Painelaitteen käytönvalvoja

Painelaitteen omistajan tai haltijan pitää nimetä rekisteröitävälle painelaitteelle käytönvalvoja ja varavalvoja.

Käytönvalvojan tehtävänä on huolehtia seuraavista:

  • painelaitteen käytön ja kunnon valvonta
  • määräaikaistarkastusten teettäminen ajallaan
  • painelaitetta koskevien muutosten ilmoittaminen Tukesiin.

Käytönvalvojan pitää varmistua, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan ja osaa käyttää sitä turvallisesti.

Käytönvalvojilla on oltava painelaitteen rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva riittävä asiantuntemus. Riittävällä asiantuntemuksella tarkoitetaan aiempaa työkokemusta, työnantajan antamaa laiteperehdytystä ja säädösosaamisen hankkimista painelaitealan kurssilla.

Kattilalaitoksen käytönvalvojan pätevyysvaatimukset

Tietyillä kattilalaitosten käytönvalvojilla pitää riittävän asiantuntemuksen lisäksi olla pätevyyskirja. Pätevyyskirja vaaditaan, jos kattilalaitoksen rekisteröitävien höyry- tai kuumavesikattiloiden

  • yhteenlaskettu teho on yli 1 MW tai
  • suurin sallittu käyttöpaine on yli 10 bar.

Pätevyyskirjoja on viisi tasoa B-koneenhoitajankirjasta ylikonemestarinkirjaan. Vaadittu pätevyyskirja lasketaan kattilalaitoksen kattiloiden paineen ja tehon perusteella. Varavalvojaksi voidaan nimetä henkilö, jolla on luokkaa alempi pätevyys. Vastaava pätee myös kattilalaitoksissa, joissa on vain kuumavesikattiloita. 

Kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyyskirjat

Paine- ja teholukurajat, Painelaitelaki (1144/2016), 72§

B-koneenhoitajankirja

≤16 bar ja ≤ 40 bar · MW

A-koneenhoitajankirja ≤ 25 bar ja 100 bar · MW
Alinkonemestarinkirja ≤ 40 bar ja ≤ 500 bar · MW
Konemestarinkirja ≤ 5000 bar · MW
Ylikonemestarinkirja > 5000 bar · MW

Pätevyyskirjaa haetaan Tukesin hyväksymältä tarkastuslaitokselta.

Jotta voit saada pätevyyskirjan, sinulla pitää olla

  • työkokemusta kattilalaitoksista ja
  • voimalaitosalan ammatillinen tutkinto.

Lisätietoja löydät asetuksesta 891/1999.

Insinööri tai diplomi-insinööri, jolla on tutkinnossaan kattilalaitoksiin liittyviä opintosuorituksia ja työkokemusta kattilalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta, ei tarvitse pätevyyskirjaa toimiakseen kattilalaitoksen käytönvalvojana.