Allvarliga brister i billyftarna – inspektionerna fortsätter

Mediatiedote 4.4.2019 9.01
Pressmeddelande

Många säkerhetsbrister har upptäckts i billyftarna. Två modeller har dragits tillbaka från marknaden och återkallats från konsumenterna. Billyftar har även kontrollerats i arbetarskyddsmyndigheternas inspektioner och i EU:s gemensamma marknadsövervakning. Företag som skaffar lyftar bör ta del av resultaten av inspektionerna.

Billyftar har traditionellt hört till inventarierna i bilverkstäder och -målerier. I dag kan lyftar köpas till mycket låga priser även över nätet, vilket har gjort dem mer lockande även för konsumenterna. Vid användning av billyftar utförs arbete under och omkring upplyfta fordon. Riskerna för olyckor är påtagliga, så säkerheten i anslutning till lyftar är ytterst viktig.

Billyftar har nyligen undersökts i ett gemensamt marknadsövervakningsprojekt inom EU. I projektet kontrollerades säkerheten hos 47 sax- och tvåpelarlyftar och resultaten var dåliga.  Endast sex lyftar gick helt fria från tekniska brister. Finland deltog inte i detta projekt. I Finland övervakar arbetarskyddsmyndigheterna säkerheten hos billyftar som är avsedda främst för yrkesbruk. Tukes övervakar de lyftar som även används av konsumenterna.

Tukes lät testa säkerheten hos tre billyftar i den lägsta prisklassen som säljs i Finland, två av saxtyp och en verkstadslyft. I alla tre noterades märkbara brister. Bristerna i båda saxlyftarna bedömdes vara så allvarliga att de har dragits tillbaka från marknaden, dvs. de företag som har importerat lyftarna har bett de kunder som köpt dem att återlämna produkterna. Brister upptäcktes bl.a. i lyftarnas hydrauliksystem, säkringsanordningarnas funktion, övertrycksventilen, lyftarmarnas låsning, sänkningshastighetens begränsning, skyddsavstånden och elsäkerheten. I pris låg saxlyftarna kring 2 000 euro. Bristerna i verkstadslyften var främst en alltför vek konstruktion i förhållande till den maximala belastning som tillverkaren uppger. Lyften hade inte en tillräcklig mekanisk hållfasthet och stabilitet för den tillåtna belastningen. Dessutom fanns det brister i alla lyftars bruksanvisningar och märkningar.

I ett verkstadsmaskinsprojekt som arbetarskyddsmyndigheterna genomförde 2017–2018 besiktades maskiner i bilverkstäder. Totalt 42 besiktningar gällde billyftar. De maskiner som arbetarskyddsmyndigheterna besiktade valdes inte utifrån pris, utan lyftar i olika prisklasser besiktades. Bristande överensstämmelse med kraven konstaterades i lyftarmarnas låsning, nödstoppsfunktionen, stopp för oavsiktlig sänkning, EG-försäkran om överensstämmelse och den obligatoriska märkningen för lyftar. Även bruksanvisningarnas innehåll hade brister och många lyftar saknade anvisningar på svenska. Till exempel tvåpelarlyften får hållfasthet och stabilitet först när den har fästs i golvet. Krav på fundamentet, ankarbultning, montering av lyften och kontroll av monteringen ska beskrivas noggrant i bruksanvisningen. Utöver tillverkarens och säljarens försummelser av skyldigheter när det gäller de aktuella billyftarna hade arbetsgivare låtit bli att göra ibruktagningsbesiktningar eller så hade de gjorts med för liten provbelastning.

Eftersom det verkar finnas gott om brister i de lyftar som finns på marknaden, kommer inspektionerna av dem att fortsätta i år. Tukes uppmanar företagen att vara särskilt uppmärksamma på att en märkbart stor del av felen som konstaterades i de saxlyftar som Tukes lät testa var brister i konstruktionen och inte tillverkningsfel som eventuellt skulle kunna begränsa sig till ett visst produktparti. Detta är en utmaning för företagens inköpare och betonar behovet av att känna till en aktuell maskintyp och dess viktigaste egenskaper som påverkar säkerheten. Säkerhetsnivån för billyftar fastställs i den harmoniserade standarden SFS-EN 1493. Det kan vara till nytta för inköpare att ta del av de lyftar som Tukes har inspekterat och det europeiska projektets slutrapport, som ger detaljerad information bl.a. om konstaterade säkerhetsbrister i olika typer av lyftar. Före ett beslut om inköp lönar det sig att kontrollera i lyftens EG-försäkran om överensstämmelse att den antingen är tillverkad enligt standarden SFS-EN 1493 eller typkontrollerad av ett anmält organ.

Konsumenten bör å sin sida vara noggrann vid köp och användning av en lyft. Om en lyft beställs direkt från en utländsk leverantör, finns det inte ett enda inhemskt företag som ansvarar för dess säkerhet och som kan nås med myndigheternas medel. Då skaffas lyften på eget ansvar. Det är bra att ta del av lyftens bruksanvisning före ett beslut om köp. Kontrollera att bruksanvisningen är på finska och svenska och att den även innehåller en detaljerad beskrivning av kraven på fundamentet och monteringen.

Lyftar i marknadsövervakningsregistret som Tukes låtit testa:

Torin / Car Lifter QJYS30 2,5T/2,7TS

Siirrettävä saksinostin (Mobil saxlyft) QJY-P-30

Biltema korjaamonosturi (verkstadslyft) 2T

Länk till Prosafe-projektets slutrapport (på engelska)

Mer information:

Tukes observationer vid inspektionerna: Soili Huttunen, tfn 0295 052 024, (8.-18.4.2019 Kimmo Hakala, tfn 0295 052 199) e-post [email protected],

Arbetarskyddsmyndigheternas verkstadsmaskinprojekt: Teuvo Sintonen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 363, e-post [email protected],

Kuluttajatuotteet