Tekstiilit ja jalkineet joissa sähköisiä toimintoja

Tekstiilien tai jalkineiden, joissa on sähköisiä toimintoja (esimerkiksi valot tai ääni), tulee täyttää vaarallisia aineita sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoittavan lainsäädännön sekä akkuja tai paristoja koskevan lainsäädännön vaatimukset.  
 
Tekstiilit tai jalkineet, joissa on sähköisiä toimintoja, eivät saa sisältää tiettyjä rajoitettuja aineita, joita on 10 kpl. Rajoitetut aineet ovat:

  • kadmium, Cd
  • lyijy, Pb
  • elohopea, Hg
  • kuudenarvoinen kromi, Cr6+
  • polybromatut bifenyylit, PBB
  • polybromatut difenyylieetterit, PBDE
  • bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti, DEHP
  • butyylibentsyyliftalaatti, BBP
  • dibutyyliftalaatti, DBP
  • di-isobutyyliftalaatti, DIBP.

Lisäksi pitää varmistaa, että tuotteissa on lainsäädännön edellyttämät merkinnät, mm. CE ja jäljitettävyystiedot. Tuotteella pitää olla laadittuna lainsäädännön vaatimat asiakirjat. 
 
Tekstiileissä tai jalkineissa, joissa on sähköisiä toimintoja, on useimmiten paristo tai akku. Paristot ja akut eivät saa sisältää elohopeaa tai kadmiumia. Paristot tai akut on merkittävä erilliskeräysmerkinnällä ja akuissa pitää olla kapasiteettimerkintä. Lisäksi paristoja ja akkuja koskee tuottajavastuun velvoitteet.