Painelaitteiden seuranta

Tämä ohje käsittelee painelaitelain (1144/2016) 63 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen painelaiteturvallisuudesta (1549/2016) 12 § tarkoittamaa painelaitteen määräaikaistarkastusten korvaamista painelaitteiden seurannalla.

Säädösten tarkoituksena on, että painelaitteen omistaja tai haltija sopii hyväksytyn laitoksen kanssa seurantamenettelystä, jolla varmistetaan painelaitteen turvallisuus. Samalla yksinkertaistetaan tarkastuksiin liittyviä menettelyitä tai tietyistä tarkastuksista luovutaan kokonaan. Seuranta korvaa tarkastuksia, jotka eivät ole rakenteellisista syistä kohtuudella mahdollisia.

Ohje on tarkoitettu yrityksille ja hyväksytyille laitoksille sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) omaan käyttöön. Ohjeen tarkoituksena on selkeyttää, helpottaa ja yhtenäistää säädösten mukaista käytäntöä.

Tässä ohjeessa lihavoitu ja kursivoitu teksti on säädösten suoraa lainausta ja sen jälkeinen teksti Tukesin ohjeita sen soveltamiseksi.

Määräaikaistarkastusten korvaaminen seurannalla

Määräaikaistarkastukset voidaan osittain tai kokonaan korvata rekisteröidyn painelaitteen omistajan tai haltijan suorittamalla painelaitteen seurannalla, jos painelaitteen turvallisuudesta voidaan seurannan avulla varmistua.

Seurannalla voi korvata painelaitteiden sisäpuoliset tarkastukset ja painekokeet. Seuraaville painelaitteille voi soveltaa painelaitteen seurantaa:

  • muurauksella tai massauksella sisäpuolelta suojatut painelaitteet
  • kylmälaitoksen painelaitteet
  • painelaitteet, joita ei painelaitteen rakenteellisista syistä ole kohtuudella mahdollista tarkastaa. Tällaisia ovat esimerkiksi putkistot ja tyhjöeristeiset säiliöt. Tähän ryhmään kuuluvat myös painelaitteet, joiden sisäosat estävät tarkastuksen eikä painelaitetta voida kohtuudella purkaa.

Seuranta

Omistajan tai haltijan tulee sopia painelaitteen seurannasta hyväksytyn laitoksen kanssa ja seurannasta on tehtävä kirjallinen suunnitelma. Omistajan tai haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle seurannasta ja seurannan piiriin kuuluvien painelaitteiden rekisterinumerot.

Painelaitteen omistaja tai haltija tekee seurantasuunnitelman. Hyväksytty laitos tarkastaa, että seurantasuunnitelman mukaisella toiminnalla varmistetaan, että painelaitteessa tai sen varusteissa ei ole vikoja tai ominaisuuksia, jotka vaarantavat painelaitteen turvallisen käytön.

Seurannasta tulee tehdä kirjallinen sopimus, jossa tulee olla niiden painelaitteiden rekisterinumerot, joita seuranta koskee, seurannalla osittain tai kokonaan korvattavat tarkastukset, selvitys siitä miten omistaja tai haltija huolehtii seurannasta sekä milloin käytäntöön siirrytään. Sopimuksessa tulee olla periaatteet suunnitelman ajan tasalla pitämisestä ja kehittämisestä sekä millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään, jos poikkeamia havaitaan.

Seurantasuunnitelma on tekninen liite, josta pitää käydä ilmi, millä toimenpiteillä tarkastukset korvataan, aikataulu tehdyille ja tuleville tarkastuksille, mitä dokumentteja tarkastuksista syntyy sekä millaisilla toimenpiteillä havaitaan, jos sovitut tarkastukset eivät ole riittäviä ja millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään asian osalta.

Menettelyllä ei voi korvata ensimmäistä määräaikaistarkastusta, käyttötarkastusta eikä muutostarkastusta.

Hyväksytty laitos toteaa painelaitteen käyttötarkastusten yhteydessä sen, että painelaitteen käyttöturvallisuudesta on huolehdittu sovitun suunnitelman mukaisesti. Dokumentit seurannasta on esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä.

