Hoppa till innehåll

Misslyckad inertering vid process orsak till explosion på pyrolysanläggning i Joensuu

Tukes
8.9.2014 9.36
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har färdigställt en olycksutredningsraport om en explosion som inträffade 27.3.2014 på en pyrolysanläggning som hör till Fortum Power and Heat Oy. Den främsta orsaken till explosionen var misslyckad inertering, till följd av vilken brandfarlig pyrolysgas blev kvar i processen. När serviceluckan öppnades kom det in syre i processen, vilket tillsammans med pyrolysgas bildade en explosiv förening.

På den pyrolysanläggning som byggts i anslutning till Fortum Power and Heat Oy:s kraftverk i Joensuu inträffade i mars 2014 en explosion som ledde till att tre människor skadades. Pyrolysprocessen som var i provdrift hade tagits ur drift på grund av stora variationer i vätskeytorna och inerterats med kväve. Avsikten med inerteringen var att avlägsna brandfarlig pyrolysgas ur processen och försätta processen i ett sådan säkert läge som korrigeringsåtgärderna förutsätter. En hög vätskeyta hade emellertid täppt till den planerade rutten för kvävet, till följd av vilket inerteringen misslyckades och det blev kvar brandfarlig pyrolysgas i processen. Det var inte möjligt att konstatera att inerteringen hade misslyckats. För att undersöka orsakerna till variationerna på vätskeytorna öppnades serviceluckan till den mellantank som fanns i processen. Via den öppnade luckan kom det in syre i den heta processen. Explosionen inträffade när syret reagerade med pyrolysgasen i processen.

Anläggningen är den första i världen som tillverkar pyrolysolja i industriell skala. När olycksfallet inträffade var anläggningen fortfarande i provdrift, och därför fanns det ingen erfarenhet av användningen. Det är härvid av mycket stor betydelse att det görs en omfattande bedömning av faror och risker samt en omsorgsfull planering av anläggningen. Att känna igen faror och korrigerande åtgärder ska även utsträckas till de eventuella grundorsaker som finns bakom olycksfall.

Det här underlättar även bedömningen av risker i anslutning till driften och hjälper till att säkerställa att de åtgärder som förebygger olycksfall är tillräckliga. Exempelvis möjligheten att en inertering kan misslyckas är allmänt känt, men de orsakskedjor som leder till detta genomgås inte alltid i tillräckligt hög grad och en lyckad inertering mäts inte alltid tillräckligt. En misslyckad inertering har konstaterats vara en central orsak även vid tidigare allvarliga olycksfall (t.ex. exploderade en tank med koldisulfid hos Kuitu Finland Oy 2009).

Tukes uppmanar därför yrkesutövare att allmännare identifiera riskerna med misslyckad inertering och mäta lyckad inertering mer omfattande än för närvarande.

I provdriftsskedet av anläggningen har man för avsikt att säkerställa att processen fungerar som planerat och finna de rätta bruksvärdena för produktionsskedet. I en process under provdriften måste man i allmänhet göra korrigeringar och ändringar. Tukes framhåller, att i arbeten som dessa ska särskild uppmärksamhet fästas vid praxis som säkerställer säkerheten och samarbetet mellan organisationerna. En tydlig plan jämte tidtabeller ska göras upp över provdriften, och vid större ändrings- eller servicearbeten ska det finnas en tydlig praxis för arbetstillstånd.

Undersökningsrapporten finns i sin helhet att läsa på Tukes webbplats (på finska).

Mer information:

Enheten för övervakning av anläggningar och gruvor, överinspektör Heikki Penttinen, tfn 029 5052 413

Utredningsgruppens ordförande, överinspektör Maarit Talvitie, tfn 029 5052 233

[email protected]