Valikko

Älä käsittele hometaloa tai irtaimistoa vaarallisilla desinfiointiaineilla

Tukes 10.12.2012 13.48
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa kuluttajia käyttämästä rakennusten sisätilojen käsittelyyn desinfiointiaineita, jotka sisältävät polymeerisiä guanidiineja. Näitä eliöntorjunta-aineita käytetään esimerkiksi homevaurioisten tilojen sekä irtaimiston käsittelyssä. Koe-eläimillä tehdyissä tutkimuksissa erään guanidiinibiosidin on havaittu vahingoittavan hengityselimiä, aiheuttavan allergisia ihoreaktioita ja vaurioittavan silmiä. Sen epäillään aiheuttavan myös syöpää.

Desinfiointiaine sisältää polymeeristä guanidiinibiosidia, jos sen etiketissä lukee oligo(2-(2-etoksi)etoksi-etyyliguanidiniumkloridi (Akacid), PHMG, Akacid forte tai polyheksametyleenibiguanidi eli PHMB.


Haitallisinta näiden aineiden käyttö on suihkutettuna, koska silloin ihmiset altistuvat niille hengitysteitse. Altistuminen kyseisille aineille on mahdollista myös, jos niitä on suihkutettu asuintiloihin ja ilmanvaihtokanaviin. Kun esimerkiksi sohva käsitellään guanidiinibiosidia sisältävällä desinfiointiaineella, nämä aineet jäävät sohvan pinnalle, saattavat pölistä ja kulkeutua hengityksen mukana elimistöön.


Tukes tähdentää, että homeisten rakennusten korjaamisessa oleellisinta on estää rakenteiden kostuminen ja ensisijaisena korjaustoimenpiteenä tulisi olla rakenteiden vaihtaminen.

Tukes valvoo desinfiointiaineita tehostetusti


EU:ssa on jo päätetty kieltää guanidiinibiosidit PHMG ja Akacid, joiden vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön on vain osittaista tietoa. Rajoitukset ovat jo astuneet voimaan tiettyjen biosidikäyttöjen osalta, ja ne koskevat muitakin biosidisiä käyttötarkoituksia vuoden 2013 helmikuun alusta.


Tukes on pyytänyt tiedotteessaan 30.11.2012 yrityksiä tarkistamaan markkinoimiensa biosidivalmisteiden koostumuksen ja käyttötarkoituksen sekä poistamaan markkinoilta kielletyksi tullutta tehoainetta sisältävät valmisteet. Tukes valvoo kieltopäätösten noudattamista tehostetusti vuonna 2013.


Parhaillaan EU:ssa on valmisteilla PHMB:n riskinarvio. Alustavien tulosten perusteella PHMB on terveydelle erityisen vaarallista joutuessaan elimistöön hengityksen kautta sekä kerta-annoksena että toistuvan altistumisen seurauksena. Sen on todettu olevan myös ihoa herkistävää ja aiheuttavan vakavan silmävaurion vaaran. Aineen vaaraominaisuuksista johtuen on todennäköistä, että myös PHMB:n käyttötapoja ja -kohteita tullaan rajoittamaan.


PHMB:n vaaroista johtuen Tukes suosittelee, ettei PHMB:tä sisältäviä suihkutettavia desinfiointiaineita käytettäisi sisätiloissa ja että näiden aineiden valmistajat ja maahantuojat korvaisivat ne vähemmän vaarallisilla aineilla tai käsittelyillä.


Kemikaalilain mukaan yritykset ovat vastuussa markkinoimiensa ja käyttämiensä kemikaalien turvallisuudesta. Jos tilojen käsittelyistä epäillään aiheutuneen haittoja, tulee asiasta olla yhteydessä valmisteen markkinoijaan tai palvelun tarjonneeseen yritykseen.


Lisätietoja:
ylitarkastaja Kimmo Karhi, p. 029 5052 025
ylitarkastaja Tapio Korkolainen, p. 029 5052 114
johtaja Esa Nikunen, p. 029 5052 107
sähköpostit: [email protected]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.