Hoppa till innehåll

Den första nationella strategin för marknadskontroll har publicerats

Utgivningsdatum 15.7.2022 11.47
Nyhet

Finlands första nationella strategi för marknadskontroll har upprättats för 2022–2025. Strategin beaktar särskilt den föränderliga produktmarknaden, riskbaseringen inom övervakningen, harmoniseringen av marknadskontrollen och samarbetet mellan marknadskontrollmyndigheterna. Tolv marknadskontrollmyndigheter i Finland ska beakta strategin i sin verksamhet.

Omvärlden har vad gäller produktmarknaden och marknadskontrollen genomgått stora förändringar under den senaste tiden. Handelssätten och konsumenternas köpbeteende har förändrats på ett betydande sätt och en allt större del av produktmarknaden finns nu på webben. Dessutom har bland annat den ökade digitaliseringen samt produktutvecklingen och den teknik som finns i nya produkter förändrat produktmarknaden. 

Syftet med marknadskontrollen är att säkerställa att de produkter som släppts ut på marknaden uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen och på så vis skydda allmänintressen såsom säkerheten och hälsan hos konsumenter, arbetstagare och övriga slutanvändare samt miljön. Dessutom vill man genom marknadskontroll bidra till en sund konkurrens och således upprätthålla en likställd operativ miljö för ekonomiska aktörer. 

Den nationella strategin för marknadskontroll syftar till att säkerställa ett konsekvent, övergripande och samlat tillvägagångssätt för marknadskontroll av produkter. I strategin fastställs en ram för hur marknadskontrollmyndigheterna bäst kan svara på de utmaningar som en omvärld i snabb förändring ställer på produktmarknaden och ekonomiska aktörer samt på säkerställande av att produkterna uppfyller kraven. 

- Marknadskontrollmyndigheterna ska beakta den nationella strategin för marknadskontroll i sina planer för marknadskontroll. Med hjälp av strategin harmoniseras marknadskontrollpraxis inom olika produktsektorer och främjas samarbetet mellan marknadskontrollmyndigheterna i Finland och EU. Enhetliga förfaranden säkerställer likställda konkurrensförhållanden för företag och ökar effektiviteten i myndigheternas verksamhet. I strategin har de största förändringarna i samband med produktmarknaden lyfts upp och som den viktigaste av dessa näthandelns snabba tillväxt och hur detta påverkar produktsäkerheten, säger Tuiri Kerttula, direktör för produktavdelningen vid Tukes.

Produkter som uppfyller kraven och likställda konkurrensförhållanden

Målet för visionen för Finlands marknadskontroll är en marknad där finländarna kan lita på att de produkter som säljs uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen och där företagen har likställda konkurrensförhållanden. För att uppnå visionen anges i strategin fyra strategiska val för Finlands marknadskontroll: 

  1. Vi utför övervakning av produkter på riskbaserad grund och i alla handelskanaler.
  2. Vi samarbetar aktivt inom landet och på EU-nivå.
  3. Vi använder kommunikation som ett effektivt verktyg.
  4. Vi utvecklar och förnyar våra tillsynsprocesser.

De strategiska valen innehåller mer exakta delmål. De strategiska valen ger allmänna riktlinjer för hur marknadskontrollen genomförs i Finland fram till 2025.

- De riktlinjer och val som anges i strategin stödjer på ett bra sätt verksamheten vid vårt ämbetsverk enligt målen för hållbar utveckling och den marknadskontroll vi genomför vad gäller fluorerade växthusgaser, ämnen som bryter ner ozonskiktet och kvaliteten på drivmedel och användningen av EU:s miljömärke, konstaterar Reetta Saarinen, överinspektör vid Finlands miljöcentral. 

Effektiv tillsyn genom samarbete

I strategin framhävs även samarbetet mellan marknadskontrollmyndigheter både på nationell och EU-nivå. Samarbete mellan myndigheter och att utveckla enhetliga arbetssätt är viktigt för att kontrollen ska utföras på ett så enhetligt sätt som möjligt och för att ekonomiska aktörer ska behandlas jämlikt. 

- Samarbetet mellan marknadskontrollmyndigheterna och delningen av bästa praxis är viktiga för att tillsynen ska ha ett så stort genomslag och så stor effekt som möjligt. Det här stödjer bäst också målen för marknadskontrollen, det vill säga i sista hand medborgarnas och marknadsaktörernas intressen, säger Milla Kuokkanen, specialsakkunnig vid Traficom.

Varje medlemsstat är skyldig att utarbeta en nationell strategi för marknadskontroll

Finlands nationella strategi för marknadskontroll har utarbetats enligt artikel 13 i EU:s marknadskontrollförordning (EU) 2019/1020. Enligt marknadskontrollförordningen ska varje medlemsstat åtminstone vart fjärde år upprätta en övergripande nationell strategi för marknadskontroll. Syftet med strategin är att främja ett konsekvent, övergripande och samlat tillvägagångssätt för marknadskontroll inom medlemsstatens territorium. Strategin omfattar alla produktsektorer som ingår i tillämpningsområdet för marknadskontrollförordningen. Dessutom tillämpas Finlands strategi för marknadskontroll på marknadskontroll inom vissa andra produktsektorer som inte ingår i marknadskontrollförordningens tillämpningsområde. Finlands strategi för marknadskontroll gäller dock inte livsmedelskedjan eller läkemedel.

I Finland har kontaktpunkten för marknadskontroll i Finland (Fipoint) ansvarat för beredningen av den nationella strategin för marknadskontroll i samarbete med en samarbetsgrupp för marknadskontroll. Kontaktpunkten för marknadskontroll verkar vid Säkerhets- och kemikalieverket. I samarbetsgruppen för marknadskontroll finns representanter för de nationella marknadskontrollmyndigheterna som avses i marknadskontrollförordningen, Tullen och vissa andra myndigheter.

Vision: Produkter som uppfyller kraven och likställda konkurrensförhållanden.

 

Ytterligare information:
Överinspektör Reija Sironen, tfn 029 5052 016, [email protected]

Länkar:
Finlands strategi för marknadskontroll 2022–2025

Marknadskontrollförordningen (EU) 2019/1020

Lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016)

Tillbaka till toppen