Hyppää sisältöön

Blogi: Viranomaisten yhteistyöllä nopeutetaan teollisten investointien lupakäsittelyä

Julkaisuajankohta 5.5.2021 11.42
Tiedote

Viranomaisten lupakäsittelyjen yhteensovittaminen ja nopeuttaminen on nähty yhdeksi keinoksi vauhdittaa ja saada teollisia investointeja Suomeen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Aluehallintovirasto (AVI) ja pelastuslaitos pohtivat yhdessä ratkaisuja käsittelyn nopeuttamiseksi.

Viime vuonna valmistuneessa Investointien tehokas lupamenettely -tutkimushankkeessa todettiin, että hakemusten sisältöön ja laatuun voi parhaiten vaikuttaa viestinnällä, ennakkoneuvotteluilla sekä hakijoiden paremmalla neuvonnalla.

Käsittelimme yhdessä Tukesin, ELYn, AVIn ja pelastuslaitoksen kanssa tutkimuksen tuloksia, ja löysimme useita konkreettisia toimia lupakäsittelyjen ja keskinäisten lausuntoprosessien sujuvoittamiseksi. Esimerkiksi hakijat ja viranomaiset tarvitsevat nykyistä selvemmän kokonaiskuvan eri lupien roolista ja niiden mahdollisista riippuvuuksista ja yhteensovittamisesta.

Investointien lupaprosessien vauhdittamisen kannalta on tärkeää, että hakija tai hakijan konsultti tunnistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mitä hakemuksia ja lupia hankkeelle tarvitaan. Mitä parempi hakemus, sen sujuvampaa lupakäsittely on. Kokonaiskuva hankkeessa tarvittavista luvista olisi hyvä jakaa hankkeen alkuvaiheessa myös eri viranomaisten kesken. Hyviä kokemuksia on saatu esimerkiksi hakijan ja viranomaisten yhteisistä ennakkotapaamisista. Niissä hakija voi esitellä suunnitelmiaan, ja yhdessä eri viranomaisten kanssa voidaan selkiyttää tarvittavia lupia, niiden suhdetta ja aikataulullista yhteensovittamista. Sähköisessä Lupa ja valvonta -palvelussa voi selvittää ja hakea hankkeeseen tarvittavia lupia kootusti. Järjestelmän kehitetään aktiivisesti.

Hyviä käytänteitä sujuvaan lupakäsittelyyn

Ympäristövaikutusten arviointiprosessin ja ympäristöluvan tarve ovat pääosin vaikutus- tai toimialalähtöisiä. Ympäristövaikutusten arviointiprosessin yhteysviranomaisena toimii alueellinen ELY-keskus. Suurten teollisien toimintojen ympäristölupaviranomaisen toimii AVI. Kemikaaliturvallisuutta koskeva lupatarve on taas aine- ja määrälähtöinen. Laajamittainen toiminta edellyttää Tukesin kemikaaliturvallisuuslupaa. Hankkeet, joissa tarvitaan myös Tukesin kemikaaliturvallisuuslupaa, etenevät tyypillisesti vaiheittain, jolloin lupiakin haetaan projektin eri vaiheissa. Pienemmissä hankkeissa lupien samanaikainen käsittely voisi olla tarkoituksenmukaista.

Ympäristövaikutusten arviointiprosessissa tunnistetaan hankkeen keskeiset vaikutukset. Vaikutusarviointiin sisältyy myös arviot mm. toiminnasta aiheutuvista päästöistä, muodostuvista jätteistä ja kohteessa varastoitavista kemikaalimääristä ja niihin liittyvistä lupatarpeista. Lisäksi hakijan on tärkeää selvittää ja varmistua myös siitä, että alueen kaava mahdollistaa suunnitellun teollisen toiminnan ja siihen liittyvät turvallisuus- ja ympäristöriskit.  Myös pohjavesialue tai tulva-alue voi muodostua rakentamiselle esteeksi tai rakentamiskustannukset nousevat suureksi. Suuren investoinnin lupakäsittely etenee sujuvasti, kun hakija tekee ensin sisällöltään ja laadultaan huolellisen ympäristövaikutusten arvioinnin, vaiheistaa hankkeen aikataulun selkeästi ja tunnistaa siinä keskeiset lupatarpeensa.

Huolella valmisteltu ympäristövaikutusten arviointi ja siitä tehdyt ELYn päätelmät mahdollistavat paremman ympäristölupahakemuksen laatimisen. Tällöin AVIn tarvitsee tehdä ympäristölupaa varten selvästi vähemmän täydennyspyyntöjä, mikä nopeuttaa lupaprosessia. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on mahdollista myös tunnistaa ja laittaa vireille kunnan kaavoitusta koskevat muutostarpeet, jotta kaavoitus ei muodostuisi myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi esteeksi Tukesin kemikaaliturvallisuusluvan myöntämiselle.

