Hoppa till innehåll

Det måste bli ett slut på de allvarliga olyckorna med publik inblandad vid motorsport och motorsportevenemang

Mediatiedote
3.6.2021 8.21 | Publicerad på svenska 3.6.2021 kl. 12.42
Pressmeddelande

Under de senaste åren har det i samband med motorsport och motorsportevenemang inträffat flera olyckor som lett till dödsfall, bland annat i Pohjanmaa-ralli 2018, i ett topphastighetsevenemang i Villmanstrand 2019 och i evenemanget Poker Run 2020. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utrett dessa evenemang tillsammans med arrangörerna och andra myndigheter. Tukes kräver kraftfullare åtgärder av arrangörerna för undvikande av dessa typer av olyckor i fortsättningen.

Vid evenemanget Pohjanmaa-ralli dog en åskådare som befann sig i en ytterkurva i ett farligt område som var dåligt utmärkt. Vid topphastighetsevenemanget i Villmanstrand omkom en förare när han förlorade kontrollen under inbromsningen och fordonet gled av banan. Vid evenemanget Poker Run dog en åskådare. Det fanns brister i säkerhetsarrangemangen, bedömningen av risker och i de givna säkerhetsföreskrifterna.

– Olyckorna visar att publiken inte identifierar eller förstår farorna, och att den inte får tillräcklig information av arrangörerna för att vara säker, säger överinspektör Kari Koponen vid Tukes. 

– Det finns inget helt säkert ställe för åskådarna, endast mindre farliga områden och platser. Därför är också anvisningar till och övervakning av åskådarna viktig. Åskådarna och andra som rör sig i området ska följa arrangörens föreskrifter. Åskådaren bär även ett eget ansvar för att hen genom sitt agerande inte orsakar fara för sig själv eller andra, fortsätter Koponen.

Evenemangets arrangör ska övervaka hur publiken beter sig t.ex. i publikområdena och vid behov ingripa i farligt beteende eller hur publiken har placerat sig längs rallyrutten. 

– En positiv utveckling är att platser som är farliga för publiken och platser hänvisade för publiken har blivit vanligare under 2020, konstaterar Koponen. 

Evenemangsarrangören ansvarar för säkerheten  

Arrangören av ett motorsportevenemang ska ha tillräcklig och korrekt information om allt som påverkar säkerheten, såsom grenens risker, fordonen, förarna samt publikens beteende. Ett säkerhetsdokument ska göras upp för evenemanget i vilket finns en beskrivning av hur verksamheten genomförs på ett säkert sätt. Dessutom ska skyldigheterna i bl.a. lagen om sammankomster och räddningslagen beaktas. 

Publiken måste ges tydliga föreskrifter om åskådarområdena och rutterna till dem redan i evenemangets förhandsmaterial. Förbjudna åskådarområden ska märkas ut i terrängen och på ruttkartorna.  Att stänga av och isolera land- och vattenområden från annan användning samt att fastställa säkerhetsområdena är särskilt viktigt i alla skeden av verksamheten. 

– Om en allvarlig risk upptäcks i verksamheten, ska arrangören avbryta verksamheten tills den aktuella risken genom tillräckliga åtgärder har avlägsnats. En farlig tjänst får inte tillhandahållas människor, liksom inte heller farliga produkter, säger Koponen.  

Arrangören ska samla in information om farliga ställen, utkörningar, deras orsaker och följder, så att dessa uppgifter kan användas för bedömning i realtid bland annat för att avbryta evenemanget samt för senare utveckling och avlägsnande av faror. Dessutom behövs bättre kutymer än i dag för delning av säkerhetsinformation via exempelvis organisationer och föreningar.  

Olyckor ska anmälas till Tukes 

Allvarliga tillbud och olyckor ska utan dröjsmål anmälas till Tukes. Syftet med anmälningar om olyckor och farliga situationer är att säkerställa att farliga tjänster eller evenemang inte fortsätter innan säkerheten vid dem har säkerställts i tillräcklig grad. Tukes utreder tillsammans med arrangören olyckor och farliga situationer som skett inom motorsport och motorsporttjänster. 

Även utövare ser saker som behöver utvecklas inom publiksäkerheten vid motorsportevenemang

Tukes riktade tillsammans med AKK-Motorsport ry, FHRA ry, Finlands Motorförbund ry och Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry en enkät till dessas medlemsorganisationer och medlemmar. 50 personer besvarade enkäten. Av dem som svarade ansåg 84 procent att det finns saker som behöver utvecklas inom publiksäkerheten vid motorsport och endast 5 procent ansåg att publiksäkerheten har beaktats tillräckligt. Förbättringar efterfrågades i attityder, säkerhetsmedvetenhet, kontroll av hastigheter och publiksäkerhet. Utvecklingen av banor och utrustning ansågs som positivt.

Av dem som svarade ansåg 62 procent att utvecklingen av motorsportens säkerhet ankommer på paraply- och grenorganisationerna, endast 32 procent anser att arrangören ska utveckla säkerheten. 

– Paraply- och grenorganisationerna spelar en viktig roll i den bredare utvecklingen av säkerheten. Det lagstadgade ansvaret för säkerheten vid själva evenemanget bär arrangören, betonar Koponen. 

Säkerheten utvecklas i samarbete med branschorganisationerna

Tukes samarbetar med bland andra bilsportens centralförbund AKK-Motorsport ry, FHRA ry, Finlands Motorförbund ry, Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry samt Segling och båtsport i Finland för att utveckla säkerheten. Tukes har som mål att utöka samarbetet även med andra motorsportorganisationer och -föreningar.

Ytterligare information: 
överinspektör Kari Koponen, tfn 029 5052 094
e-post: [email protected]

 

Kuluttajille tarjottavat palvelut