Litiumioniakkupaloon markkinoitavat käsisammuttimet

Suomen markkinoilla on myynnissä käsisammuttimia, joita markkinoidaan erityisesti litiumioniakkupaloon tarkoitetuiksi tai soveltuviksi. Näissä käsisammuttimissa on lisäksi standardin SFS-EN 3-7 mukaiset teholuokitukset. Standardin mukaisista teholuokista ei kuitenkaan voi päätellä sammuttimien sammutuskykyä litiumioniakkupaloon. Litiumioniakkupaloon ei ole määritelty vakioitua testimenetelmää tai testipaloa, jonka perusteella tuotteiden sammutustehoa voitaisiin arvioida. Valmistajan on kuitenkin ilmoitettava tuotteen sammutusteho. Sammutustehosta on annettava totuudenmukainen kuva ja sammuttimen käytöstä riittävät tiedot turvallisesta käsittelytavasta. Sammuttimen turvallisuudesta vastaavat valmistaja, maahantuoja ja myyjä.

Koska litiumioniakkupalo käyttäytyy arvaamattomasti, sisältää paljon riskejä kaasujen ja palavien heitteiden muodossa sekä syttyy usein uudelleen pitkänkin ajan päästä, on erittäin tärkeää tuoda vaarat esiin akkupaloon markkinoitavien käsisammuttimien käyttöohjeissa. 

Litiumioniakkupaloon tarkoitetut käsisammuttimet ovat alkusammutusvälineitä, ja niiden tulee täyttää pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) ja sisäasiainministeriön käsisammuttimia koskevan asetuksen (790/2001) vaatimukset. Erityisesti tulee huomioida seuraavat asiat:

  1. Sammuttimen sammutustehosta litiumioniakkupaloon on annettava totuudenmukainen kuva eli on ilmaistava, minkä kokoisen akun sammuttamiseen se soveltuu.
  2. Sammuttimen mukana on toimitettava tiedot litiumioniakkupalon erityspiirteistä ja sammuttajalle aiheutuvista riskeistä.
  3. Tukesille on pyynnöstä lähetettävä tieto siitä, kuinka tuotteen sammutusteho on määritelty. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. sammutustehon testaukseen ja määrittelyyn liittyvää dokumentaatiota.

Perustelut vaatimuksille:

Pelastustoimen laitteista annetun lain mukaan mm.

  • käsisammuttimen tulee olla käyttötarkoitukseensa sopiva ja toimintavarma
  • käsisammuttimen tulee olla ominaisuuksiltaan sellainen, että sitä voidaan käyttää turvallisesti ja ilman vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle
  • käsisammuttimen mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeissa tulee antaa riittävät tiedot käsisammuttimen ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta ja turvallisesta käsittelytavasta.
  • sen, joka saattaa markkinoille tai luovuttaa toiselle käsisammuttimen, on varmistettava ja voitava luotettavasti osoittaa, että käsisammutin täyttää sille säädetyt vaatimukset.