Mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Mittauslaitteen valmistaja, valtuutettu edustaja, maahantuoja ja jakelija vastaavat siitä, että mittauslaitelain mukaiseen käyttöön tarkoitettu mittauslaite täyttää mittauslaitelain vaatimukset.

Mittaustuloksen hyödyntäjä vastaa siitä, että mittauslaitelain mukaisessa käytössä oleva mittauslaite täyttää vaatimukset.

Suunnittelu ja valmistus

Valmistaja vastaa tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Ilmoitetut laitokset tai tarkastuslaitokset voivat laitekohtaisista säädösten vaatimuksista riippuen esimerkiksi tehdä mittauslaitteelle tyyppitarkastuksen ja varmentaa mittauslaitteen tai hyväksyä valmistajan käyttämät laadunvalvontamenettelyt.

Mittauslaitteiden vaatimukset tulevat joko direktiiveistä tai kansallisista vaatimuksista. Valmistajana, maahantuojana tai jälleenmyyjänä sinun pitää olla selvillä vaatimuksista.

Mittauslaitteiden suunnittelua ja valmistusta koskevat vaatimukset muodostuvat laitekohtaisten säädösten ja standardien tai standardisuositusten vaatimuksista. Mittauslaitteen pitää soveltua aiottuun käyttöön ja olla varmennettu.

Ota huomioon mittauslaitteiden rakennetta ja merkintöjä koskevat vaatimukset  jo suunnittelussa. Kun teet yhteistyötä Tukesin ja tarkastuslaitosten kanssa, voit  välttää virheelliset ratkaisut.

Valmistajilla, maahantuojilla ja jälleenmyyjillä vastuu

Yrityksillä on paljon vastuita mittauslaitteen valmistamisessa, myynnissä EU-maissa, maahantuonnissa ja jakelussa. Valmistaja, valtuutettu edustaja, maahantuoja ja jakelija vastaavat osaltaan myymiensä mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuudesta. Yritysten pitää tietää ja tunnistaa velvollisuutensa mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa. Katso lisää yritysten rooleihin liittyvistä vastuista täältä.

Mittaustuloksen hyödyntäjä vastaa käytöstä

Jos hyödynnät mittaustulosta esimerkiksi yritystoiminnassasi, vastaat siitä, että käytössä on soveltuva, vaatimustenmukainen mittauslaite. Vastaat myös siitä, että mittauslaitteen käyttöä valvotaan ja sen luotettavuus varmennetaan säännöllisesti.

EU ei sääntele mittauslaitteiden käyttöä, vaan siitä säädetään kansallisesti.

Direktiivien mukaiset vaa’at ja muut mittauslaitteet

Mittauslaitteiden valmistusta, myyntiä EU-maissa ja käyttöönottoa koskevat vaatimukset on pääosin yhdenmukaistettu  EU:n talousalueella.

EU on asettanut vaatimuksia seuraaville mittauslaitteille, joita käytetään mittauslaitelaissa kuvatuissa käyttötarkoituksissa:

Vaakadirektiivi:

 • ei-automaattiset vaa’at

Mittauslaitedirektiivi:

 • vesimittarit
 • kaasumittarit ja tilavuuden muunnoslaitteet
 • sähköenergiamittarit
 • lämpöenergiamittarit
 • muiden nesteiden kuin veden määrän jatkuvaan dynaamiseen mittaukseen tarkoitetut mittausjärjestelmät
 • automaattiset vaa’at
 • taksimittarit (taksamittarit)
 • kiintomitat
 • dimensiomittauslaitteet
 • pakokaasuanalysaattorit

Näiden mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa on aina käytettävä ilmoitettua laitosta direktiiveissä kuvattujen menettelyjen mukaisesti, poikkeuksena mitta-astioille sallittu A2-moduuli. Valmistaja voi valita direktiiveistä kuvatuista moduuleista omaan tuotantoonsa sopivimmat menettelyt.

EU:n alueella noudatetaan mittauslaitteiden valmistuksessa ja kaupan pitämisessä tuotedirektiivien menettelyjä, jotka on kuvattu yleisesti täällä.

Mittauslaitteiden moduulit laiteryhmittäin

Mittauslaitedirektiivi MID

A2 B+D B+E B+F D1 E1 F1 G H H1
MI-001 Vesimittarit   x   x           x
MI-002 Kaasumittarit   x   x           x
MI-003 Sähköenergiamittarit   x   x           x
MI-004 Lämpöenergiamittarit   x   x           x
MI-005 Muiden nesteiden kuin veden mittausjärjestelmät   x   x       x   x
MI-006 Automaattiset vaa'at                    

mekaaniset järjestelmät

  x x x x   x x   x

sähkömekaaniset laitteet

  x x x       x    

Sähköiset järjestelmät tai ohjelmistoja sisältävät järjestelmät

  x x         x   x
MI-007 Taksimittarit   x   x           x
MI-008 Kiintomitat                    

Pituuden kiintomitat

  x     x   x x x  

mitta-astiat

x x x   x x x   x  
MI-009 Dimensiomittauslaitteet                    

mekaaniset ja sähkömekaaniset laitteet

  x x x x x x x x x

Elektroniikkalaitteet tai ohjelmistoja sisältävät laitteet

  x   x       x   x
MI-010 Pakokaasuanalysaattorit   x   x           x

Vaakadirektiivi

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ei-automaattiset vaa'at   x   x       x    

vaa'at, joissa ei ole elektronisia laitteilta

        x   x x    

vaa'at, joissa kuormanmittauslaitteessa ei käytetä jousta kuorman tasapainottamiseen

        x   x x    

 

Voimassa olevat direktiivit

 • Mittauslaitedirektiivi (MID) 2014/32/EU
 • Vaakadirektiivi (NAWID) 2014/31/EU
 • Valmispakkaukset 76/211/ETY
 • Mitta-astiapullot 75/107/ETY
 • Mittayksikködirektiivi 80/181/ETY
 • Vanhan menettelytavan perusdirektiivi mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskevista yleisistä säännöksistä 2009/34/EY

Kansallisesti säännellyt mittauslaitteet

EU:n säädökset eivät kata kaikkia mittauslaitteita, joita käytetään mittauslaitelain sääntelemään tarkoitukseen. Näiden mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava kansallisella hyväksynnällä. Tekniset vaatimukset tulevat OIML:n suosituksista, jos sellainen on julkaistu.

Eri mittauslaitteiden vaatimukset:


ajoneuvojen polttoaineeksi tarkoitetun kaasunjakelumittauslaitteistot
OIML R 139
punnukset  OIML R 111
säiliöautot  OIML R 80-1
torikaupan mitat kansalliset vaatimukset
olut- ja siiderihanat  kansalliset vaatimukset

Katso myös