Koneita koskevat vaatimukset

Koneiden pitää olla EU:n konedirektiivin 2006/42/EY vaatimusten mukaisia. Vaatimukset ovat samat koko Euroopan unionin alueella. Vaatimusten yhdenmukaistamisella pyritään turvaamaan tuotteiden vapaa liikkuvuus sekä turvallisuuden hyvä taso.

Direktiivi on pantu Suomessa kansallisesti toimeen valtioneuvoston asetuksella koneiden turvallisuudesta 400/2008, ns. koneasetus.

Asetuksessa määritellään

 • koneen valmistajan velvollisuudet
 • koneiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset
 • menettelyt koneen vaatimustenmukaisuuden osoittamiselle ja markkinoille saattamiselle.

Vaatimukset pähkinänkuoressa

Jokaista konetta koskevat tietyt vähimmäisvaatimukset, joita ovat muun muassa:

 • Koneen on oltava suunniteltu ja rakennettu koneasetuksessa määriteltyjen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
 • Koneessa pitää olla CE-merkintä ja tietyt, koneasetuksessa määritellyt muut merkinnät, kuten koneen nimi, valmistajan nimi ja osoite sekä koneen yksilöintimerkinnät.
 • Koneen mukana pitää toimittaa asianmukaiset käyttö- ja huolto-ohjeet sekä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, Suomessa suomen- ja ruotsinkielisinä.

Vaatimuksista tarkemmin Koneen valmistaja-sivuilla.

Koneen määritelmä

Koneella tarkoitetaan tiiviisti ilmaistuna toisiinsa liitettyjen osien tai komponenttien yhdistelmää, jossa on tai joka on tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla toimivalla voimansiirtojärjestelmällä. Koneessa ainakin yksi osa tai komponentti on liikkuva. Kone on kokoonpantu erityistä toimintoa varten.

Poikkeuksena yllä mainittuun koneiksi luetaan myös käsikäyttöiset nostamiseen tarkoitetut laitteet, kuten tunkit ja käsivinssit. Lainsäädännössä koneiksi luetaan lisäksi tietyt tuoteryhmät, kuten turvakomponentit, nostoapuvälineet, nostoketjut, -köydet ja -vyöt sekä nivelakselit. Koneen tarkka määritelmä löytyy koneasetuksesta.

Niin sanotulla osittain valmiilla koneella tarkoitetaan yhdistelmää, joka on melkein kuin kone, mutta joka ei sellaisenaan pysty suorittamaan erityistä toimintoa. Erimerkiksi voimansiirtojärjestelmä on osittain valmis kone. Myös osittain valmista konetta koskevat tietyt vaatimukset. Kuluttajakäyttöisinä osittain valmiita koneita on hyvin vähän.

Koneita eivät lainsäädännön mukaan ole tietyt tuoteryhmät, esimerkiksi:

 • aseet
 • tieliikenteeseen tarkoitetut ajoneuvot, sekä
 • tietyt sähkö- ja elektroniikkatuotteet, kuten
  • kotikäyttöön tarkoitetut kodinkoneet
  • audio- ja videolaitteet, tietotekniikan laitteet
  • tavanomaiset toimistokoneet

Tarkemmat määritelmät sekä soveltamisala löytyvät koneasetuksesta.

Ketä ja mitä vaatimukset koskevat?

Koneen vaatimustenmukaisuudesta vastaa koneen valmistaja. Myös maahantuojille ja jakelijoille on osoitettu vaatimuksia koneen vaatimustenmukaisuudesta varmistumisen suhteen.

Koneasetusta sovelletaan

 • jokaiseen uuteen EU:n alueella markkinoille saatettavaan ja omaan käyttöön tuotavaan tai valmistettavaan koneeseen ja
 • EU-alueen ulkopuolelta ns. kolmannesta maasta tuotaviin käytettyihin koneisiin.

Myös osittain valmiiden koneiden on täytettävä tietyt vaatimukset.

Koneita valvovat viranomaiset

Tukes valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettujen koneiden turvallisuutta. Ammattikäyttöön tarkoitettuja koneita valvovat työsuojeluviranomaiset.

Kone

Koneen määritelmä
Tarkasta, onko koneesi konedirektiivin soveltamisalaan kuuluva kone.

Koneen suunnittelu ja rakentaminen
Huolehdi, että kone on suunniteltu ja rakennettu koneasetuksessa määriteltyjen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Tekninen tiedosto
Huolehdi, että koneesta on laadittu tekninen tiedosto.

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely
Tarkista koneasetuksen liitteestä IV, vaatiiko koneesi EY-tyyppitarkastuksen tai täydellisen laadunvarmistusmenettelyn.

Merkinnät
Varmista, että koneessa on CE-merkintä ja muut koneasetuksessa määritellyt merkinnät.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Toimita koneen mukana koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Käyttö- ja huolto-ohjeet
Varmista, että koneen mukana toimitetaan asianmukaiset käyttö- ja huolto-ohjeet.

Usein kysyttyä