Hoppa till innehåll

Dags för en uppryckning när det gäller dokumentationen av ibruktagningsbesiktningar

30.11.2020 10.19
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i övervakningen på fältet observerat många avvikelser i dokumentationen av ibruktagningsbesiktningar. De auktoriserade besiktningsmännen har gjort samma observationer. Tukes uppmanar elentreprenörerna att ta sig i kragen när det gäller dokumentationen av ibruktagningsbesiktningarna och använda uppdaterade protokollmallar.

Med protokollet över ibruktagningsbesiktningen visar elentreprenören att de elinstallationer som dom har utfört uppfyller de gällande elsäkerhets- och EMC-kraven. Det är ett officiellt dokument som lagen förutsätter.

Positivt är att mätningarna i del sex av SFS 6000 i stor omfattning har utförts vid ibruktagningsbesiktningarna. Resultaten av mätningarna har dock kunnat rapporteras i form av en obestämd lista som bifogats protokollet – dvs. på ett sådant sätt att de inte tydligt kan spåras också senare.

Som besiktningsprotokoll har man dessutom onödigt ofta använt föråldrade mallar där väsentliga punkter fattas, till exempel påvisande av att EMC-kraven uppfylls, fastställande av enhetligheten i rotationsriktningen, specificering av skyddsanordningarna (bl.a. typ och storlek samt jordfelsbrytarnas funktionstider), de nyaste standarderna som iakttagits vid installationen och information om ledaren för elarbetena. 

Tukes uppmanar alla aktörer att kontrollera de protokollmallar som används vid ibruktagningsbesiktningar – uppdaterade mallar finns bl.a. i serien ST 51.21 bland ST-korten. Sättet att presentera mätresultaten bör också övervägas kraftigare.

Pappersarbetet viktigt också i undantagssituationer

Ibland kan man tvingas avbryta elinstallationsarbetena av en eller annan orsak eller så tvingas man fortsätta elinstallationer som har påbörjats av en annan elentreprenör. Då måste man vara särskilt noggrann i synnerhet vid ibruktagningsbesiktningarna och dokumentationen av dem, så att man också i efterhand kan påvisa att säkerhetskraven för installationstjänsterna uppfylls. 

Av den respons och de reklamationer som Tukes har fått gällande elentreprenader framgår att mycket förtret skulle ha kunnat undvikas om ibruktagningsbesiktningen hade dokumenterats korrekt och protokollet hade överlämnats till innehavaren. 

Nedan har vi sammanställt spelregler för de vanligaste undantagssituationerna. Spelreglerna bereddes i samarbete med Finlands Elentreprenörsförbund STUL för några år sedan.

1. När elinstallationsarbetena avslutas innan elinstallationerna i objektet är klara

Elentreprenören:

 • Gör en ibruktagningsbesiktning av sina elinstallationer.
 • Gör upp ett protokoll över ibruktagningsbesiktningen, där det framgår vilka elinstallationer som ingår i den besiktning som har gjorts.
 • Ser till att elinstallationerna till alla delar är i säkert användbart skick och förhindrar vid behov på ett tillförlitligt sätt att oavslutade installationer spänningssätts i misstag.
 • Gör upp dokumentation av elinstallationerna enligt kraven i standarden eller gör utifrån installationsarbetet de ändringar i de ursprungliga planerna som ska beaktas när den slutliga eldokumentationen utarbetas.
 • Överlämnar installations-, bruks- och underhållsanvisningar för de installerade anordningarna och systemen till deras innehavare.

2. Vid begäran om enbart en ibruktagningsbesiktning av objektet

 • Ta reda på varför elentreprenören som har gjort elinstallationerna inte har gjort en ibruktagningsbesiktning.
 • Om ingen godtagbar orsak kan anges ska du be den som har beställt besiktningen att vända sig till en auktoriserad besiktningsman eller instans.
 • Om du gör en ibruktagningsbesiktning av elanläggningar som du inte själv har byggt ska det av protokollet över ibruktagningsbesiktningen framgå att du inte har byggt anläggningarna. Namnet på den som har byggt elanläggningen ska antecknas i protokollet om man känner till det, annars anges till exempel ”okänd” som byggare.
 • I protokollet ska antecknas att den okulära besiktningen inte nödvändigtvis omfattar alla dolda delar av installationen.
 • Om du upptäcker installationer som strider mot författningarna ska du göra specifika anteckningar om detta i protokollet. Informera den som har beställt besiktningen om att de observerade bristerna ska korrigeras så snabbt som möjligt. Om du upptäcker en installation som orsakar omedelbar fara ska du be beställaren om tillstånd att sätta installationen i säkert skick och vidta de nödvändiga åtgärderna när du har fått tillstånd. Punkten där det intygas att installationerna uppfyller standardkraven ska inte kryssas för i protokollet.
 • Om du upptäcker farliga installationer vid besiktningen och det dessutom är mycket uppenbart att arbetet inte har utförts av en entreprenör som har befogenheter till detta ska du göra en anmälan till Tukes (se Tukes-anvisning 16/2017).

3. Innan du fortsätter ofullbordade elinstallationsarbeten

 • Ta reda på varför arbetet inte har avslutats samt vilka planer och vilken dokumentation som finns gällande objektet.
 • Ta reda på om man har gjort en ibruktagningsbesiktning av de oavslutade installationerna och dokumenterat denna och i så fall hur.
 • Om det inte finns något protokoll över ibruktagningsbesiktningen av de installationsarbeten som har gjorts ska du se till att göra en besiktning som motsvarar ibruktagningsbesiktningen i den omfattning som det är nödvändigt för att fastställa elsäkerheten.
 • Anteckna tillräckligt specifikt i protokollet över ibruktagningsbesiktningen vilka inspektioner i en normal ibruktagningsbesiktning som på grund av byggnadsskedet inte längre kan utföras utan att riva konstruktionerna.
 • Om det finns anledning att misstänka att det finns installationer som strider mot författningarna inuti konstruktionerna ska du rådgöra med objektets byggherre om att öppna konstruktionerna och om vem som ska betala kostnaderna för detta.
 • För att den slutliga dokumentationen ska vara i sin ordning ska du göra upp dokumentation över de installationer som ingår i besiktningen eller anteckna bristerna i dokumentationen i besiktningsprotokollet.
 • Säkerställ att det finns installations-, underhålls- och bruksanvisningar för de apparater och system som har installerats.
 • Anteckna eventuella brister i besiktningsprotokollet.

Efter de utredningar och besiktningar som nämns ovan kan den nya elentreprenören avtala om att slutföra elinstallationsarbetena. Ett skriftligt avtal bör göras upp. Elinstallationsarbetena kan inledas efter att avtalet har undertecknats.

Ytterligare information:

överinspektör Timo Iholin, tfn 029 5052 594, [email protected]