Näin vähennät terveysriskejä

Kasvinsuojeluaineet on kehitetty torjumaan rikkakasveja tai tuhoeläimiä. Kasvinsuojeluaineiden käytöstä voi olla haittaa ihmisten terveydelle. Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö varmistetaan EU-maissa ja Suomessa muun muassa siten, että markkinoille hyväksytään vain sellaiset tehoaineet ja valmisteet, joiden ohjeiden mukaisesta käytöstä ei aiheudu terveysriskiä.

Kuluttajan altistumisen arviointi ja jäämät

Kuluttaja voi elintarvikkeiden välityksellä altistua kasvinsuojeluaineiden jäämille. Tukes arvioi kuluttajan altistumista kasvinsuojeluaineille osana kasvinsuojeluaineiden riskinarviointia. Riskinarvioinnissa tehoaineille annetaan kasvinsuojeluaineiden jäämille sallitut enimmäismäärät, eli MRL, maximum residue level.

Tarvittaessa jäämien vähentämiseksi valmisteelle voidaan:

 • muuttaa hyväksyttyjä käyttömääriä
 • rajoittaa hyväksyttyjä käyttökertoja
 • määrittää varoaika, jonka aikana kasvin sadonkorjuu on kielletty.

Kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeen mukaisella käytöllä kasvinsuojeluaineiden jäämät elintarvikkeissa ovat hyväksyttävällä tasolla. Ruokavirasto koordinoi kasvinsuojeluainejäämien valvontaa elintarvikkeista ja rehuista. Jäämiä valvotaan kotimaisista- ja tuontielintarvikkeista. Ruokavirasto julkaisee vuosittain jäämävalvonnan tulokset.

Terveysriskien arviointi

Kasvinsuojeluaineiden hyväksymiskäytäntöön kuuluu tehoaineille ja valmisteille tehtävä riskinarviointi. Osana riskinarviointia on altistumisenarviointi, jossa arvioidaan ruiskuttajan, työntekijän, sivullisen ja vakituisen asukkaan altistuminen kasvinsuojeluaineelle. Altistumisen on oltava hyväksyttävällä tasolla, jotta valmiste hyväksytään.

Riskinarvioinnin lopputuloksena

 • määritetään ruiskuttajalle ja työntekijöille henkilönsuojainohjeet
 • voidaan muuttaa valmisteelle hyväksyttyjä käyttömääriä
 • voidaan rajoittaa valmisteelle hyväksyttyjä käyttökertoja
 • voidaan määrittää valmisteelle työhygieeninen varoaika, jonka aikana käsitellylle alueelle ei saa mennä.

Kasvinsuojeluaineille altistuminen

Kasvinsuojeluaineiden käyttäjä voi altistua kasvinsuojeluaineille valmistuksen, pakkaamisen, varastoinnin ja käytön yhteydessä. Edellä mainittujen lisäksi altistumista voi tapahtua, kun hoidetaan käsiteltyjä kasvustoja, sadon korjuun aikana ja erilaisten työvaiheiden yhteydessä metsätaimitarhoilla, kasvihuoneissa, puutarhoilla, metsätaimitarhoilla ja kukkakaupoissa.

Tilanteita, joissa saatat altistua kasvinsuojeluaineelle ovat:

 • kasvinsuojeluainepakkauksen avaaminen
 • kasvinsuojeluaineen laimentaminen
 • ruiskuttaminen
 • ruiskun puhdistaminen
 • henkilönsuojainten puhdistaminen.

Kasvinsuojeluaineille voivat altistua ruiskutustyötä tekevät työntekijät ja työntekijät, jotka työskentelevät käsitellyllä alueella. Esimerkiksi kasvihuone- tai puutarhatyöntekijät voivat altistua kasvinsuojeluaineelle.

Kun ruiskutat kasvinsuojeluainetta, ota huomioon ruiskutusalueen lähellä liikkuvat sivulliset ihmiset ja tilasi lähettyvillä asuvat ihmiset. Käytä kasvinsuojeluaineita vain tarpeeseen ja noudata hyvää ruiskutuskäytäntöä.

Miten voit vähentää altistumista kasvinsuojeluaineille?

