Täyttöpaikan yleiset vaatimukset

Täyttöpaikan yleiset vaatimukset koskevat mm. seuraavien painelaitteiden täyttöpaikkoja: sukelluspullot, savusukelluspullot ja värikuula-aseiden painesäiliöt.

Sukelluspullojen täyttöpaikka tulee sijoittaa rakennuksessa toiminnan ja turvallisuuden kannalta tarkoituksenmukaisiin tiloihin.

 • Tilojen tulee olla maanpinnan tasolla.
 • Täyttötilaa (kompressori ja täyttöramppi) ympäröivien seinien ja välipohjien tulee olla lujarakenteiset.
 • Täyttötila tulee erottaa seinällä huolto-, myynti- ja asiakastiloista.
 • Täyttötilasta tulee olla poistumistie, jonka ovi avautuu ulospäin. Täytön hätäpysäytyskytkin sijoitetaan oven viereen täyttötilan ulkopuolelle.
 • Täyttötilan ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas. Kompressorin ilmanotto ulkoa tulee sijoittaa siten, ettei ilman mukana tule pakokaasuja tai muita epäpuhtauksia.

Täyttötila on pidettävä siistinä. Täyttötilassa ei saa säilyttää sinne kuulumattomia tavaroita tai laitteita. Sukelluspullojen ja -laitteiden huoltoja ei saa tehdä täyttötilassa. Täyttöön menevät sukelluspullot on säilytettävä erillään täytetyistä tai huoltoa vaativista pulloista.

Kompressorin ja täyttörampin käytön tulee olla turvallista. Kompressorin tuottaman ilman tulee täyttää hengitysilman vaatimukset.

 • Kompressorin ja täyttörampin on oltava teknisesti sellaisia, että sukelluspullot voidaan luotettavasti täyttää enintään suurimpaan sallittuun täyttöpaineeseen.
 • Pullojen täyttöletkut tulee voida kiinnittää siten, etteivät liitokset irtoa kesken täytön. Pullot on kiinnitettävä tukevasti paikalleen täytön ajaksi.
 • Kompressorin tuottaman ilman on oltava sopiva hengitysilmaksi, vrt. standardi SFS-EN 12021 hengityslaitteisiin tarkoitetun paineilman laadusta. Ilman laatua on mitattava säännöllisesti, esim. kaksi kertaa vuodessa.
 • Kompressorista ja täyttörampista on oltava käytettävissä käyttö- ja huolto-ohjeet.
 • Kompressoria on tarkastettava ja huollettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Huolloista on pidettävä huoltokirjaa.

Täytölle tulee nimetä pätevä vastuuhenkilö ja täyttäjät.

 • Täyttöpaikalla on oltava ajantasainen luettelo vastuuhenkilöstä ja täyttäjistä.
 • Vastuuhenkilö huolehtii täyttöpaikan turvallisuudesta ja täyttäjien pätevyydestä.
 • Täyttäjien on kirjattava sukelluspullojen täytöt täyttöluetteloon. Luetteloon kirjataan täyttöpäiväys, täyttäjän tunnus, täyttöpaine ja pullon tunnistetiedot, esim. pullon omistaja, numero, tilavuus ja viimeisen määräaikaistarkastuksen vuosiluku.

Täyttöpaikan vastuuhenkilöksi tulee nimetä henkilö, jolla on paras tietämys sukelluspullojen täytöstä. Pätevyyden osoituksia ovat esim. "Hengitysilmakurssin", "Täyttöaseman hoitajakurssin", "Hengityslaitehuoltajan kurssin" tai "Gas Blender" -kurssin suorittaminen.

Täyttäjät perehdytetään kompressorin ja täyttörampin käyttöön, täytön työvaiheisiin sekä vaaratilanteiden ennakoimiseen ja niissä toimimiseen. Täyttäjien on tunnettava säädösvaatimukset, jotka koskevat sukelluspullojen täyttämisen edellytyksiä, merkintöjä ja määräaikaistarkastuksia.

Siirrettävät täyttöpaikat

Edellä mainitut vaatimukset ja suositukset koskevat soveltuvin osin myös siirrettäviä kompressoreja, esim. kun kompressori otetaan mukaan sukellusretkelle kenttäolosuhteisiin tai veneeseen. Useinkaan laitteistot eivät ole kiinteästi asennettuja, joten laitteen omistajan ja haltijan tulee ottaa huomioon kompressorin sijoituksessa paikan turvallisuus, paineen purkautumissuunta, lähellä olevat henkilöt, millainen itse kompressori on ja kuka vastaa laitteiston ja täytön turvallisuudesta.

Täyttöpaikan tarkastukset

Rakennuksen omistajalta tai haltijalta on saatava hyväksyntä täyttöpaikan sijoittamiselle rakennukseen. Hyväksyntä voidaan hakea asunto-osakeyhtiölain muutostyötä koskevan ilmoitusmenettelyn mukaisesti.

Pelastuslaitokselta on pyydettävä lausunto sukelluspullojen ja kaasupullojen säilytyksestä rakennuksessa. Paloturvallisuuden kannalta kaasut ovat kriittisyysjärjestyksessä: 1 happi, 2 paineilma, 3 helium ja 4 argon.

Tarkastuslaitos tarkastaa täyttöpaikan ennen sen käyttöönottoa. Täyttöpaikalle tehdään määräaikaistarkastus vähintään kuuden vuoden välein. Tarkastuslaitoksen tarkastuksissa tarkastetaan:

 • täyttöpaikan tilat ja järjestelyt
 • vastuuhenkilön ja täyttäjien luettelo
 • täyttöluettelo
 • kompressorin ja täyttörampin merkinnät, huoltokirja, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä vaaratilanteiden ohjeet
 • kompressorin tuottaman ilman laadun mittaukset
 • täyttöletkut ja pullojen kiinnitykset
 • kompressorin painekytkimien (200 bar / 300 bar) ja loppupaineen varoventtiilin toiminta.

 Täyttöpaikkoja arvioivia tarkastuslaitoksia ovat

– Inspecta Tarkastus Oy, puh. 010 521 600, www.kiwa.com/fi/fi/

– DEKRA Industrial Oy, puh. (09) 878 020, http://www.dekra.fi

– Insteam Oy, puh. +358 20 734 1810, www.insteam.fi

Seoskaasutäytön erityisvaatimukset

Seoskaasupullojen täyttöpaikan suunnittelussa tulee ottaa huomioon seoskaasujen valmistuksessa ja täytössä käytettävä järjestelmä sekä toiminta täyttöpaikalla. Nämä ovat lisävaatimuksia tavanomaiseen täyttöpaikkaan verrattuna. Seoskaasupullojen täyttöpaikan vaatimuksista on erillinen ohje.