Lågenergilampornas kvicksilverhalter inom tillåtna gränser

Tukes 16.7.2013 10.00
Pressmeddelande

I och med att glödlamporna avlägsnas från marknaden har konsumenterna varit bekymrade över de ersättande lampornas lämplighet och särskilt lågenergilampornas kvicksilverhalter. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät på våren 2013 testa sammanlagt 10 olika lågenergilampor. Kvicksilverhalterna i alla testade lampor låg inom de tillåtna gränserna.

Kvicksilverhalterna i ensocklade lysrörslampor, dvs. lågenergilampor, har sedan 2006 begränsats genom RoHS-direktivet.  Direktivets huvudsakliga syfte är att begränsa halterna av vissa skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter och på så sätt skydda både hälsan och miljön. Utöver begränsningarna av ämnen gäller även ekodesignförordningen för lamporna. Förordningen förpliktar tillverkarna att ange även lampans kvicksilverhalt på förpackningen.

– Ursprungligen var kvicksilverbegränsningen 5 milligram per urladdningsrör i lampan, men gränserna har sänkts steg för steg efter 2006. Förra året fick man släppa ut lågenergilampor på marknaden med högst 3,5 mg kvicksilver och i början av detta år sänktes den tillåtna halten till 2,5 milligram, säger överinspektör Marika Keskinen på Tukes.

Den högsta kvicksilverhalten som iakttogs i de tester som Tukes lät göra var 3,5 mg, men denna produkt hade släppts ut på marknaden innan begränsningen skärptes. Den lägsta iakttagna halten var 1,1 mg. En av de testade lamporna drogs bort från försäljning på grund av andra brister. Tukes lät göra motsvarande tester år 2009, då man inte heller hittade lampor med för höga kvicksilverhalter.

Konsumenter har kontaktat Tukes gällande trasiga lågenergilampor och hälsoriskerna i dessa. Lågenergilamporna innehåller små mängder kvicksilver som förångas när lampan tänds. När lampan kyls ned efter att den släckts, återgår kvicksilvret i droppar eller fastare form på glasets inre yta. Att en enskild kall lampa går sönder medför ingen hälsorisk. Även när en varm lampa går sönder, blir största delen av kvicksilvret kvar på glasets yta. Det är dock bra att ventilera rummet. Glassplittret ska hanteras varsamt och göras av med som farligt avfall.

Instruktioner för rätt hantering av lågenergilampor

  • Ta loss lågenergilampan på rätt sätt. Vrid lampan med ett grepp om plastsockeln, inte glasdelen, som man brukar göra med glödlampor. En lampa som lösgörs på fel sätt kan gå sönder.
  • Hantera lågenergilampor och lysdiodlampor som elektriska produkter. När ett fel uppkommer i en traditionell glödlampa, brinner glödtråden av och strömmen leds inte längre i lampan. Lågenergilampor och lysdiodlampor kan leda ström trots att ett fel har uppkommit produkten.
  • En lågenergilampa eller en lysdiod som fått ett fel ska tas loss från armaturen genast och så snabbt som möjligt ersättas med en ny lampa. På så sätt kan man inte av misstag vidröra det öppna lampfästet.
  • I vissa fall har en lågenergilampa som fått ett fel och lämnats kvar i belysningsarmaturen börjat ryka eller lampans plast har blivit mörk. Hittills har myndigheterna inte fått vetskap om ett enda fall där en lågenergilampa har antänt en brand.

Bra att komma ihåg 

  • Från och med 1.1.2013 får man släppa ut på marknaden endast lågenergilampor med högst 2,5 mg kvicksilver
  • Lampornas förpackningar ska innehålla information om kvicksilverhalten
  • Produkten får inte slängas i normalt avfall utan ska föras till en insamlingspunkt för el- och elektronikavfall
  • Från och med 1.5.2013 har det varit möjligt att återlämna lampor till de flesta affärer
  • Mer information om lampor, t.ex. val och bortskaffning http://www.lampputieto.fi/lamput/ (på finska)

Mer information: Överinspektör Marika Keskinen, telefon 029 5052 680, [email protected]

Ekodesignförordningen för rundstrålande lampor 244/2009

Mer information  om RoHS-direktivet

Tukes ekodesignsida