Blogi: Voiko laitoksia todeta turvallisiksi pelkän kyselylomakkeen perusteella?

2.3.2021 9.53
Tiedote

Vaarallisia kemikaaleja varastoivien ja käyttävien laitosten turvallisuuden tasoa valvotaan laitoksille tehtävillä määräaikaistarkastuksilla. Valvonnan tarkoitus on varmistaa, että laitoksilla toimitaan säädösten mukaisesti, suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti yleistä turvallisuutta edistäen. Monille laitoksille tarkastuksia on kuitenkin tehty jo kauan, joten tavoite turvallisuuden edistämisestä ei tule laitoksille uutena asiana.

Kokeilu: valvontaa kyselylomakkeiden avulla

Tukes aloitti vuonna 2020 kokeilun, jossa energiantuotantolaitosten kemikaalien käytön ja varastoinnin turvallisuutta valvottiin kyselylomakkeen avulla määräaikaistarkastuksen sijaan. Merkittävä syy kokeilulle oli valvonnan sujuvoittaminen. Kysely lähetettiin noin kymmenelle energiantuotantolaitoksille, joiden määräaikaistarkastus osui vuodelle 2020. Kyselyn avulla selvitettiin miten kemikaaliriskeihin ja kemikaalionnettomuuksiin on laitoksissa varauduttu. Saatujen vastausten perusteella päätetiin jatkovalvonnan tarpeesta ja sen toteutuksesta. Vaihtoehtoja olivat esimerkiksi se, että määräaikaistarkastus kuitattiin kyselylomakkeen perusteella tehdyksi, laitokselle lähettiin tarkentavia lisäkysymyksiä tai paikanpäälle mentiin tekemään määräaikaistarkastus. Saadut vastaukset olivat pääsääntöisesti hyviä ja niiden perusteella Tukes sai riittävät tiedot laitosten kemikaaliriskien hallinnasta.

Kokeilun tulokset ja vaikutukset jatkoon

Vaaralliset kemikaalit eivät ole ainoa onnettomuusvaaraa aiheuttava asia energiantuotantolaitoksilla. Onnettomuusvaaraa aiheuttavat myös mm. laitosten höyry- tai lämminvesikattilat sekä tuotetun sähkön ja lämmön hallinta. Ainoastaan kemikaaliriskien hallinta ei siis riitä kokonaisturvallisuuden varmistamiseen. Kyselyn ja muun valvonnan yhteydessä saatujen tietojen perusteella pystytään valvonnan painopistettä siirtämään enemmän esimerkiksi painelaitteiden tai sähkölaitteistojen valvontaan. Painopisteen siirtämisen lisäksi kemikaaliriskien valvonta voidaan tehokkaammin kohdentaa laitoksiin, joissa siitä on eniten hyötyä. Tukesin kannalta tämä menettely on osaltaan sujuvoittanut kemikaaliriskien valvontaa. Toive on, että myös laitoksilla kokemus on samanlainen.

Vuoden 2020 kyselyssä saatujen vastausten ja tehdyn jälkivalvonnan perusteella kokeilua voidaan pitää onnistuneena ja sitä aiotaan jatkaa myös tänä vuonna. Toimintamallia kehitetään ja kysymyksiä parannetaan jatkuvasti, jotta ne palvelisivat paremmin sille asetettua tavoitetta ja tarkoitusta. Oikeista kysymyksistä ja loppuun asti kehitetyistä toimintamalleista ei kuitenkaan ole hyötyä, jos tavoitteet eivät ole yhtenevät ja turvallisuuskulttuuri hyvällä tasolla.

Turvallista alkanutta vuotta toivottaen,
Matti Nissilä 


Kirjoittaja valvoo varallisten kemikaalien käytön ja varastoinnin turvallisuutta.