Hoppa till innehåll

Brister i ädelmetallprodukter konstaterades vid Säkerhets- och kemikalieverkets tillsyn

Mediatiedote
Utgivningsdatum 15.11.2023 8.45 | Publicerad på svenska 15.11.2023 kl. 11.33
Pressmeddelande

Mellan 2022 och 2023 utövade Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) effektiviserad tillsyn över ädelmetallprodukter och övriga smycken som tillhandahålls på marknaden samt de vågar som används för att väga återvunnet guld. I ädelmetallprodukter undersöktes stämplar och halter av ädelmetall och i andra metallsmycken söktes begränsade kemikalier. I 23 fall konstaterades brister i stämplar och i fem produkter motsvarade halterna av ädelmetall inte deras stämplar. Många produkter marknadsfördes felaktigt som guld- eller silverprodukter, trots att de endast var guld- eller silverfärgade. I tre produkter konstaterades överskridningar vad gäller halten av bly eller kadmium. Det fanns något att anmärka på i nästan hälften av alla kontrollerade vågar som användes för att väga återvunnet guld.

Under två år gjorde Tukes sammanlagt 300 tillsynsbesök i olika objekt i 40 städer. Tillsyn utfördes i fysiska butiker, varuhus, webbutiker och på mässor och lopptorg. Under tillsynsbesöken gjorde Tukes en visuell granskning av stämplar på ädelmetallprodukter och skaffade prover för testning av halter. I smycken och accessoarer söktes kadmium och bly, för vars användning det fastställts begränsningar. Tukes undersökte preliminärt 44 produkter med en XRF-apparat och skickade 24 produkter för laboratorieanalys. I företag som köper återvunnet guld kontrollerades även verifieringen av vågen som används som grund för betalning.  

Brister i stämplar, underskridanden i halter och farliga kemikalier

Den vanligaste bristen i ädelmetallprodukter var avsaknaden av en ansvarsstämpel, till exempel namn - eller kontrollstämpel. I vissa fall konstaterades stämpelbrister i enskilda produkter, vilka kunde korrigeras snabbt. I andra fall gällde bristerna stora produktpartier, som saknade nödvändiga stämplar, till exempel en namnstämpel. Ädelmetallhalten i fem smycken (av de 21 prover på ädelmetallprodukter som skaffats) var något under den halt som meddelades på produktens stämpel. Bland dessa fanns ringar och örhängen i silver samt ett armband i guld. Tukes ålade företagen att sluta sälja produkterna i fråga och i ett fall även att samla in produkterna från återförsäljarna. Mer information finns i registret över farliga produkter.

I fråga om smycken och accessoarer som tillverkats av andra metaller gällde bristerna i överensstämmelse med kraven vanligen felaktig marknadsföring. Till exempel användes orden ”silver” eller ”guld” i produkternas namn, trots att de endast hänvisade till produkternas färg i sådana fall där produkten inte var av guld eller silver. Mängden bly eller kadmium överskred det tillåtna gränsvärdet i tre produkter. Kadmium och bly är tungmetaller som är farliga för människan och miljön och som samlas med tiden i människans kropp och orsakar cancer och mutagenitet i könsceller. Tukes fastställde ett förfarande för återkallelse för ifrågavarande produkter. Med andra ord skulle produkterna utöver att dras tillbaka från marknaden samlas in från konsumenterna. Mer information om dessa produkter finns i registret över farliga produkter.

Under tillsynsbesöken kontrollerade Tukes om vågarna i de butiker som köper återvunnet guld var verifierade i rätt tid, alltså om de var försedda med en lämplig stämpel. Nästan hälften av vågarna i de butiker som köper återvunnet guld hade överskridit verifieringstiden eller så skulle vågens placering rättas till så att konsumenten kunde se vägningsresultatet. Tukes ålade butikerna att åtgärda dessa brister.

– Tillsynsbesökens syfte är också att handleda. I samband med besöken lär vi företag och försäljare av produkterna vilka krav som gäller för ädelmetallprodukter och om att utnyttja olika register. I samband med tillsynen använder vi till exempel registret över namnstämplar, varifrån man kan hitta stämplar för ansvariga parter för ädelmetallprodukter, berättar överinspektör Anneli Pärnänen från Tukes. 

Vad anger stämplar på ädelmetallprodukter och varför är de obligatoriska?

Stämplarna är viktiga för konsumentskyddet. Det är möjligt att identifiera den ansvariga parten för en ädelmetallprodukt utifrån namnstämpeln. Alla smycken som säljs i Finland bör vara försedda med en namnstämpel som registrerats hos Tukes. Endast de allra lättaste produkterna är undantagna från kravet på stämplar, eftersom de inte är av stor ekonomisk betydelse. Innehavaren av namnstämpeln ansvarar för att produktens halt är korrekt och att även andra krav på ädelmetallprodukter tillgodoses.  Även om produkterna skulle han en stämpel som är registrerad i en annan stat i EU, duger stämpeln inte som sådan på den finska marknaden, eftersom konsumenten då inte utifrån stämplarna har möjlighet att hitta den ansvariga parten för produkten. Namnstämplar finns i Tukes register.

Produktens haltstämpel anger halten ädelmetall i produkten. Den vanliga stämpeln 585 för guld anger att 58,5 procent av produkten är guld. Som lägst kan guldhalten i en ädelmetallprodukt i Finland vara 375, vilket innebär att produktens pris vanligen är lägre än det för en 585-produkt. 

Kontrollstämpeln anger att ett kontrollorgan har analyserat produktens ädelmetallhalt och utrett produktens överensstämmelse med kraven. Endast kontrollorgan har rätt att använda en kontrollstämpel. 

Obligatoriska stämplar som används för ädelmetallprodukter finns på Tukes webbplats Stämplar på ädelmetallprodukter

Mer information:
Överinspektör Anneli Pärnänen,
tfn 029 5052 637
[email protected]

Länkar:

Registret över farliga produkter 

Ädelmetallprodukter, smycken och klockor

Kemikalier i smycken och klockor  

Safety Gate: EU:s system för varningar om farliga konsumentprodukter.
 

 

Tillbaka till toppen