Puutteet ilmoitettujen laitosten myöntämissä tuotteen vaatimustenmukaisuutta osoittavissa asiakirjoissa

Yrityksen on aina varmistettava tuotteen vaatimustenmukaisuus ennen sen saattamista markkinoille. Vaatimukset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä ja vaatimustenmukaisuuden osoittaville asiakirjoille on yksityiskohtaisesti esitetty tuotetta koskevissa säädöksissä.

Säädöksissä määritellään, tarvitaanko vaatimustenmukaisuuden arviointiin mukaan kolmatta osapuolta eli ilmoitettua laitosta. Tällöin tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittavat asiakirjat koostuvat yleensä ns. tyyppitarkastustodistuksesta (Moduuli B), teknisistä asiakirjoista ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta tai suoritustasoilmoituksesta. Joissain tuoteryhmissä vaaditaan lisäksi todisteet ilmoitetun laitoksen tekemästä tuotannon aikaisesta laadunvarmistuksesta (ns. laadunvarmistusmoduulit tai AVCP-luokkien menettelyt).

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja/tai suoritustasoilmoituksen on oltava tuotteen valmistajan tai valtuutetun edustajan laatima ja allekirjoittama. 

Ilmoitetun laitoksen myöntämien todistusten ja sertifikaattien on oltava valmistajalle myönnettyjä. Kaikkien vaatimustenmukaisuutta osoittavien asiakirjojen on oltava yhdistettävissä sekä tuotteeseen että keskenään. 

Tuotteen maahantuoja tai jakelija on tuotteen valmistaja, kun se saattaa tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa jo markkinoille saatettua tuotetta tavalla, joka voi vaikuttaa tuotteen vaatimusten täyttymiseen. Näissä tapauksissa maahantuojaa tai jakelijaa koskevat valmistajalle määrätyt velvollisuudet.  Tällöin esimerkiksi tuotteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja suoritustasoilmoituksen on oltava ns. uuden valmistajan laatima ja ilmoitetun laitoksen todistusten ja sertifikaattien pitää olla tälle myönnettyjä.  

Vaatimustenmukaisuuden osoittavalla dokumentaatiolla on tärkeä rooli tuoteturvallisuuden lisäksi tuotteiden vapaan liikkuvuuden ja toimivien sisämarkkinoiden varmistamisessa. 

Tuotteen markkinoilta poiston perusteita

Tukes määrää tuotteen poistettavaksi markkinoilta, jos ilmoitetun laitoksen myöntämissä vaatimustenmukaisuutta osoittavissa asiakirjoissa on sellaisia puutteita, joiden vuoksi tuotteen vaatimustenmukaisuudesta ei voida asiakirjojen perusteella varmistua.

Esimerkkejä puutteista ilmoitettujen laitosten myöntämissä asiakirjoissa:

  • Tyyppitarkastustodistus tai todisteet tuotannon aikaisesta laadunvalvonnasta ilmoitetun laitoksen toimesta puuttuvat.
  • Tyyppitarkastustodistus on myönnetty eri yritykselle kuin tuotteeseen merkitylle valmistajalle.
  • Tyyppitarkastustodistus on myönnetty eri tavaramerkille kuin tuotetta markkinoidaan.
  • Tyyppitarkastustodistuksessa mainittu tuote ei ole identtinen laadunvarmistussertifikaatissa mainitun tuotteen kanssa.

Rakennustuoteasetuksen soveltamisalaan kuuluvissa tuotteitta ilmoitetun laitoksen myöntämät asiakirjat ovat:

  • sertifikaatti tuotteen suoritustason pysyvyydestä (AVCP 1 ja 1+)
  • tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus (AVCP 2+)
  • ilmoitetun testauslaboratorion suorittama tuotetyypin määritys harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti (AVCP 3).

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut tuotteet

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen tuotteiden osalta ilmoitetun laitoksen myöntämät asiakirjat ovat tyyppihyväksymistodistus, vaatimuksenmukaisuuden hyväksymistodistus valmistukselle, tyypin uudelleenarviointitodistus ja määräaikais-, väli- ja ylimääräisiin tarkastuksiin liittyvät tarkastustodistukset.

Ylläkuvattu linjaus koskee myös näitä asiakirjoja.