Ympäristölupapäätöksessä AVI antaa määräykset ja raja-arvot toiminnan päästöistä ympäristöön aiheutuvan pilaantumisen estämiseksi ja päästöjen ja niiden vaikutusten seuraamiseksi. Päätöksessä annetaan myös tarvittavat määräykset päästöjen rajoittamisesta häiriö- ja poikkeustilanteissa. Lupapäätöksen mukaisesta toiminnasta ei saa aiheutua merkittävää pilaantumista. Päästöjen rajoittamiseksi on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT).

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa kohdistuu kemikaaleista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen ja muiden vaarojen ennakointiin sekä käytönaikaiseen hallintaan. Kemikaaliturvallisuuslupa edellyttää, että yritys tunnistaa ja hallitsee kemikaaleihin liittyvät suuronnettomuus- ja muut vaarat ihmiselle, omaisuudelle tai ympäristölle. Kemikaaliriskien hallitsemiseksi yrityksellä on oltava riittävät tekniset ja hallinnolliset varautumiskeinot onnettomuuksien ehkäisyyn tai seurausten rajoittamiseen. Varautumisessa on huomioitava myös pelastustoimet onnettomuustilanteessa, kuten esteetön pääsy vaarallisiin kohteisiin, rakennusten palosuojaus tai sammutusvesien saatavuus ja keräily. Näitä koskevat ehdot asetetaan Tukesin myöntämässä kemikaaliturvallisuusluvassa.

Kemikaaliturvallisuusluvan ohessa on huomioitava myös laitosten rakenteelliset ja palotekniset vaatimukset. Käsittely- ja varastointilaitokset on suunniteltava ja rakennettava käyttötarkoitukseen soveltuviksi ja käyttäjilleen turvallisiksi ja niiden suunnittelijoilla on oltava riittävä pätevyys.

Lisäksi hanke tarvitsee muitakin lupia, kuten kunnan rakennusluvan. Sen käsittelyssä olisi tärkeää tiedostaa myös kohteen erityiset ympäristö- ja kemikaaliriskit sekä pelastusviranomaisen näkemykset onnettomuuksiin varautumisesta. Näin kohteen sijoittamiseen ja onnettomuuksiin varautumiseen liittyvät ratkaisut päästään tekemään kustannustehokkaasti ja vältytään uudelleen tekemiseltä.

Sujuva lupakäsittely voi houkutella investointeja Suomeen

Investointihankkeella on ympäristövaikutuksia perustamisvaiheessa ja koko toiminnan elinkaaren ajan. Teollisesta toiminnasta aiheutuu usein jatkuvia päästöjä ympäristöön, joiden raja-arvot ja tarkkailu määrätään ympäristöluvassa. ELY-keskus valvoo toiminnan ympäristöluvan mukaisuutta ja määräysten noudattamista.

Yrityksessä käsiteltäviin ja varastoitaviin kemikaaleihin voi liittyä useita suuronnettomuus- ja muita vaaroja, joiden hallinta vaatii erityisiä teknisiä ratkaisuja, säännöllistä kunnossapitoa ja tiukkoja toimintaohjeita. Kemikaaliturvallisuusluvan määräyksillä ja säännöllisillä tarkastuksilla Tukes valvoo, että yritys huolehtii kemikaaliriskeistä koko toiminnan elinkaaren ajan eikä vakavia onnettomuuksia pääse tapahtumaan.

Lupaviranomaisen asiantuntemus kattaa pääosin vain viranomaistehtävän edellyttämän osa-alueen. Suuren investointihankkeen kaikkien lupaprosessien onnistunut läpivienti perustuukin usean eri viraston asiantuntemuksen yhdistämiseen.

Koulutamme yhdessä virastojemme asiantuntijoita, jotta investointihankkeiden hakemuskäsittelyjä ja viranomaisten välisiä lausuntoprosesseja saadaan sujuvoitettua. Tulemme järjestämään myös investointihankkeita valmisteleville ja konsultoiville tahoille säädöksiä ja hakemuksia koskevaa koulutusta ja neuvontaa, jotta meille viranomaisille saapuvat asiakirjat olisivat sisällöltään ja laadultaan aiempaa parempia.

Sisällöltään ja laadultaan riittävä hakemus, yhteiset ennakkoneuvottelut, sujuvat ja sähköiset prosessit ovat erinomainen keino vauhdittaa hakemusprosesseja ja saada teollisia investointeja Suomeen. Laadukkailla lupaprosesseilla ja käytönaikaisella valvonnalla varmistetaan samalla, että ympäristön tila pysyy hyvänä, laitokset ja laitteistot kunnossa ja toimijat hallitsevat toimintaansa liittyvät päästö- ja onnettomuusriskit.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja Kirsi Levä Puh. 029 505 2162, [email protected]

Blogi on kirjoitettu Tukesin, ympäristöviranomaisten ja ministeriöiden yhteistyöryhmässä:

  • Pj. Kirsi Levä, Leena Ahonen ja Sanna Pietikäinen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes);

  • Sami Koivula, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, ja Anne Puska, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto;

  • Joonas Liimatta Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY);

  • Tomi Honkakunnas, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos;

  • Pauliina Kanerva, Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja

  • Minna Valtavaara, ympäristöministeriö (YM).