Hyppää sisältöön

Jalometallituotteista löytyi puutteita Tukesin valvonnassa

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 15.11.2023 8.45
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoi 2022–23 tehostetusti markkinoilla olevia jalometallituotteita ja muita koruja sekä kierrätyskullan punnitukseen käytettäviä vaakoja. Jalometallituotteista tutkittiin leimoja ja jalometallipitoisuuksia ja muista metallikoruista etsittiin rajoitettuja kemikaaleja. Leimapuutteita oli 23 tapauksessa ja viiden tuotteen jalometallipitoisuudet eivät vastanneet niiden leimoja. Useita tuotteita markkinoitiin virheellisesti kulta- tai hopeatuotteina, vaikka ne olivat vain kullan tai hopean värisiä tuotteita. Kolmesta tuotteesta löytyi lyijy- tai kadmiumpitoisuuden ylityksiä. Lähes puolessa kaikista tarkastetuista kierrätyskullan punnitukseen käytetyissä vaaoissa oli huomautettavaa.

Tukes teki kahden vuoden aikana yhteensä 300 valvontakäyntiä eri kohteisiin 40 kaupungissa. Valvontaa tehtiin kivijalkamyymälöissä, tavarataloissa, verkkokaupoissa sekä messuilla ja kirpputoreilla. Valvontakäynneillä Tukes tutki silmämääräisesti jalometallituotteiden leimoja ja hankki näytteitä pitoisuustestauksiin. Koruista ja asusteista etsittiin kadmiumia ja lyijyä, joiden käytölle on asetettu rajoituksia. Tukes tutki alustavasti 44 tuotetta XRF-laitteella ja lähetti 24 tuotetta laboratorioanalyysiin. Kierrätyskultaa ostavissa yrityksissä tarkastettiin myös maksun perusteena käytetyn vaa'an varmennus.  

Leimapuutteita, pitoisuusalituksia ja vaarallisia kemikaaleja

Yleisimmät puutteet jalometallituotteissa olivat vastuutaholeiman eli nimi- tai tarkastusleiman puuttuminen (23 kpl). Osa tapauksista oli yksittäisten tuotteiden leimapuutteita, jotka saatiin nopeasti korjattua. Osa tapauksista koski suuria tuote-eriä, joista puuttuivat pakolliset leimat, esim. nimileima. Hankituista jalometallituotenäytteistä (21 kpl) viiden korun jalometallipitoisuus oli alle tuotteen leimaan merkityn pitoisuuden. Näiden joukossa oli hopeisia sormuksia ja korvakoruja sekä yksi kultainen ranneketju. Tukes velvoitti yrityksiä lopettamaan kyseisten tuotteiden myynnin ja yhdessä tapauksessa myös keräämään jälleenmyyjillä olevat tuotteet pois. Tarkempia tietoja löytyy vaaralliset tuotteet -rekisteristä

Muista metalleista valmistetuissa koruissa ja asusteissa yleisimmät vaatimustenvastaisuudet olivat virheellinen markkinointi. Esimerkiksi ”hopea” tai ”kulta” -sanoja käytettiin tuotteiden nimissä, vaikka niillä tarkoitettiin vain tuotteiden väriä, eivätkä ne olleet materiaaliltaan kultaa tai hopeaa. Kolmesta tuotteesta löytyi joko lyijyä tai kadmiumia yli sallitun määrän. Kadmium ja lyijy ovat ihmiselle ja ympäristölle vaarallisia raskasmetalleja, jotka kerääntyvät ajan kuluessa ihmisen elimistöön aiheuttaen syöpää ja vaurioittaen perimää. Tukes määräsi ko. tuotteet palautusmenettelyyn, eli markkinoilta poiston lisäksi ne velvoitettiin keräämään pois kuluttajilta. Tietoa näistä tuotteista löytyy vaaralliset tuotteet -rekisteristä

Valvontakäynneillä Tukes katsoi, onko kierrätyskultaa myyvien liikkeiden vaa´at varmennettu ajallaan, eli löytyikö niistä asianmukainen leima. Liki puolet kierrätyskultaa ostavien liikkeiden vaaoista oli ylittänyt varmennusajan tai vaa’an sijainti oli korjattava niin, että kuluttaja pystyisi näkemään mittaustuloksen. Tukes velvoitti liikkeitä korjaamaan nämä puutteet.

– Valvontakäynneillä on myös valmentava tarkoitus. Opastamme valvonnan yhteydessä alan yrityksiä ja tuotteiden myyjiä jalometallituotteiden vaatimuksista sekä erilaisten valvontarekistereiden hyötykäytöstä. Valvonnassa käytämme esimerkiksi nimileimarekisteriä, josta löytyvät jalometallituotteiden vastuutaholeimat, sanoo ylitarkastaja Anneli Pärnänen Tukesista. 

Mitä jalometallituotteiden leimat kertovat ja miksi ne ovat pakollisia?

Leimat ovat tärkeitä kuluttajansuojan kannalta. Nimileiman perusteella pystytään jäljittämään jalometallituotteen vastuutaho. Kaikissa Suomessa myynnissä olevissa koruissa pitää olla Tukesiin rekisteröity nimileima. Vain kaikkein kevyimmät tuotteet on vapautettu leimausvaatimuksista, sillä niillä ei ole suurta taloudellista merkitystä. Nimileiman haltija vastaa siitä, että tuotteen pitoisuus on oikea ja myös muut jalometallituotevaatimukset täyttyvät.  Vaikka tuotteissa olisi jossain toisessa Euroopan valtiossa rekisteröity leima, se ei sellaisenaan kelpaa Suomen markkinoille, sillä kuluttajalla ei silloin ole leimojen perusteella mahdollisuutta löytää tuotteen vastuutahoa. Nimileimat löytyvät Tukesin rekisteristä

Tuotteen pitoisuusleima kertoo, kuinka paljon tuotteessa on jalometallia. Esimerkiksi kullassa yleinen leima 585 tarkoittaa, että tuotteessa on 58,5 % kultaa. Alimmillaan kultapitoisuus Suomessa voi jalometallituotteessa olla 375, jolloin tuotteen hinta on yleensä alhaisempi kuin 585-tuotteen. 

Tarkastusleima osoittaa, että tarkastuslaitos on analysoinut tuotteen jalometallipitoisuuden ja tutkinut tuotteen vaatimustenmukaisuuden. Vain tarkastuslaitoksella on oikeus käyttää tarkastusleimaa. 

Jalometallituotteissa käytettävät pakolliset leimat löytyvät Tukes verkkosivulta.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Anneli Pärnänen,
p. 029 5052 637
sähköposti muotoa: [email protected]


Linkit:

Vaaralliset tuotteet -rekisteri 

Jalometallituotteet, korut ja kellot

Kemikaalit koruissa ja kelloissa 

Safety Gate -sivusto sisältää tietoja EU:n markkinoilta poistetuista tuotteista.

 
Sivun alkuun