Kansainvälinen yhteistyö

Mittauslaitteiden vaatimukset pyritään yhdenmukaistamaan  mahdollisimman hyvin maailmanlaajuisesti, sillä mittauslaitteiden markkinat ovat laajat ja mittausten luotettavuuteen perustuva kaupankäynti on usein kansainvälistä.

Alan kansainvälisyys edellyttää myös viranomaisilta kansainvälistä yhteistyötä, jotta mittauslaitteiden käyttöolosuhteita koskevissa vaatimuksissa voidaan ottaa huomioon kansalliset näkökulmat.

Tukes on aktiivisesti mukana WELMECin eli Euroopan lakisääteisen metrologian yhteistyöelimen ja OIML:n eli maailmanlaajuisen lakisääteisen metrologian kansainvälisen järjestön toiminnassa.

WELMEC

WELMEC (European co-operation in legal metrology) on Euroopan lakisääteisen metrologian yhteistyöelin. Jäsenet ovat kansallista lakisääteistä metrologiaa edustavia viranomaisia EU- ja EFTA-maissa.

WELMEC pyrkii kehittämään ja yhtenäistämään eurooppalaisten viranomaisten ja tarkastuslaitosten toimintaa ja tulkintoja lakisääteisessä metrologiassa sekä edistämään tiedonkulkua asianosaisten ja asiasta kiinnostuneiden välillä. WELMEC antaa myös neuvoja Euroopan komissiolle ja neuvostolle mittauslaitedirektiivin (MID) kehittämiseksi. WELMEC laatii mm. ohjeita lakisääteiseen metrologiaa koskevien direktiivien yhtenäistä soveltamista varten.

WELMEC:in päättävä elin on komitea, joka koostuu jäsenvaltioiden ja ulkojäsenvaltioiden edustajista sekä EUROMET:in, EA:n OIML:n ja muiden lakisääteisestä metrologiasta kiinnostuneiden alueellisten järjestöjen tarkkailijoista. Ohjeita valmistellaan WELMECin työryhmissä, jotka kokoontuvat tarvittaessa.

OIML

OIML (International Organisation of Legal Metrology) on valtioiden välinen lakisääteisen metrologian kansainvälinen järjestö. OIML on perustettu vuonna 1955. OIML toimii yhteistyössä metrisopimuksen ja BIPM:n (Bureau International des Poids et Mesures eli Kansainvälinen paino- ja mittatoimisto) kanssa lakisääteisen metrologian kansainvälisen yhdenmukaistamisen hyväksi.
OIML kehittää ja julkaisee kansainvälisiä standardinomaisia suosituksia, joiden pohjalta jäsenet voivat luoda kansallisen lainsäädännön erilaisille mittauslaitteille. Euroopan mittauslaitedirektiivin (MID) luonnoksessa esitetyt tekniset vaatimukset ovat valtaosin yhtäpitäviä OIML:n suositusten kanssa.

OIML:n suositusten pääkohdat ovat:

  • soveltamisala, soveltaminen ja terminologia
  • metrologiset vaatimukset
  • tekniset vaatimukset
  • menetelmät ja laitteet, joita käytetään testeihin ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen
  • testiraporttien muoto.

OIML:n ja eri instituutioiden (esim. ISO ja IEC) kanssa on tehty yhteistyösopimuksia, joiden tavoitteena on välttää ristiriitaisia vaatimuksia. Näin laitevalmistajat, mittauslaitteiden käyttäjät ja testauslaboratoriot voivat samanaikaisesti käyttää OIML:n ja muiden instituutioiden julkaisuja.

 

Katso myös

OIML International Organization of Legal Metrology
Catalog of OIML Publications: Recommendations OIML:n suositukset
WELMEC eurooppalainen lakisääteisen metrologian yhteistyöjärjestö
WELMEC: Guides WELMECin oppaat