Köp inte giftiga elstolpar

Tukes 20.4.2012 8.23
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om fall där gamla impregnerade elstolpar har sålts till vanliga konsumenter för olika ändamål. Tukes påminner om att gamla elstolpar är farligt avfall och att det är förbjudet att överlåta dem till vanliga konsumenter.

Gamla elstolpar är behandlade med CCA-impregnering som bland annat innehåller arsenik och krom. Ämnena är mycket hälsofarliga. Båda ämnena irriterar huden, ögonen och luftvägarna. Arsenik har även konstaterats kunna orsaka cancer. De farliga kemikalierna kan även komma in i kroppen via köksväxter, om det finns CCA-impregnerat trä i närheten av växterna.

Tukes påminner om att elstolpar som tagits ur bruk inte får användas för byggande i bostads- och rekreationsområden. All slags användning av gamla elstolpar som innehåller farliga kemikalier är förbjuden på gården och i trädgården.

–Giftiga stolpar får inte användas t.ex. som kantmaterial för planteringar, terrassvirke eller för annat byggande, säger överinspektör Kaarina Repo på Tukes.

Särskilt i glesbygden blir det ofta gamla elstolpar över när ellinjerna förnyas. Elstolpar som tagits ur bruk får bara köpas och återanvändas av företag som har FO-nummer och behöver impregnerat trä i sin yrkesutövning.

Yrkesmän kan använda gamla elstolpar antingen för deras ursprungliga ändamål eller på platser där det med tanke på människors eller djurs säkerhet är nödvändigt att träet är hållbart. Exempel på sådana platser är bro- och grundkonstruktioner och bryggdelar som står i vatten. Behandlat trä får inte heller vid återvändning komma i kontakt med produkter eller mellanprodukter som är avsedda som människo- eller djurföda.

–Om du ser att elstolpar som tagits ur bruk saluförs öppet till vem som helst ska du kontakta miljöskyddsmyndigheten i din kommun eller NTM-centralen. Gamla elstolpar som man inte tänkt återanvända ska föras till en avfallsstation eller till en trävaruaffärs insamlingsplats för avfallsvirke, säger Repo.

Mer information

Användning och förstörande av med arsenik och krom impregnerat trä   

Tillämpningen av bruksbegränsningarna för arsenikbehandlade trävaror

 överinspektör Kaarina Repo, tfn 010 6052 001

 e-post: [email protected]