Siirtymäajat

Henkilönsuojainasetusta (EU) 2016/425 sovelletaan 21.4.2018 alkaen.

  • Henkilönsuojainasetuksen mukaisia henkilönsuojaimia voi saattaa markkinoille 21.4.2018 alkaen.
  • Henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY, Suomessa valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista 1406/1993, mukaisia henkilönsuojaimia voi saattaa markkinoille 20.4.2019 saakka.
  • Henkilönsuojainten, jotka on valmistettu direktiivin mukaisesti, ja jotka on saatettu markkinoille eli asetettu saataville ensimmäistä kertaa unionin markkinoilla ennen 21.4.2019, myynti on edelleen sallittua, ellei suojain vanhene tai aiheuta vaaraa käyttäjälle.
  • Direktiivin nojalla myönnetyt EY-tyyppitarkastustodistukset ovat voimassa 21.4.2023 asti, ellei niiden voimassaolo pääty ennen sitä.
  • Jokaisen yksittäisen markkinoille saatettavan henkilönsuojaimen on 21.4.2019 alkaen täytettävä henkilönsuojainasetuksen vaatimukset.

Euroopan komission julkaisemassa ohjeasiakirjassa on vastauksia useimpiin esille tulleisiin kysymyksiin.

Tyyppitarkastustodistus

Henkilönsuojaindirektiivin mukaiset EY-tyyppitarkastustodistukset ovat voimassa 21.4.2023 saakka, ellei niiden voimassaolo pääty ennen sitä. Tyyppitarkastustodistus on uusittava ennen 21.4.2023, jos

  • yksi tai useampi olennainen vaatimus on muuttunut, jolloin vaaditaan korkeampi suojaustaso kuin direktiivissä. Muutos käyttöohjeen sisällössä ei ole merkittävä muutos eikä edellytä tyyppitarkastustodistuksen uusimista,
  • henkilönsuojaimen mallia ja/tai valmistusta on muutettu, tai
  • tekniikan taso on muuttunut, kuten yhdenmukaistetun standardin on korvannut uusi standardiversio, jossa on merkittäviä muutoksia aiemmassa standardissa esitettyyn tekniikan tai turvallisuustasoon nähden.

Usein kysyttyä EU:n henkilönsuojainasetuksesta

Voiko uunikintaita saattaa markkinoille välillä 21.4.2018–21.4.2019 vielä ilman CE-merkintää?

Voiko 21.4.2019 jälkeen kaupoissa myydä uunikintaita ilman CE-merkintää, jos ne on saatettu markkinoille ennen 21.4.2019?

EU:n Henkilönsuojainasetusta (EU) 2016/425 sovelletaan 21.4.2018 alkaen. Myyntiketjussa saa olla CE-merkittömiä uunikintaita 21.4.2018 jälkeenkin, jos uunikintaat on saatettu markkinoille ennen em. ajankohtaa, eivätkä ne aiheuta käyttäjälle vaaraa. Komission FAQ-dokumentin, Guidance Document on the PPE Transition from Directive 89/686/EEC to Regulation (EU) 2016/425, perusteella olisi ymmärrettävissä, että kuluttajien käyttöön tarkoitettuja uunikintaita saisi saattaa markkinoille ilman CE-merkintää 4/2019 saakka. Jakeluketjussa olevia tuotteita voi 4/2019 jälkeenkin myydä.

Mihin riskiluokkaan uunikintaat kuuluvat?

Henkilönsuojaindirektiivin soveltamiskysymyksiä käsittelevä työryhmä PPE Working Group katsoi kokouksessaan 12.3.2018, että yksityiskäyttöön tarkoitetut kuumuudelta suojaavat henkilönsuojaimet ovat riskiluokan II henkilönsuojaimia. Henkilönsuojainasetuksen mukaan asetuksen soveltamisala kattaa jatkossa myös yksityiskäyttöön tarkoitetut kuumuudelta suojaavat henkilönsuojaimet. Asetuksen liitteen I mukaan luokkaan III sisältyvät mm. riskit, jotka liittyvät korkeisiin lämpötiloihin, joiden vaikutukset ovat verrattavissa vähintään 100 °C:n ilman lämpötilan vaikutuksiin.

Katsotaanko patalaput kuumuudelta suojaaviksi henkilönsuojaimiksi?

Henkilönsuojaindirektiivin soveltamiskysymyksiä käsittelevä työryhmä PPE Working Group katsoi kokouksessaan 19.11.2018, että yksityiskäyttöön tarkoitetut kuumuudelta suojaavat patalaput ja vastaavat ovat henkilönsuojaimia.

Onko yksityiskäyttöön tarkoitetuille uunikintaille standardia, jossa on esitetty niitä koskevat vaatimukset?

Yksityiskäyttöön tarkoitetuille uunikintaille tai kuumalta suojaaville henkilönsuojaimille ei ole vielä omaa yhdenmukaistettua standardia, jossa olisi esitetty niitä koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät. Henkilönsuojainasetuksen mukaan henkilönsuojainten on täytettävä niihin sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset.