Hoppa till innehåll

Blogg: Samarbete mellan myndigheter påskyndar tillståndsbehandlingen för industriella investeringar

5.5.2021 11.42 | Publicerad på svenska 17.5.2021 kl. 14.21
Pressmeddelande

Samordning och påskyndande av tillståndsbehandlingen mellan myndigheterna ses som en metod för att sätta fart på och få industriella investeringar till Finland. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM), regionförvaltningsverket (RFV) och räddningsverket funderar tillsammans på lösningar för att förkorta handläggningstiden.

I projektet Investointien tehokas lupamenettely (effektiv tillståndsbehandling för investeringar) som slutfördes i fjol konstaterades att kommunikation, förhandsförhandlingar och bättre rådgivning för de sökande är de effektivaste sätten att påverka innehållet och kvaliteten i ansökningar.

Vi behandlade undersökningsresultaten tillsammans med Tukes, NTM-centralen, regionförvaltningsverket och räddningsverket och fann flera konkreta åtgärder för att göra tillståndsbehandlingen och de inbördes utlåtandeprocesserna smidigare. Till exempel sökande och myndigheter behöver en klarare helhetsbild av vilka roller olika tillstånd har, hur de förhåller sig till varandra samt hur de kan samordnas.

För att tillståndsprocesserna för investeringar kan påskyndas bör den sökande eller den sökandes konsult så tidigt som möjligt klarlägga vilka ansökningar och tillstånd projektet kräver. Ju bättre ansökan är, desto smidigare sker tillståndsbehandlingen. Helhetsbilden av de nödvändiga tillstånden för projektet bör även delas med olika myndigheter i projektets inledande skede. Det finns goda exempel på bland annat förhandsmöten mellan sökande och myndigheter. Där kan den sökande presentera sina planer och tillsammans med olika myndigheter utreda de nödvändiga tillstånden, deras förhållande till varandra och hur de kan samordnas tidsmässigt. Via e-tjänsten Tillstånd och tillsyn kan man utreda och ansöka om alla nödvändiga tillstånd samtidigt. Systemet utvecklas aktivt.

God praxis för smidig tillståndsbehandling

Behovet av bedömning av miljökonsekvenser och miljötillstånd beror främst på influens- eller verksamhetsområdet. Kontaktmyndigheten vid processen för bedömning av miljökonsekvenser är den regionala NTM-centralen. Regionförvaltningsverket är miljötillståndsmyndigheten vid stora industriella verksamheter. Behovet av tillstånd i fråga om kemikalisäkerheten åter beror på ämnet och volymen. Storskalig verksamhet förutsätter ett kemikaliesäkerhetstillstånd som beviljas av Tukes. Projekt som kräver Tukes kemikaliesäkerhetstillstånd framskrider vanligen stegvis, vilket betyder att man ansöker om tillstånd i olika skeden av projektet. Vid mindre projekt skulle en samtidig handläggning av tillstånd kunna vara ändamålsenlig.

Vid bedömning av miljökonsekvenser identifieras projektets centrala följder. Konsekvensbedömningen omfattar även en uppskattning av de utsläpp och avfall som verksamheten orsakar samt de kemikaliemängder som lagras och tillståndsbehoven i anslutning till dem. Dessutom är det viktigt att den sökande försäkrar sig om att den planerade industriella verksamheten är möjlig enligt planen för området samt utreder vilka säkerhets- och miljörisker som ingår i verksamheten.  Ett grundvattenområde eller översvämningsområde kan också förhindra byggandet eller höja byggkostnaderna betydligt. Tillståndsbehandlingen för stora investeringar framskrider smidigt när den sökande först utarbetar en grundlig och högklassig bedömning av miljökonsekvenser och en tydlig tidsplan för projektets skeden samt identifierar de centrala tillståndsbehoven.

En noggrann bedömning av miljökonsekvenser och NTM-centralens slutsatser utifrån bedömningen möjliggör en bättre ansökan om miljötillstånd. Då behöver regionförvaltningsverket framföra betydligt färre kompletteringsbegäran, vilket påskyndar tillståndsprocessen. I samband med bedömningen av miljökonsekvenser är det även möjligt att identifiera och anhängiggöra ändringsbehov för kommunens planläggning så att planläggningen inte ska förhindra till exempel beviljandet av Tukes kemikaliesäkerhetstillstånd i ett senare skede.

I sitt beslut om miljötillstånd ger regionförvaltningsverket bestämmelser och gränsvärden för att förebygga förorening som orsakas av verksamhetens utsläpp och för att uppfölja utsläppen och deras konsekvenser. Beslutet innehåller även de nödvändiga bestämmelserna om begränsning av utsläppen vid störning och undantagstillstånd. Verksamheten i enlighet med tillståndsbeslutet får inte orsaka betydlig förorening. Den bästa användbara tekniken (BAT) ska användas för att begränsa utsläppen.

