Hoppa till innehåll

Brandsäkerheten ska beaktas när utekaminer och badtunnor ställs upp

Mediatiedote
Utgivningsdatum 2.6.2021 8.24 | Publicerad på svenska 4.6.2021 kl. 14.33
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om ett fall där en utekamin som hade byggts för nära huset orsakade en brand så att huset brann ned. I kaminens monteringsanvisningar nämndes ingenting om skyddsavstånd till konstruktioner i omgivningen. Även en vedeldad badtunna kan orsaka brandfara, om skyddsavstånden inte beaktas när den monteras. Tukes har funnit brister i bruks- och monteringsanvisningarna för utekaminer och badtunnor eftersom skyddsavstånd inte alltid anges.

Tukes har i tillsynsprojekt kontrollerat bruks- och monteringsanvisningarna för utekaminer och badtunnor som saluförs till konsumenterna. Dessutom fäste Tukes för badtunnornas del uppmärksamhet på hur företagen har beaktat risken för brännskador från rökröret för dem som badar. I bruks- och monteringsanvisningarna för utekaminer och vedeldade badtunnor borde lämpliga skyddsavstånd mellan produkten och brännbara material och omgivande konstruktioner anges. Dessa uppgifter saknades dock i flera anvisningar. Dessutom hade risken för brännskador från badtunnors rökrör inte alltid beaktats korrekt i produkter som saluförs. 

Av tio utekaminer hade endast tre tillräckliga anvisningar om skyddsavstånd

Från tio företag begärde Tukes att få se bruks- och monteringsanvisningarna för de utekaminer som saluförs. Av de undersökta anvisningarna hade endast tre ändamålsenliga anvisningar om skyddsavstånd. För två produkter fick Tukes inga anvisningar. Företagen konstaterade att den aktuella produkten inte har sålts i Finland, och de drog bort produkterna från sina utbud. För fem produkters del korrigerade företagen anvisningarna så att de blev ändamålsenliga efter det att Tukes kontaktat dem. 

– Placeringen av en utekamin är av yttersta vikt med tanke på brandsäkerheten. Om en utekamin placeras för nära en byggnad kan gnistor flyga in under byggnadens takskägg, där de kan börja glöda och antända takkonstruktionen. Om en utekamin placeras nästan fast i en byggnad kan till och med strålningsvärme från kaminen antända väggmaterial. Resultaten av projektet vittnar om att utekaminer i stor omfattning har sålts med bristfälliga anvisningar. Jag vill nu påminna alla ägare av en utekamin om att kontrollera att kaminens placering är säker före sommarsäsongens inledning, säger överinspektör Jyri Pekkanen vid Tukes. 

Fyra badtunnor saknade tillräckliga anvisningar om skyddsavstånd, vissa hade brister även vad gäller skydd mot heta delar  

För badtunnornas del kontaktade Tukes tio finländska företag. Anvisningarna för fyra badtunnor saknade uppgifter om nödvändiga skyddsavstånd. Företagen uppgav att de ska korrigera produkternas anvisningar till dessa delar. Behovet av en säkerhetslösning som skyddar från brännskador, t.ex. ett skyddsnät för rökröret, betonas i de produkter där det heta rökröret är nära de badande. Efter Tukes kontakt uppgav merparten av aktörerna att de lägger till ett värmeskydd för rökröret som levereras som standardutrustning tillsammans med produkten. I några fall berättade företaget att rökröret är så långt från badtunnan, att de badande inte av misstag kan komma i kontakt med det heta röret. Tukes förordnade ett företag att korrigera säkerheten i de produkter som det marknadsför.

– Om badtunnans rökrör är så nära de badande att någon av misstag kan komma i kontakt med det under bad, ska röret skyddas mot oavsiktlig beröring. Om man för det här har använt ett skyddsnät för röret eller något annat motsvarande skydd som ska fästas, ska det levereras tillsammans med produkten vid beställningen. Det räcker inte att sälja ett skydd som tilläggsutrustning eftersom en produkt ska vara säker som sådan när den säljs till konsumenten, säger överinspektör Reija Sironen vid Tukes. 

Anvisningar för konsumenter

– Kontrollera att ändamålsenliga bruksanvisningar medföljer produkten och att i dessa anges hur och var produkten kan monteras säkert. Följ bruksanvisningen. 

– Kontrollera också de lokala byggnads- och brandsäkerhetsbestämmelserna i anslutning till placering av produkten. 

– Se till att utekaminen eller badtunnan blir korrekt monterad och kontrollera dess brandsäkerhet.

– Om du på din gård har installerat en brandfarlig produkt, i vars anvisningar inte nämns någonting om skyddsavstånd, säkerställ då att produkten är placerad tillräckligt långt från brännbart material så att strålningsvärme eller gnistor inte kan antända byggnader i närheten.

Säkerhetskrav för utekaminer och badtunnor

– Utekaminer och badtunnor för hemmabruk måste uppfylla de allmänna säkerhetskraven i konsumentsäkerhetslagstiftningen. De får inte orsaka fara för konsumenternas hälsa eller egendom.

– De som tillverkar, låter tillverka, importerar och säljer produkter ansvarar för att de är säkra och försedda med de nödvändiga bruksanvisningarna. 

– All väsentlig information för en säker användning av produkten ska levereras tillsammans med den.

– För badtunnor finns också en europeisk standard SFS-EN 17125 Bubbelpooler och badtunnor för hemmabruk. Säkerhetskrav och testmetoder, där närmare säkerhets- och kvalitetskrav för produkten presenteras. I standarden konstateras bland annat att i synnerhet rökrörets nedersta del på 1 000 mm ska skyddas mot oavsiktlig beröring.

Ytterligare information: 

Överinspektör Jyri Pekkanen (utekaminer), tfn 029 5052 027
Överinspektör Reija Sironen (badtunnor), 029 5052 016
e-postadresserna har formen: [email protected]

Länkar:

Tukes meddelande: Övervaka alltid små barn i simbassänger och i badtunnor

Tukes webbsida: Krav på simbassänger och badtunnor för hemmabruk utomhus