettäessä yhteistyötä viranomaisen kanssa
 • tunnistaa toimitusketjussa olevat muut toimijat ja säilyttää tiedot jakeluketjusta 10 vuoden ajan.

Maahantuoja katsotaan lelun valmistajaksi, jos tämä

 • tuo leluja markkinoille vain omalla nimellään tai tuotemerkillään, tai
 • muuttaa markkinoille jo saatettua lelua tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen,

Jokaisella lelulla voi olla vain yksi valmistaja.

Maahantuojaksi ei kuitenkaan katsoa tahoa, joka tuo leluja Suomen markkinoille Euroopan talousalueelta, vaan tällainen taho on jakelija.

Jakelija

Jakelija asettaa lelun Suomessa markkinoille, eli toimittaa leluja eteenpäin muille toimijoille tai suoraan kuluttajille Suomessa. Jakelija voi tuoda leluja Suomeen muualta Euroopan talousalueelta tai hankkia leluja kotimaisilta toimijoilta.

Jakelija

 • tarkistaa, että lelun merkinnät ovat oikein
  • valmistaja on kiinnittänyt leluun (tai pakkaukseen) omat tietonsa (nimi ja osoite), lelun yksilölliset tunnistetiedot (tyyppi-, erä-, sarja- tai mallinumero) ja CE-merkinnän, sekä mukana on tarvittavat ohjeet turvallisen käytön kannalta, mikäli tarpeen
  • maahantuojan nimi ja osoite ovat lelussa tai sen pakkauksessa
 • varmistaa, että lelu ei ole kärsinyt kuljetuksen tai varastoinnin aikana
 • ilmoittaa viranomaiselle sekä maahantuojalle tai valmistajalle, mikäli lelussa on turvallisuusriski
 • tekee pyydettäessä yhteistyötä viranomaisen kanssa
 • tunnistaa toimitusketjussa olevat muut toimijat.

Jakelijalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa tietojaan (nimeä tai osoitetta) lelussa.

Kaikki toimijat ovat velvollisia tekemään yhteistyötä viranomaisen kanssa, ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin vaatimustenvastaisten lelujen poistamiseksi markkinoilta tai kuluttajilta sekä tiedottamaan vaaraa aiheuttavista leluista Tukesille.