Hoppa till innehåll

Det finns dödlig elström på tågtak – en elstöt kan även fås av en segelbåtsmast eller ett metspö i närheten av en luftledning

Mediatiedote
Utgivningsdatum 26.8.2021 8.33 | Publicerad på svenska 26.8.2021 kl. 11.20
Pressmeddelande
Kuva ilmajohdosta

Det är livsfarligt att klättra upp på ett tågtak. Livsfaran beror på den höga spänningen i kontakttråden, som redan då man klättrar nära den kan orsaka en dödlig ljusbåge. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) får årligen vetskap om 1–2 olycksfall där personen omkommit efter att ha klättrat upp på tågtak. Dessvärre har den här typen av olyckor ökat under 2010-talet. Även då man rör sig i närheten av luftledningar finns det risk för elstöt. Till exempel kan ett metspö av kolfiber eller en segelbåtsmast orsaka en elstöt om den träffar en elledning i luften.

 Det finns dödlig elström på tågens tak

– Tågen i Finland drivs med elektricitet. På grund av detta finns det en dödlig spänning på 25 000 volt på tågens tak dygnet runt. Spänningen är så pass hög att bara komma i närheten av den är livsfarligt. Därför ska du under inga som helst omständigheter klättra upp på ett tågtak. Även klättring i järnvägsnätets stolpar innebär livsfara. Dödlig spänning kan dessutom finnas i andra delar av konstruktionen än enbart i elledningarna som löper ovanför järnvägen. Till exempel avger stommen där elledningen är upphängd livsfarliga elstötar. Under 2010-talet har flera olycksfall med dödlig utgång eller allvarliga personskador till följd inträffat, då personer har klättrat upp på tågtak eller i stolpar vid järnvägen, säger Tukes överinspektör Ville Huurinainen.

– Olycksrisken i närheten av luftledningar beror på att strömmen kan hoppa över luftmellanrummet till ett elektriskt ledande föremål eller en person. Då uppstår en kontinuerlig elektrisk urladdning, som även kallas ljusbåge. Beroende på ledningens spänning är det farliga området på några meters avstånd från en luftledning. Vid högre spänningar når också faran med ljusbågen längre bort från luftledningen. Elektricitet söker alltid den enklaste vägen till marken och dessvärre kan detta även ske genom människan. Följderna av en olycka vid en luftledning kan vara allvarliga: offret får ofta svåra brännskador och omkommer i värsta fall av skadorna eller till följd av ett fall, varnar Huurinainen.    

Metspön av kolfiber och segelbåtar kan döda när de träffar luftledningar

Metspön av kolfiber och segelbåtar kan orsaka livsfara i närheten av luftledningar. Om ett uppåtriktat metspö eller en segelbåtsmast hamnar tillräckligt nära en luftledning, kan strömmen hoppa över till föremålet och orsaka användaren en elektrisk stöt som leder till döden. Det behövs inte ens kontakt för att stöten ska uppstå. Fara föreligger redan då föremålet befinner sig på några meters avstånd från luftledningen. 

För att undvika risker bör ett metspö transporteras i vågrät position, i synnerhet om man rör sig med det i närheten av luftledningar. När du är ute på sjön ska varningstavlorna om säkra passagehöjder under luftledningar vid vattendrag följas. Det är också bra att veta höjden på sin segelbåt. 

Rör inte luftledningar som fallit ner på marken!

Tukes påminner också att man under inga omständigheter får röra luftledningar som fallit ner på marken och man får inte själv ta bort till exempel ett träd som fallit på en elledning. De kan också utgöra en risk för elstöt, för ett fall till marken orsakar inte nödvändigtvis att elektriciteten bryts. 
– En elledning med spänning som ligger på marken kan orsaka farlig stegspänning, och då kan man få en elstöt när man rör sig i närheten av ledningen. Om du upptäcker en luftledning som fallit ner på marken eller ett träd som fallit på en elledning, ta dig från platsen och meddela alltid detta omedelbart till nätbolaget som sköter eldistributionen i området, säger Tukes överinspektör Hennamari Valkeinen.

Tukes får även årligen kännedom om arbetsolycksfall med anknytning till luftledningar. Typiska olycksfall kan exempelvis vara att en grävmaskin eller någon annan arbetsmaskin träffar en luftledning med en elstöt till följd. Mer information om olyckor inom Tukes verksamhetsområde fås i VARO-registret.

Ytterligare information:
överinspektör Ville Huurinainen, tfn 029 5052 111
överinspektör Hennamari Valkeinen, tfn 029 5052 233
e-postadresser: [email protected]

Mer information finns på Tukes webbplats:

Statistik över dödsfall orsakade av elektricitet (på finska)

Säkerhet i närheten av elledningar
 

Tillbaka till toppen