Hoppa till innehåll

Ackreditering ger mer pålitlighet och konkurrenskraft

Utgivningsdatum 25.3.2019 10.20 | Publicerad på svenska 2.4.2019 kl. 15.35
Pressmeddelande

Kompetens, tjänstekvalitet och tillförlitliga resultat – dessa kan man försäkra sig om med ackreditering. Ackrediteringstjänsten FINAS ackrediterar, dvs. konstaterar kompetensen hos laboratorier, certifieringsorgan, kontrollorgan, arrangörer av jämförelseprovningar samt till exempel miljökontrollanter och kontrollanter av utsläppshandel.

Vad är FINAS?

Enligt den europeiska lagstiftningen ska varje EU-land ha en nationell ackrediteringsorganisation. I Finland innehas detta uppdrag av FINAS. Förkortningen FINAS står för Finnish Accreditation Service.

FINAS är en självständig och oberoende enhet som verkar vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). FINAS verksamhet styrs av delegationen för ackrediteringsärenden. Delegationen har utsetts av arbets- och näringsministeriet. FINAS är en oberoende och opartisk aktör i förhållande till sina kunder och andra intressentgrupper.

FINAS har 23 anställda, av vilka största delen är bedömningsledare och resten planerare som assisterar dem. Den tekniska expertisen för bedömningarna skaffas utanför FINAS av experter i olika områden. För närvarande finns det ca 230 aktiva tekniska bedömare. FINAS utbildar bedömare och styr deras verksamhet. De tekniska bedömarna representerar olika yrken, t.ex. kemister, mikrobiologer, ingenjörer eller läkare.

Vad avses med ackreditering och vad omfattas av ackreditering?

Med ackreditering avses konstaterande av kompetens. Ackreditering är ett på internationella kriterier baserat förfarande som gör det möjligt att konstatera kompetensen hos ett organ på ett opartiskt och oberoende sätt.

FINAS ackrediterar, dvs. konstaterar kompetensen hos, aktörer i olika branscher. Laboratorier, certifieringsorgan, kontrollorgan, arrangörer av jämförelseprovningar samt miljökontrollanter och kontrollanter av utsläppshandel är kunder hos FINAS. Både den offentliga förvaltningen och den privata sektorn finns representerade i FINAS kundkrets.

Kunden kan ansöka om ackreditering hos FINAS på ett önskat kompetensområde. All kundens verksamhet omfattas alltså inte av ackrediteringen, utan kompetensområdet visar vilken del av verksamheten som är ackrediterad. FINAS upprätthåller uppdaterade förteckningar över sina kunders kompetensområden på sin webbplats.

Kunderna erhåller sina unika ackrediteringsmärken. Dylika märken finns i helt vardagliga ställen såsom företagsmatsalar (då den som beviljat systemcertifieringen för matsalsinnehavaren har ackrediterats av FINAS), simhallar (då simhallens vatten har testats i ett laboratorium som ackrediterats av FINAS) eller hissar (den som utfört besiktningen av hissen har ackrediterats av FINAS).

Vilken nytta har man av ackrediteringen?

– Ackreditering berättar för kunderna att verksamheten är kompetent, trovärdig och pålitlig.
– Med ackreditering kan det vara lättare att etablera sig på marknaden.
– Genom ackreditering kan man uppfylla myndigheternas eller lagstiftningens krav på kompetens, vilket möjliggör verksamhet på området i fråga.
– Ackreditering befrämjar funktionen av EU:s inre marknad genom att säkerställa att man även internationellt kan lita på kvaliteten av de tjänster som en ackrediterad aktör producerat.
– Konsumenterna kan lita på kvaliteten av de tjänster som en ackrediterad aktör producerat.

Hur samarbetat ackrediteringsorganisationerna i de olika länderna?

Varje EU-land har en nationell ackrediteringsorganisation. Ackrediteringsorganisationerna samarbetar både på EU-nivån i olika arbetsgrupper och inom internationella takorganisationer. Med internationellt samarbete försäkrar man sig om att ackrediteringsfunktionerna är enhetliga i de olika länderna.

FINAS har undertecknat alla europeiska och internationella avtal om erkännande av ackreditering (EA, ILAC, IAF). På basis av dessa avtal är ackrediteringar beviljade av ackrediteringsorganisationerna i de olika länderna internationellt godtagbara.

Mer information:

FINAS webbplats 
FINAS på Twitter
FINAS på LinkedIn

Förkortningar:
EA European Co-operation for Accreditation
ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation
IAF International Accreditation Forum, Inc.

Text: Paula Kuusio

Tillbaka till toppen