Hoppa till innehåll

Ett nytt tioårigt godkännande för glyfosat föreslås

Utgivningsdatum 25.9.2023 9.51 | Publicerad på svenska 25.9.2023 kl. 12.50
Nyhet

Europeiska kommissionen föreslår att glyfosat ska godkännas på nytt för en tioårsperiod. Det förnyade godkännandet grundar sig på den vetenskapliga riskbedömning av glyfosat som offentliggjordes av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 6 juli 2023. Slutsatsen blev att glyfosat inte klassificeras som ett cancerframkallande verksamt ämne och att det finns säkra användningsområden för glyfosat.

Ständiga kommittén under kommissionen har behandlat riskbedömningen och godkännandet av glyfosat vid sina möten i juli och september. Nästa gång ärendet behandlas är den 12–13 oktober, då omröstningen om ett nytt godkännande av det verksamma ämnet kommer att äga rum i ständiga kommittén. Sakkunniga vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) deltar som företrädare för Finland i den ständiga kommittén.

Det nuvarande godkännandet av glyfosat gäller till 15.12.2023. Tillstånd för preparat som innehåller glyfosat kan vara giltiga ett år längre, dvs. till och med den 15 december 2024, under förutsättning att villkoren i tillståndet uppfylls. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) svarar för nationella tillstånd för växtskyddsmedel och förlänger tillstånden för preparat innehållande glyfosat om förnyelse har sökts för preparatet. 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet blev i juli klar med utvärderingen av ett nytt godkännande av glyfosat, enligt vilken glyfosat inte ger upphov till någon betydande oro för människors och djurs hälsa eller för miljön. Som en del av riskbedömningen av glyfosat behandlade Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) klassificeringen av glyfosat och bekräftade i maj 2022 att glyfosat klassificeras som en ögonirriterande och för vattenlevande organismer giftig kemikalie men inte som ett cancerframkallande verksamt ämne. Glyfosatets riskbedömning genomfördes gemensamt av fyra medlemsstater: Nederländerna, Frankrike, Sverige och Ungern, varefter även riskbedömare från andra medlemsstater deltog i sakkunnigbedömningen av det vetenskapliga forskningsmaterialet om glyfosat.

Riskbedömningen av det verksamma ämnet innehöll vissa kunskapsluckor som kommer att behandlas i samband med nationella godkännanden av glyfosatprodukter. Vid behov kan det införas begränsningar för produkterna för att minska riskerna vid användning. Glyfosatets riskbedömning innehöll också en hel del nya forskningsuppgifter, t.ex. om glyfosatets inverkan på den biologiska mångfalden. Detta ämne kommer att fortsätta att behandlas.  I framtiden kommer det att ställas forskningskrav på riskbedömning av växtskyddsmedel för att bedöma den biologiska mångfalden.

Produktspecifika uppgifter om växtskyddsmedel kan du kontrollera i Kemidigi. Information i anslutning till förnyat godkännande av Glyfosat hittar du på kommissionens webbplats och information om riskbedömningen på EFSA:s webbplats

Tukes meddelande 12.12.2022 Glyfosat fick ett års förlängning i EU-kommissionen

Mer information:
Överinspektör Heli Anttila tfn 029 5052 019
Överinspektör Sari Autio tfn 029 5052 196
e-postadresserna har formatet: [email protected]

 

Tillbaka till toppen