Tukes kemikaliesäkerhetstillstånd riktas till beredskap för faror för allvarlig olyckshändelse och andra faror som orsakas av kemikalierna samt kontroll vid användningen. Kemikaliesäkerhetstillståndet förutsätter att företaget identifierar och behärskar de faror för allvarlig olyckshändelse och faror för människor, egendom eller miljön som är förknippade med kemikalierna. För att kontrollera kemikalierisker ska företaget ha tillräckliga tekniska och administrativa medel för förebyggande av olyckshändelser eller begränsning av påföljder. Beredskapen innebär också att man ska beakta räddningsåtgärderna vid olyckor, såsom fri passage till farliga objekt, brandskydd för byggnader eller tillgång på och uppsamling av släckningsvatten. Villkoren för dessa fastställs i kemikaliesäkerhetstillståndet som Tukes beviljar.

Förutom kemikalietillståndet ska även strukturella och brandtekniska krav på anläggningar beaktas. Behandlings- och lagringsanläggningar ska planeras och byggas så att de lämpar sig för användningsändamålet och är trygga för användarna, och de som planerar anläggningarna ska ha tillräcklig kompetens.

Projektet kräver även andra tillstånd, såsom bygglov från kommunen. Vid handläggningen bör man vara medveten om objektets särskilda miljö- och kemikalierisker samt räddningsmyndighetens uppfattning av beredskapen för olyckor. På så sätt kan lösningar i fråga om objektets placering och beredskapen för olyckor göras kostnadseffektivt och utan att upprepa samma sak flera gånger.

Smidig tillståndsbehandling kan locka investeringar till Finland

Investeringsprojekt har miljökonsekvenser i grundläggningsskedet och under verksamhetens hela livscykel. Industriell verksamhet orsakar ofta kontinuerliga utsläpp till miljön. Gränsvärdena och uppföljningen bestäms i miljötillståndet. NTM-centralen övervakar att verksamheten överensstämmer med miljötillståndet och att bestämmelserna iakttagas.

De kemikalier som behandlas och lagras i företaget kan vara förknippade med ett antal risker för allvarlig olyckshändelse och andra faror. Kontroll av riskerna kräver särskilda lösningar, regelbundet underhåll och strikta anvisningar. Genom bestämmelserna i kemikaliesäkerhetstillståndet och regelbundna inspektioner övervakar Tukes att företaget sörjer för kemikalieriskerna under verksamhetens livscykel och att det inte uppstår allvarliga olyckor.

Tillståndsmyndighetens sakkunskap täcker i huvudsak endast det delområde som myndighetsuppgiften förutsätter. Lyckade genomföranden av alla tillståndsprocesser för stora investeringsprojekt grundar sig således på sammanslagning av expertisen hos flera olika myndigheter.

Vi utbildar sakkunniga vid våra myndigheter tillsammans för att göra handläggningen av ansökningar vid investeringsprojekt och utlåtandeprocesserna mellan myndigheter smidigare. Vi kommer också att ordna utbildning och rådgivning som omfattar bestämmelser och ansökningar till förberedande och konsulterande aktörer vid investeringsprojekt för att förbättra innehållet och kvaliteten i de handlingar som kommer till oss myndigheter.

Ansökningar med tillräckligt innehåll och tillräcklig kvalitet, gemensamma förhandsförhandlingar samt smidiga och elektroniska processer är utmärkta utvägar att påskynda tillståndsprocesserna och locka industriella investeringar till Finland. Genom högklassiga tillståndsprocesser och tillsyn under användningen försäkrar man samtidigt att miljöns tillstånd bibehålls på en god nivå, anläggningarna och utrustningen är i skick samt att aktörerna behärskar de utsläpps- och olycksrisker som ingår i verksamheten.

Ytterligare information:

Kirsi Levä, ordförande för arbetsgruppen, tfn 029 505 2162, [email protected]

Bloggen har skrivits i samarbetsgruppen mellan Tukes, miljömyndigheter och ministerier:

  • Ordförande Kirsi Levä, Leena Ahonen och Sanna Pietikäinen, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes);

  • Sami Koivula, Norra Finlands regionförvaltningsverk, och Anne Puska, regionförvaltningsverket i Södra Finland;

  • Joonas Liimatta, NTM-centralen i Norra Österbotten;

  • Tomi Honkakunnas, räddningsverket i Uleåborg-Nordöstra Österbotten;

  • Pauliina Kanerva, arbets- och näringsministeriet (ARN) och

  • Minna Valtavaara, miljöministeriet (MM).