Hyppää sisältöön

Ensimmäinen kansallinen markkinavalvontastrategia julkaistu

Julkaisuajankohta 15.7.2022 11.47
Uutinen

Ensimmäinen Suomen kansallinen markkinavalvontastrategia on laadittu vuosille 2022-2025. Strategiassa otetaan erityisesti huomioon muuttuvat tuotemarkkinat, valvonnan riskiperusteisuus, markkinavalvonnan yhdenmukaistaminen ja markkinavalvontaviranomaisten välinen yhteistyö. 12 Suomen markkinavalvontaviranomaisen tulee ottaa strategia huomioon toiminnassaan.

Tuotemarkkinoihin ja markkinavalvontaan liittyvä toimintaympäristö on viime aikoina muuttunut voimakkaasti. Kaupankäynnin tavoissa ja kulutustottumuksissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, ja tuotemarkkinat ovat siirtyneet koko ajan enemmän verkkoon. Lisäksi muun muassa digitalisaation lisääntyminen sekä tuotekehityksen ja uusien tuotteisiin liittyvien teknologioiden mukanaan tuomat seikat ovat muuttaneet tuotemarkkinoita. 

Markkinavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että markkinoille saatetut tuotteet täyttävät lainsäädännössä asetetut vaatimukset ja siten suojella yleisiä etuja kuten kuluttajien, työntekijöiden ja muiden loppukäyttäjien turvallisuutta ja terveyttä sekä ympäristöä. Lisäksi markkinavalvonnalla pyritään luomaan edellytykset terveelle kilpailulle ja näin ylläpitämään talouden toimijoiden tasavertaista toimintaympäristöä. 

Kansallisella markkinavalvontastrategialla on tarkoitus varmistaa johdonmukainen, kattava ja yhdenmukainen lähestymistapa tuotteiden markkinavalvontaan. Strategiassa määritellään toimintakehikko sille, miten markkinavalvontaviranomaiset pystyvät parhaiten vastaamaan haasteisiin, joita nopeasti muuttuva toimintaympäristö asettaa tuotemarkkinoiden ja talouden toimijoiden toiminnalle sekä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiselle.

- Markkinavalvontaviranomaisten on otettava kansallinen markkinavalvontastrategia huomioon markkinavalvonnan suunnitelmissaan. Strategian avulla yhdenmukaistetaan markkinavalvontakäytäntöjä eri tuotesektoreilla sekä edistetään markkinavalvontaviranomaisten yhteistyötä Suomessa ja EU:ssa. Yhdenmukaisilla menettelyillä varmistetaan tasapuolisia kilpailuolosuhteita yrityksille sekä lisätään viranomaisten toiminnan tehokkuutta. Strategiassa on nostettu esiin keskeisimpiä tuotemarkkinoihin liittyviä muutoksia, tärkeimpänä verkkokaupan nopea kasvu ja sen vaikutukset tuoteturvallisuuteen, tuoteyksikön johtaja Tuiri Kerttula Tukesista pohtii.

Vaatimustenmukaiset tuotteet ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet

Suomen markkinavalvonnan visiossa tavoitellaan markkinoita, joissa suomalaiset voivat luottaa, että myynnissä olevat tuotteet täyttävät lainsäädännössä asetetut vaatimukset ja joissa yritysten välillä vallitsevat tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Vision saavuttamiseksi strategiassa on esitetty Suomen markkinavalvonnan neljä strategista valintaa: 

  1. Kohdistamme valvontaa tuotteisiin riskiperusteisesti ja kaikille kaupankäynnin kanaville.
  2. Teemme aktiivisesti yhteistyötä kansallisella ja EU-tasolla.
  3. Käytämme viestintää tehokkaana välineenä.
  4. Kehitämme ja uudistamme valvontaprosessejamme.

Strategiset valinnat sisältävät tarkempia alatavoitteita. Strategiset valinnat antavat yleiset suuntaviivat markkinavalvonnan toteuttamiselle Suomessa vuoteen 2025 asti.

- Strategiassa esitetyt suuntaviivat ja valinnat tukevat hyvin virastomme kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista toimintaa ja tekemäämme markkinavalvontaa fluorattujen kasvihuonekaasujen, otsonikerrosta heikentävien aineiden sekä liikennepolttoaineiden laadun ja EU-ympäristömerkin käytön osalta, ylitarkastaja Reetta Saarinen Suomen ympäristökeskuksesta toteaa.

Yhteistyöllä vaikuttavaa valvontaa

Strategiassa korostuu myös markkinavalvontaviranomaisten välinen yhteistyö sekä kansallisella että EU-tasolla. Viranomaisten välinen yhteistyö ja yhtenäisten menettelyjen kehittäminen on tärkeää, jotta valvontaa voitaisiin toteuttaa mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla ja jotta talouden toimijoita kohdeltaisiin tasapuolisesti.

- Markkinavalvontaviranomaisten yhteistyö ja parhaiden käytäntöjen jakaminen on tärkeää, jotta valvonnasta saadaan mahdollisimman vaikuttavaa ja tehokasta. Tämä tukee parhaiten myös markkinavalvonnan tavoitteita eli viimekädessä kansalaisten ja markkinatoimijoiden etuja, erityisasiantuntija Milla Kuokkanen Traficomista toteaa.

Jokaisella jäsenvaltiolla velvoite laatia kansallinen markkinavalvontastrategia

Suomen kansallinen markkinavalvontastrategia on laadittu EU:n markkinavalvonta-asetuksen (EU) 2019/1020 13 artiklan nojalla. Markkinavalvonta-asetus velvoittaa jokaista jäsenvaltiota laatimaan kattavan kansallisen markkinavalvontastrategian vähintään neljän vuoden välein. Strategian tarkoituksena on edistää johdonmukaista, kokonaisvaltaista ja yhdenmukaista tapaa lähestyä markkinavalvontaa jäsenvaltion alueella. Strategia kattaa kaikki markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotesektorit. Lisäksi Suomen markkinavalvontastrategiaa sovelletaan tiettyjen muiden markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävien tuotesektorien markkinavalvontaan. Suomen markkinavalvontastrategia ei kuitenkaan koske elintarvikeketjua eikä lääkkeitä.

Suomessa kansallisen markkinavalvontastrategian valmistelusta on vastannut Suomen markkinavalvonnan yhteyspiste (Fipoint) yhteistyössä markkinavalvonnan yhteistyöryhmän kanssa. Markkinavalvonnan yhteyspiste on sijoitettu Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Markkinavalvonnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina markkinavalvonta-asetuksessa tarkoitetut markkinavalvontaviranomaiset, Tulli sekä eräitä muita viranomaisia.

Suomen markkinavalvonstrategiassa 2022-2025 visiona on vaatimustenmukaiset tuotteet ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet.

 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Reija Sironen, puh. 029 5052 016, [email protected]

Linkit:
Suomen markkinavalvontastrategia 2022-2025

Markkinavalvonta-asetus (EU) 2019/1020

Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta (1137/2016)
 

 
Sivun alkuun