Hoppa till innehåll

Blogg: Kan anläggningar konstateras vara trygga enbart utgående från ett frågeformulär?

2.3.2021 9.53
Pressmeddelande

Säkerhetsnivån hos anläggningar som förvarar och använder farliga kemikalier övervakas med periodiska besiktningar. Syftet med övervakningen är att säkerställa att verksamheten vid anläggningarna följer bestämmelserna och planmässigt och systematiskt främjar den allmänna säkerheten. Besiktningar har redan sedan länge utförts för många anläggningars del, så målet att främja säkerheten kommer inte som en nyhet för anläggningarna.

Pilotförsök: övervakning med hjälp av frågeformulär

Tukes inledde år 2020 ett pilotförsök, där säkerheten hos förvaringen och användningen av kemikalier vid energiproduktionsanläggningar övervakades med hjälp av ett frågeformulär istället för med periodiska besiktningar. Ett viktigt syfte för pilotförsöket var att göra övervakningen smidigare. Enkäten skickades till ungefär tio energiproduktionsanläggningar, vars periodiska besiktning inföll under 2020. Med hjälp av enkäten utreddes hur man förberett sig på kemikalierisker och kemikalieolyckor vid anläggningarna. Utgående från de mottagna svaren fattades beslut om behovet av fortsatt övervakning och övervakningens förverkligande. Alternativ var exempelvis att den periodiska besiktningen konstaterades vara utförd utgående från frågeformuläret, att preciserande ytterligare frågor skickades till anläggningen eller att en periodisk besiktning utfördes på plats. De mottagna svaren var i regel bra och utgående från dem fick Tukes tillräcklig information om anläggningarnas hantering av kemikalierisker.


Resultat av försöket och inverkan på fortsättningen


Farliga kemikalier är inte det enda som ger upphov till en olycksrisk vid energiproduktionsanläggningar. Även bland annat ång- och varmvattenpannor vid anläggningarna samt hanteringen av producerad el och värme innebär en olycksrisk. Enbart hanteringen av kemikalierisker är alltså inte tillräckligt för att försäkra sig om den helhetsmässiga säkerheten. Utgående från uppgifterna som mottagits i samband med enkäten och övrig övervakning är det möjligt att flytta fokus inom övervakningen exempelvis till tryckbärande anordningar eller elanläggningar. Utöver att flytta fokus kan övervakningen av kemikalierisker koncentreras mer effektivt till anläggningar där den gör mest nytta. För Tukes del har detta förfarande gjort övervakningen av kemikalierisker smidigare. Förhoppningen är att erfarenheten varit positiv även för anläggningarna.


Utgående från svaren som mottagits för enkäten år 2020 och den efterhandsövervakning som utförts kan pilotförsöket anses vara en framgång och avsikten är att fortsätta det även detta år. Verksamhetsmodellen utvecklas och frågorna förbättras ständigt så att de bättre ska motsvara modellens mål och syfte. Rätt frågor och fullt utvecklade verksamhetsmodeller är dock inte av nytta, om målen inte är överensstämmande och säkerhetskulturen god.

Med önskan om ett tryggt nytt år
Matti Nissilä 

Skribenten övervakar användning och säker förvaring av farliga kemikalier.