Behandla inte mögelhus eller lösöre med farliga desinfektionsmedel

Tukes 10.12.2012 13.48
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar konsumenterna för att använda desinfektionsmedel som innehåller polymeriska guanidiner för behandling av byggnader invändigt. De här biociderna används bland annat för behandling av mögelskadade utrymmen och lösöre. Vid forskning på djur har det konstaterats att en viss guanidinbiocid orsakar skador på andningsorganen, allergiska hudreaktioner och skador på ögonen. Ämnet misstänks även orsaka cancer.

Ett desinfektionsmedel innehåller polymerisk guanidinbiocid, om det på etiketten står oligo(2-(2-etoxi)etoxietylguanidiniumklorid (Akacid), PHMG, Akacid forte eller polyhexametylenbiguanid eller PHMB.

De här ämnena är skadligast i sprayform, eftersom människor då exponeras för dem genom inandning. Människor kan också exponeras om ämnena i fråga har sprayats i bostadsrum och ventilationskanaler. När till exempel en soffa behandlas med desinfektionsmedel som innehåller guanidinbiocid blir ämnena kvar på soffans yta, och då kan de damma och komma in i kroppen via andningen.

Tukes understryker att det viktigaste när man reparerar mögelangripna byggnader är att förhindra att konstruktionerna blir fuktiga, och den primära reparationsåtgärden borde vara att byta ut konstruktionerna.

Tukes intensifierar övervakningen av desinfektionsmedel

I EU har man redan beslutat att förbjuda guanidinbiociderna PHMG och Akacid, om vilkas hälso- och miljöpåverkan man bara har partiell kunskap. Begränsningarna har redan trätt i kraft för vissa biociders del, och de gäller även andra biocida användningsändamål från och med ingången av februari 2013.

I sitt meddelande 30.11.2012 har Tukes anmodat företagen att kontrollera sammansättningen av de biocidpreparat de marknadsför och preparatens användningsändamål samt dra tillbaka preparat som innehåller ett verksamt ämne som blivit förbjudet. Under 2013 intensifierar Tukes övervakningen av att förbudsbesluten följs.

I EU pågår som bäst en riskbedömning av PHMB. Enligt preliminära resultat är PHMB särskilt hälsofarligt vid inandning, både som engångsdos och till följd av upprepad exponering. Ämnet har även konstaterats vara allergiframkallande för huden och medföra risk för allvarlig ögonskada. På grund av ämnets farliga egenskaper är det sannolikt att användningssätten och användningsområdena kommer att begränsas även för PHMB.

På grund av riskerna med PHMB rekommenderar Tukes att desinfektionsmedel i sprayform som innehåller PHMB inte används inomhus och att tillverkarna och importörerna av dessa medel ersätter dem med mindre farliga ämnen eller behandlingar.

Enligt kemikalielagen ansvarar företagen för att de kemikalier de marknadsför och använder är säkra. Om man misstänker att behandlingen av ett utrymme har orsakat skada bör man kontakta den som marknadsför preparatet eller det företag som tillhandahållit tjänsten.

Mer information:

överinspektör Kimmo Karhi, tfn 029 5052 025

överinspektör Tapio Korkolainen, tfn 029 5052 114

direktör Esa Nikunen, tfn 029 5052 107

e-post: [email protected]