Omaa altistumistasi voit vähentää, kun teet kasvinsuojeluainetyöt huolellisesti ja huolehdit hyvästä käsihygieniasta. Käsien pesulla pystyt ehkäisemään suurimman osan normaalin työskentelyn aikaisesta altistumisesta. Samalla ehkäiset aineiden pääsyä käsistä suuhun, muille ihoalueille tai pinnoille. Käsien kunnosta kannattaa pitää huolta, sillä ehjä iho suojaa kemikaaleilta paremmin kuin kuiva, haavainen iho.

Tutustu kasvinsuojeluaineen käyttöohjeisiin ennen varsinaista käyttöä, noudata ohjeita ja pidä käyttöohjeet saatavilla. Jos käytät kasvinsuojeluainetta ammattitoiminnassasi tai käytät ammattikäyttöön hyväksyttyä valmistetta, varmista, että kasvinsuojeluainetutkintosi on voimassa.

Ennen varsinaista työskentelyä tarkasta myyntipäällyksestä tai käyttöturvallisuustiedotteesta tarvittavat henkilönsuojainohjeet.

Henkilönsuojaimista tulee ilmetä:

 • valmistajan nimi
 • tuotetyyppiä kuvaava numerosarja
 • standardi, jonka mukaan henkilönsuojain on testattu
 • suojausluokka
 • CE-merkintä
 • tyyppitarkastuksen tehneen testauslaitoksen numerotunnus
 • mukana on oltava suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet.

Säilytä henkilönsuojaimet erillään kasvinsuojeluaineista.

Vältä riskialttiita toimintatapoja:

 • suuttimien puhdistaminen puhaltamalla tai imemällä
 • työskentelyn jatkaminen, vaikka vaatteesi ovat likaantuneet kasvinsuojeluaineesta
 • syöminen, juominen ja tupakointi, kun käsittelet kasvinsuojeluaineita
 • pakkauksen sinetin rikkominen sormin
 • reppu- tai käsiruiskun likaantuminen täyttö- tai käyttövaiheessa ulkopuolelta kasvinsuojeluaineella
 • kotitalousvälineistön kuten kahvikupin käyttäminen kasvinsuojeluaineen mittaamiseen
 • kasvinsuojeluainetta säilyttäminen muualla kuin alkuperäispakkauksessa esim. limsapullossa
 • ruiskun päälle kiipeäminen siten, että tankin kansi on auki  
 • kasvinsuojeluaineruiskun täyttäminen suoraan vesistöstä tai kaivosta
 • ruiskutustankin täyttäminen niin täyteen, että se vuotaa yli.

Ruiskutuksen jälkeen

Huolehdi näistä kasvinsuojeluruiskutuksen jälkeen

Kasvinsuojeluaineiden kuljetus

Huomioi seuraavat asiat, kun kuljetat kasvinsuojeluaineita ostopaikalta varastoon tai käyttöpaikalle

 • käytä auton takakonttia tai muuta matkustamosta eristettyä tilaa kuljettamiseen
 • kuljeta valmisteet aina suljetuissa alkuperäispakkauksissa
 • varmista, että valmistepakkaukset pysyvät pystyssä kuljetuksen aikana
 • laita valmisteet esimerkiksi muovilaatikkoon, näin vältät valumisen ja rikkoutumisen
 • pidä mukana imeytysvälineitä roiskeiden varalta.

Käyttöturvallisuustiedotteesta löytyy tieto siitä, onko kasvinsuojeluaine luokiteltu kuljetussäädösten mukaisesti. Kasvinsuojeluaineiden kuljetusta koskevat tarkemmat säädökset riippuvat kuljetettavista määristä, kuljetustavasta sekä siitä, kuinka valmisteet on luokiteltu kuljetuslainsäädännön mukaan.

Lisätietoja löydät täältä → VAK

Onnettomuustilanteissa ohjeita käyttöturvallisuustiedotteesta

Käyttöturvallisuustiedote, KTT, on tärkeä tiedonlähde onnettomuustapauksissa. Käyttöturvallisuustiedote sisältää tiedot omaehtoiseen ensiapuun liittyen ja yksityiskohtaisempia tietoja terveydenhuoltohenkilökuntaa varten. Onnettomuus- tai myrkytystapauksissa tilanteeseen sopivia ensiapuohjeita saa Myrkytystietokeskuksesta.