Hoppa till innehåll

Utsätt inte dig själv eller miljön för onödiga risker – använd endast myggmedel som Tukes har godkänt och följ bruksanvisningarna

Mediatiedote
Utgivningsdatum 9.7.2019 9.27 | Publicerad på svenska 11.7.2019 kl. 12.13
Pressmeddelande

Kampen mot myggen förs på sommaren på många sätt. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att man inte får äventyra någons säkerhet när man bekämpar myggorna. Sörj för säkerheten genom att använda endast godkända produkter och följ bruksanvisningarna.

Använd endast myggmedel som är godkända av Tukes

Myggmedel och -gifter är biocidprodukter. I Finland får man endast sälja och använda sådana biocidprodukter somTukes har godkänt. Produkter köpta utomlands är lagstridiga att använda i Finland, om de inte har Tukes godkännande. Du identifierar en godkänd produkt utifrån Tukes tillståndsnummer.

Tullen har till uppgift att se till att icke-godkända biocidprodukter inte kommer in i Finland. För Tullens del innebär detta övervakning av biocidprodukter som importeras från såväl länder utanför EU som från andra EU-länder. Tullen beslagtar otillåtna utländska produkter, som antingen ska returneras till landet de kom från eller destrueras här av importören på importörens bekostnad.

Myggmedel, liksom även andra biocidprodukter, bedöms på EU-nivå

Biocidförordningen, som trädde i kraft 2012, säkerställer att biocidprodukterna bedöms utifrån samma kriterier i alla europeiska länder. Respektive EU-lands försäljningsutbud beror på i vilka länder företagen har ansökt om tillstånd för sina produkter. I enlighet med biocidförordningen har produkter som innehåller de verksamma ämnena DEET och IR3535 godkänts för den finländska marknaden. Bedömningen av de övriga verksamma ämnena är på EU-nivån ännu på hälft, så produkter i vilka de ingår har godkänts i Finland enligt kemikalielagstiftningen. 

Godkända myggmedel ska vara tillräckligt effektiva

Biocidförordningen föreskriver att de produkter som godkänns ska vara tillräckligt effektiva. Innan ett insektsmedel kan godkännas, ska företaget genom provresultat visa att medlet håller vad man lovar. Om ett medel utlovar skydd i fem timmar, får inte ens en mygga sticka under provtiden på fem timmar.

Följ bruksanvisningarna för myggmedel 

Myggmedel ska vara säkra för såväl människan som naturen. I samband med tillståndsbehandlingen bedömer Tukes vilka risker användning av produkterna medför och fastställer säkra användningssätt. Noggranna instruktioner för säker användning antecknas i bruksanvisningen. Till grund för bruksanvisningen ligger en ansenlig mängd undersökningar och sakkunskap. Biocidprodukter är säkra att använda endast när bruksanvisningen följs, varför det är synnerligen viktigt att alltid läsa och följa den. Kontrollera på myggmedlet till exempel på hur gamla barn det kan användas och hur många gånger om dagen.

Myggifter avsedda att användas utomhus blir farliga inomhus

Ångande myggifter är gifter, inte insektsmedel. Syftet med dem är att döda mygg som kommer för nära. Gifterna är skadliga förutom för insekterna även för människan och miljön. Produkter avsedda att användas utomhus är inte säkra inomhus, där luften inte växlar och inandningsmängderna är flera gånger större än utomhus. Man ska undvika att andas in ångor och rök även utomhus och när det gäller vissa produkter ska användning undvikas nära små barn och gravida kvinnor.

Tukes webbplats ger tillförlitlig information om kemikalier

Mer information om insektsmedel och biocidprodukter finns på Tukes webbplats.  Ta också del av kampanjen Slå hål på myterna kring kemikalier, där man tar upp kemikalier som används på sommaren, till exempel insektsmedel. De biocidprodukter som är godkända i Finland finns i Tukes register

Mer information:

Tukes:

Överinspektör Elina Rydman, tfn 029 5052 020,
Sektionschef Paula Haapasola, tfn 029 5052 077
[email protected]

Tullen:

Tullöverinspektör Jarkko Keskinen, tfn 358 40 332 2570, [email protected]

Tillbaka till toppen