Käyttötarkastuksen voi tehdä muukin hyväksytty laitos kuin seurantasuunnitelman tarkastanut laitos.

Seurantasuunnitelman toteuttamisesta ja seurannan yhteydessä syntyvien asiakirjojen säilytyksestä vastaa painelaitteiden omistaja tai haltija.

Seurannasta ilmoittaminen Tukesille

Omistajan tai haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle seurannasta ja seurannan piiriin kuuluvien painelaitteiden rekisterinumerot.

Painelaitteen omistaja tai haltija ilmoittaa kirjallisesti Tukesille seurannasta sekä siitä, että hyväksytty laitos on todennut suunnitelman säädösten mukaiseksi. Ilmoitukseen tulee liittää tarkastettu, päivätty ja allekirjoitettu seurantasuunnitelma sekä painelaitteen haltijan/omistajan ja hyväksytyn laitoksen välinen, päivätty ja allekirjoitettu sopimus. Vaihtoehtoisesti hyväksytty laitos voi painelaitteen omistajan tai haltijan suostumuksella toimittaa edellä mainitut asiakirjat Tukesille.

Painelaitteeseen liittyvän putkiston sisäpuoliset tarkastukset korvaavasta seurannasta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta Tukesille (painelaitelaki 1144/2016, 58 §).

Tukes vastaa ilmoitukseen kirjallisesti. Vastauksessa annetaan Tukesin kannanotto seurantasuunnitelmaan.

Omistajan tai haltijan ei tarvitse odottaa Tukesin vastausta, vaan se saa toimia seurantasuunnitelman mukaisesti heti, kun hyväksytty laitos on todennut suunnitelman säädöstenmukaisuuden.

Jos seurannassa olevat painelaitteet varastoidaan, romutetaan, viedään ulkomaille tai myydään, tulee siitä tehdä ilmoitus Tukesille. Jos painelaite on myyty uudelle asiakkaalle, tulee tämän tehdä uusi seurantasopimus ja -suunnitelma hyväksytyn tarkastuslaitoksen kanssa.

Määräaikaistarkastuksiin palaaminen

Määräaikaistarkastuksia on ryhdyttävä tekemään uudestaan, jos omistaja, haltija, hyväksytty laitos tai valvontaviranomainen katsoo, ettei painelaitteen seurannalla voida arvioida, täyttääkö painelaite 5 §:ssä säädetyt yleiset turvallisuusvaatimukset. Jos painelaitteeseen sovelletaan 14 §:ssä säädettyjä olennaisia turvallisuusvaatimuksia, seurannassa on voitava arvioida, täyttääkö painelaite myös nämä vaatimukset.

Jos omistaja tai haltija katsoo, ettei vaadittua turvallisuutta saavuteta, menettely paluusta määräaikaistarkastuksiin on yksinkertainen. Omistaja tai haltija ilmoittaa kirjallisesti Tukesille palaavansa normaaleihin määräaikaistarkastuksiin. Tukes määrää aikataulun määräaikaistarkastuksiin palaamisesta.

Jos hyväksytty laitos käyttötarkastuksen tai muussa yhteydessä toteaa, että seuranta ei ole riittävä turvallisuuden takaamiseksi, on palattava tavanomaisiin määräaikaistarkastuksiin. Hyväksytyn laitoksen on lähetettävä asiasta ilmoitus Tukesille, esimerkiksi pöytäkirjamerkintänä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ilmoituksessa tulee olla painelaitesäädöksiin pohjautuva perustelu kyseiselle päätökselle. Tukes määrää aikataulun määräaikaistarkastuksiin palaamisesta.

Jos Tukes katsoo valvontatoimen yhteydessä saamiensa tietojen perusteella painelaitteen turvallisuuden vaarantuneen, Tukes ilmoittaa kirjallisesti määräaikaistarkastuksiin palaamisesta painelaitteen omistajalle tai haltijalle sekä seurantaohjelman tarkastaneelle hyväksytylle laitokselle. Lisäksi Tukes määrää aikataulun määräaikaistarkastuksiin palaamisesta.