Vaatimukset aerosolituotteille

Aerosolituotteen mekaanisten ominaisuuksien pitää olla lainsäädännön vaatimusten mukaisia, jotta tuote kestää sen sisälle muodostuvan paineen aiheuttamatta vaaraa. Vaatimustenmukaisuudesta vastaa yritys, joka myy tai valmistaa aerosolituotetta Suomen markkinoille.

Aerosolituotteet ovat kertakäyttöisiä tuotteita, jotka koostuvat aerosolipäällyksestä, tyhjennyslaitteesta ja paineenalaisena olevasta aineesta. Aerosolituotteita ovat mm. hiuslakat, spraymaalit ja hyttyssumutteet.

Aerosolituotteita voivat koskea usean eri toimialan vaatimukset. Tarvittaessa selvitä

Jos aerosolituotteita valmistava yritys varastoi nestekaasua vähintään 5 tonnia, yritys tarvitsee Tukesin luvan.

Aerosolituotteen valmistus ja testaus

Aerosolituotteelta vaadittavat ominaisuudet ja rajoitukset riippuvat siitä, mistä materiaalista aerosolipäällys on valmistettu. Aerosolipäällys voi olla valmistettu metallista, lasista tai muovista. Metalli on käytetyin päällysmateriaali. Aerosolituotteen valmistajan pitää huomioida, että

 • tuote on kaasutiivisti suljettu
 • venttiili on suojattu vahingossa avautumisen ja vaurioitumisen estämiseksi
 • aerosolituotteen sisältämät aineet eivät heikennä tuotteen lujuutta tuotteen oletetun elinkaaren aikana.

Valmistuksen yhteydessä valmistajan pitää tehdä aerosolituotteille erilaisia testejä. Osa testeistä tehdään tyhjälle aerosolipäällykselle ja osa valmiille aerosolituotteelle. Aerosolituotteisiin pitää laittaa merkintä ”3”, eli käännetty epsilon, osoituksena, että vaatimukset täyttyvät.

Metallista valmistettu aerosolituote voi olla kooltaan enintään 1000 ml. Maksimikäyttöpaine metallista valmistetulle aerosolituotteelle 50 ⁰C lämpötilassa riippuu siitä, millaista kaasua tuotteessa käytetään:

 • nesteytetty, syttyvä kaasu 12 bar
 • nesteytetty, syttymätön kaasu 13,2 bar
 • paineistettu tai puristettu, syttymätön kaasu 15 bar.

Valmistajan pitää tehdä tyhjille aerosolipäällyksille painekoe. Painekokeella varmistetaan, että päällys kestää enimmäiskäyttöpaineen. Metallisille päällyksille painekoe pitää tehdä koepaineella, joka on 1,5 x maksimikäyttöpaine tai vähintään 10 bar. Lisäksi päällykselle pitää tehdä murtopainekoe, jossa murtopaine on vähintään 20 % korkeampi kuin maksimikäyttöpaine.

Valmis aerosolituote on myös tarkastettava ja testattava ennen kuin se on valmis markkinoille. Lopputestausvaihtoehtoja on kolme

 • kuumavesihaudetesti, joka on käytetyin menetelmä: jokainen tuote upotetaan kuumaan vesihauteeseen ja testataan, kestääkö tuote 50 C lämpötilaan lämpenemisestä aiheutuvan paineen nousun
 • vaihtoehtoiset kuumatestausmenetelmät
 • vaihtoehtoiset kylmätestausmenetelmät.

Jotta voit käyttää vaihtoehtoisia menetelmiä, sinun pitää hakea siihen lupaa Tukesilta. Voit hakea lupaa vapaamuotoisesti sähköpostilla kirjaamo (at) tukes.fi. Kylmätestausmenetelmän käyttö edellyttää mm. sertifioitua laatujärjestelmää.

Aerosolituotteen merkinnät

Aerosolituotteessa pitää olla varoitusetiketti, jossa mainitaan ainakin seuraavat tiedot:

 • toimittajan nimi, osoite ja puhelinnumero
 • tuotetunniste
 • taulukon 1 tiedot
 • taulukon 2 tiedot
 • muut tuotetta koskevat täydentävät tiedot, esim. kosmetiikkalainsäädännön edellyttämät.

Merkinnät pitää tehdä suomeksi ja ruotsiksi.

Kuva: Esimerkki merkinnöistä

CLP-asetus KATEGORIA 1 KATEGORIA 2 KATEGORIA 3
GHS-varoitusmerkki syttyvä syttyvä Ei varoitusmerkkiä
Huomiosana Vaara Varoitus Varoitus
Vaaralausekkeet

H222

Erittäin helposti syttyvä aerosoli

H229

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa

H223

Syttyvä aerosoli

H229

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa

H229

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa

Turvalausekkeet ennaltaehkäisystä

P210

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P211

Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.

P251

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

P210

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

P211

Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.

P251

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

P210

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta systyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P251

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.  

Turvalausekkeet        varastoinnista

P410+P412

Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50ºC / 112ºF lämpötiloille.

P410+P412

Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50ºC / 112ºF lämpötiloille.

P410+P412

Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50ºC / 112ºF lämpötiloille.

Kuluttajakäyttöön tarkoitettu tuote*

P102

Säilytä lasten ulottumattomissa.

P102

Säilytä lasten ulottumattomissa.

P102

Suojaa lasten ulottumattomissa.

Lisäksi tarvitaan mahdollisesti turvalausekkeet pelastustoimenpiteistä ja jätteiden käsittelystä.

 

CLP-asetus KATEGORIA 1 KATEGORIA 2 KATEGORIA 3
AEROSOLIASETUS ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄ SYTTYVÄ SYTTYMÄTÖN
Yleismerkinnät
 • Euroopan talousalueella toimivan valmistajan tai siellä aerosolin markkinoille saattamisesta vastaavan muun toiminnanharjoittajan nimi ja osoite
 • tunnus "3" (käännetty epsilon) osoituksena, että tuote täyttää rakenne- ja testausvaatimukset
 • täyttöeron koodimerkintä
 • sisällön määrä tilavuusyksikössä
Lisäteksti - - Sisällöstä X p-% on palavia aineita

 

Näin huolehdit aerosolituotteiden vaatimustenmukaisuudesta

Selvitä tuotetta koskevat vaatimukset
Aerosolituotteita voivat koskea usean eri toimialan vaatimukset.

Huomioi tuotteen rakenne
Metallista valmistettu aerosolituote voi olla kooltaan enintään 1000 ml.

Testaa tuote
Valmistuksen yhteydessä valmistajan pitää tehdä aerosoleille erilaisia testejä.

Huolehdi merkinnät kuntoon
Aerosolituotteessa pitää olla varoitusetiketti, jossa on esitetty mm. vaara- ja turvalausekkeet.