Stora brister i växelriktare för solpaneler

Tukes 27.11.2014 8.44
Pressmeddelande

I den gemensamma kampanj som genomförts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och 13 andra marknadsövervakningsmyndigheter inom EU hittades ett stort antal brister i växelrikare för solpaneler som kopplas till elnätet, eller inverterare. Av de testade produkterna uppfyllde endast nio procent alla de krav i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, electromagnetic compatibility) som gäller dem. EMC garanterar att en elektrisk produkt fungerar felfritt tillsammans med andra anordningar som är avsedda för samma användningsmiljö. Tekniska brister upptäcktes hos över 60 procent av de testade produkterna.

Marknadsövervakningsmyndigheterna testade under kampanjen totalt 55 inverterare för solpaneler som kopplas till elnätet. Nästan alla (91 procent) uppfyllde inte kraven. De sände ut mer elektromagnetiska störningar i omgivningen än tillåtet, eller hade brister i  produktmärkningar, -uppgifter eller -handlingar.

Till skillnad från tidigare kampanjer hade största delen av de produkter som testades en tillverkare inom EU eller EFTA-området.

– Resultatet var förkrossande. De testade produkterna representerade ett brett urval av den existerande marknaden, så det står klart att tillverkarna ännu har mycket att göra för att produkterna ska uppfylla kraven, säger överinspektör Hanna Mustonen på Tukes.

Kraven på störningsutsläpp i standarderna avviker något från varandra beroende på vilken standard tillverkaren har använt för att påvisa att produkten överensstämmer med kraven. Ett ytterligare test som utfördes under projektets gång i forskningssyfte gav vid handen att det finns anledning att samordna kraven. Inom projektet undersöktes även utsläpp av störningar med en lägre frekvens än 150 kHz.

Övervakningsprojektet för inverterare för solpaneler genomfördes från januari till juni 2014. I Finland testades fyra produkter, varav tre fick en anmärkning och en avlägsnades från marknaden. För de testade produkternas del genomfördes både partiella EMC- och elsäkerhetstester. Att avlägsna en produkt från marknaden innebär att verksamhetsutövaren måste sluta marknadsföra produkten och ta osålda produkter ur försäljning.

Brister i elektromagnetisk kompabilitet är ofta synliga som störningar i övriga elektriska apparaters funktioner. Till exempel ränder i TV-rutan, knaster i radion eller felaktig datorfunktion kan vara tecken på EMC-störningar.

Mer information:

Överinspektör Hanna Mustonen, tfn 029 505 2569, [email protected]

Rapporten (pdf)