Painelaitteen suunnittelu ja valmistus

Painelaitteen ja laitekokonaisuuden suunnittelu ja valmistus edellyttää, että tunnet laitettasi koskevat painelaitesäädösten periaatteet ja osaat ottaa huomioon sitä koskevat säädösvaatimukset.

Painelaitteiden suunnittelun ja valmistuksen perustana ovat

  • painelaitteiden luokittelu
  • tekniset asiakirjat ml. riskin arviointi
  • laitetta koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset
  • vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt eli moduulit.

Ensisijainen vastuu painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuudesta on niiden valmistajilla. Lainsäädäntö asettaa velvollisuuksia myös maahantuojille ja jakelijoille varmistaa osaltaan velvoitteiden toteutuminen.

Painelaitteille ja laitekokonaisuuksille on laadittu yhdenmukaistettuja EN standardeja. Niiden mukaan valmistetun painelaitteen oletetaan täyttävän olennaiset turvallisuusvaatimukset ko. standardin ZA-liitteen mukaisessa laajuudessa.

Vaativimpien painelaitteiden suunnittelun ja valmistuksen vaatimustenmukaisuuden arviointiin osallistuu ilmoitettu laitos. Ota yhteyttä ilmoitettuun laitokseen, jos painelaitteen luokka on II – IV. Luokkaan vaikuttavat painelaitteen tyyppi, sisältö ja ominaissuureet.

Ilmoitettu laitos on jäsenvaltion Euroopan komissiolle ilmoittama taho, jolla on lupa suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä. Ilmoitetut laitokset pätevyyksineen on listattu komission NANDO-tietokantaan.

Valmis, säädökset täyttävä painelaite tai laitekokonaisuus CE-merkitään. Valmistaja ilmoittaa CE-merkinnällä, että laite tai kokonaisuus on suunniteltu ja valmistettu siten, että olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja vaatimustenmukaisuuden arviointi on tehty. CE-merkintä mahdollistaa painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien vapaan liikkuvuuden ja käyttöönoton EU/ ETA:n markkinoilla. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tekee painelaitteille ja laitekokonaisuuksille markkinavalvontaa. Markkinavalvonnan tavoitteena on varmistaa, että markkinoilla olevat ja käyttöönotetut painelaitteet tai laitekokonaisuudet ovat vaatimustenmukaisia eivätkä vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Lisäksi markkinavalvonnalla edistetään tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Lisätietoa saat oppaasta Painelaitteiden suunnittelu, valmistus ja vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Painelaitteen suunnittelun ja valmistuksen vaiheet

1. Säädösten tunnistaminen
Tunnista painelaitteeseen tai laitekokonaisuuteen sovellettavat EU säädökset, direktiivit ja asetukset, PED:n lisäksi esim. LVD, EMC, ATEX, MD

2. Luokittelu ja arviointimenettely
Luokittele painelaite ja määrittele luokan I–IV perusteella vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely (moduuli tai moduuliyhdistelmä). Tarkista, onko ilmoitetun laitoksen osallistuttava painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointiin.

3. Turvallisuusvaatimukset ja riskinarviointi
Määrittele painelaitteen olennaiset turvallisuusvaatimukset, ja suorita riskin arviointi. Selvitä, onko laitteen suunnitteluun ja valmistukseen käytettävissä yhdenmukaistettuja EN standardeja.

4. Tekniset asiakirjat
Laadi tekniset asiakirjat ja tee tai teetä valmistuksen edellyttämät pätevöinnit ja testaukset ennen painelaitteen valmistusta. Toimita asiakirjat valitsemaasi ilmoitettuun laitokseen moduulin sitä edellyttäessä.

5. Painelaitteen valmistaminen
Valmista painelaite teknisten asiakirjojen mukaisesti noudattaen valitussa moduulissa kuvattua menettelyä ja vaatimuksia.

6. Merkinnät, vaatimustenmukaisuusvakuutus ja käyttöohjeet
Kiinnitä lopuksi painelaitteeseen CE merkintä ja muut vaaditut merkinnät sekä laadi vaatimustenmukaisuus- vakuutus. Toimita painelaitteen mukana käyttöohjeet ja tarvittaessa muut sovitut asiakirjat.